Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Менеджмент витрат в АПК

Метою навчальної дисципліни  є набуття  і розвиток  студентами  магістерської програми теоретичних знань  і практичних навичок  з менеджменту виробничих витрат

Основним завданням дисципліниє формування у слухачів магістерської програми  достатньої компетентності щодо навиків самостійно приймати управлінські рішення базуючись на аналізі й оцінці виробничих ситуацій та даних контролю витрат, як основного об’єкту управлінських рішень менеджера підприємства агропродовольчого комплексу (АПК).

Перелік компетентностей:

·  загальні: здатність до аналізу і синтезу, розв’язання проблемних питань, прийняття рішень; здатність спілкуватися з експертами у галузі менеджменту витрат; здатність застосовувати знання на практиці; розвиток дослідницьких навичок та умінь; уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел; формування дослідницьких навиків та умінь; здатність до навчання та пристосовування до нових ситуацій; здатність породжувати нові ідеї (креативність); формування лідерських якостей та здатність працювати самостійно;

·  глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, уміння проводити дослідження національного і міжнародного характеру та масштабу, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

·  спеціальні (фахові): вивчення матеріалу теми дає можливість:

знати:

·  методологічні засади менеджменту витрат  та напрямки його розвитку;

·  тлумачення ключових понять менеджменту витрат: об’єкт, предмет, суб’єкт;

·  сутність при­н­ци­пів фу­н­к­ціо­ну­ва­н­ня ме­не­дж­ме­н­ту витрат;

·  ос­об­ли­в­ості ­ф­ун­кціонув­ан­ня­ ринков­ої­ е­ко­номік­и­ в­ с­і­л­ь­ському  господарстві т­а­ ї­х­ впли­в ­ н­а ­п­ри­йняття­ р­і­шень в сфері менеджменту витрат;

·  зміст та специфіку  фу­н­к­цій ме­не­джменту витрат в агропромисловому формуванні;

·  сутність основних узагальнюючих систем менеджменту витрат ;

·  етапи дії системи забезпечення зниження витрат ;

·  методи удосконалення управління підприємством і витратами;

·  Метод збалансованої системи показників як чинника удосконалення  

управління підприємством і витратами;

·  Метод управління виробничим підприємством;

·  Процесно-орієнтований аналіз витрат та доходів;

вміти:

·  грамотно оперувати ключовими термінами системи менеджменту витрат;

·  визначати функції менеджменту витрат в агропромислових формуваннях;

·  розкривати основні взаємозв’язки менеджменту витрат з зовнішнім та внутрішнім середовищем агропромислових формувань;

·  надавати характеристику управлінським рішенням щодо розподілу ресурсів пов’язаних з менеджментом витрат;

·  визначати сутність менеджменту витрат і його місце в  системі аграрного менеджменту;

·  визначати чим менеджмент витрат відрізняється від бухгалтерського обліку;

·  надавати характеристику ;

·  визначати основні  напрямки діяльності менеджера в підприємствах АПК та як     вони пов`язані з формуванням витрат;

·  визначати як пов`язаний процес прийняття рішень з менеджментом витрат;

·  характеризувати системи формування і контролю витрат;

·  характеризувати принципи менеджменту витрат;

·  використовувати CVP-аналіз;

·  характеризувати етапи дії системи забезпечення зниження витрат;

·  використовувати метод збалансованої системи показників у менеджменті витрат;

·  характеризувати умови впровадження методу збалансованої системи показників;

·  розкривати сутність методу збалансованої системи показників;

·  характеризувати суть системи управління виробничим підприємством (УВП);

·  використовувати основні функціональні підсистеми УВП;

·  характеризувати роль менеджменту витрат в системі УВП;

·  розкривати суть процесно-орієнтованого обліку витрат (activity-based costing – АВС)

розкривати суть процесно-орієнтованого аналізу рентабельності» (АВРА)

Остання редакція: 25.01.16

Публікаціі з предмету