Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Страхування

          Дисципліна «Страхування» є обов’язковою і спрямованою на підготовку бакалаврів за спеціальністю «Фінанси і кредит», спеціалізація «Фінанси» та спеціалізація «Кредит», які повинні знати економіку страхування для використання набутих знань в процесі безпосередньої роботи в страховому секторі економіки країни.

        Мета опанування дисципліни - послідовне формування у студентів знання основних положень теорії і практики страхування.

У процесі викладання дисципліни  вирішуються такі ЗАВДАННЯ:

·  сформувати у студентів глибоке розуміння страхових відносин, що відбуваються у страхових компаніях та на страховому ринку;

·  сформувати здатність самостійно мислити, ідентифікувати та аналізувати страхові відносини, приймати управлінські рішення;

·  засвоїти об’єктивну необхідність, сутність та роль страхування в умовах розбудови соціально-орієнтованої ринкової економіки;

·  вивчити методологічні основи оцінки ризику та визначення страхової премії за договорами страхування;

·  засвоїти організаційну структуру страхового ринку України та особливості глобалізаційних проявів на ньому;

·  знати необхідність, значення та методи державного регулювання страхової діяльності;

·  опанувати особливості страхування майна, відповідальності і особистого страхування, а також перестрахування;

·  вивчити сутність та значення платоспроможності страхової компанії;

·  знати макроекономічні показники  розвитку світового страхового ринку;

·  орієнтуватися в особливостях провідних регіональних та національних страхових ринків (Великої Британії, Німеччини та інших країн).

Предметом дисципліни є  сукупність фінансових відносин, що виникають між суб’єктами страхового ринку з приводу купівлі-продажу страхових послуг.

Дисципліна «Страхування» має послідовний  і тісний взаємозв’язок з такими науками (дисциплінами) як «Страхові послуги», «Фінанси страхових організацій», «Ризик менеджмент у страхуванні», «Маркетинг», «Управління продажем», «Поведінка споживачів», «Фінанси», «Корпоративні фінанси» тощо.

Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни «Страхування» студент буде ЗНАТИ: 

 • категоріальний та понятійний апарат у страховій науці;
 • економічну природу страхування, його функції, принципи,  місце і роль у сучасних умовах розвитку економіки; 
 • етапи управління ризиком;
 • сутність ризику та його класифікації;
 • особливості розвитку страхування;
 • методологічні аспекти основи оцінки ризику та визначення страхової премії;
 • особливості складових страхової премії та структуру страхового тарифу;
 • особливості визначення страхової премії у страхуванні життя та загальному страхуванні;
 • знати тарифну політику страховика;
 • організаційну структуру страхового ринку та  його функції;
 • особливості діяльності страхових компаній;
 • сучасний стан страхового ринку України;
 • структуру та тенденції розвитку вітчизняного страхового ринку;
 • особливості державного регулювання страхової діяльності в Україні;

буде ВМІТИ:

 • орієнтуватися в законодавчо-нормативних актах, що регулюють страхову діяльність;
 • аналізувати сучасний стан страхування в Україні;
 • обчислювати показник ринкової концентрації страхового ринку;
 • визначати тенденції розвитку вітчизняного страхового ринку;
 • формувати цілісне бачення організаційної структури страхового ринку;
 • визначати бізнес-процеси у страхуванні та характеризувати їх;
 • складати договір страхування;
 • аналізувати показники розвитку світового страхового ринку;
 • узагальнювати тенденції і закономірності розвитку вітчизняного та світового страхових ринків;
 • використовувати знання зі страхування  для вирішення професійних завдань.

          Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії

          Знання та вміння, набуті при вивченні даної дисципліни, використовуються при організації  бізнес-процесів у страхуванні. Вони можуть бути використані випускниками на посадах менеджерів у страхових і перестрахових організаціях, андерайтерів, економістів, ризик-менеджерів, страхових посередників, держслужбовців профільних установ, науковців.

Остання редакція: 31.10.17

Публікаціі з предмету