Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціальне страхування

«Соціальне страхування» є вибірковою дисципліною, яка користується широкою популярністю серед студентів різних спеціальностей.

Дисципліна «Соціальне страхування» спрямована на підготовку бакалаврів зі спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Фінанси»), які повинні знати економічну природу соціального страхування, права та обов’язки суб’єктів соціального страхування, систему формування та використання фондів загальнообов’язкового соціального страхування, види матеріального забезпечення та соціальних послуг, вміти визначати страховий стаж, страхові внески тощо.

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

Мета опанування дисципліни -формування у студентів сучасного економічного мислення з базових питань теорії соціального страхування.

 У процесі викладання дисципліни вирішуються такі завдання:

—дослідження економічної сутності соціального страхування та визначення його місця у соціальному захисті населення України;

—визначення механізму державного регулювання соціального страхування;

—висвітлення принципів та умов здійснення окремих видів соціального страхування, а також характеристика матеріальних виплат та соціальних послуг, що надаються за рахунок коштів страхових фондів;

—ознайомлення з системами соціального страхування держав з розвиненою ринковою економікою з метою використання в Україні за умов максимального врахування національних особливостей;

—на основі ґрунтовних теоретичних знань та вмінь, вирішувати практичні завдання та ситуації.

Предметом дисципліни є економічні відносини, що виникають у процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту шляхом формування фондів грошових коштів та їх використання для забезпечення громадян у старості, на випадок постійної чи тимчасової втрати працездатності, безробіття, підтримки материнства, охорони здоров'я.

Дисципліна «Соціальне страхування» має тісний структурно-логічний взаємозв’язок з такими науками (дисциплінами) як «Страхування», «Страхові послуги», «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Економіка підприємств», «Бухгалтерський облік».

Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент будезнати:

·категоріальний та понятійний апарат дисципліни «Соціальне страхування»;

·економічну природу соціального страхування, його функції та принципи;

·права та обов’язки суб’єктів загальнообов’язкового соціального страхування;

·систему формування та використання фондів загальнообов’язкового соціального страхування;

·види матеріального забезпечення та соціальних послуг;

·визначати страховий стаж, страхові внески;

·проводити розрахунки матеріального забезпечення;

·розбіжності та спільні риси соціального і приватного страхування;

·сутність соціального ризику та його класифікацію;

·особливості розвитку соціального страхування;

·передумови (ознаки) соціального страхування за еволюційними етапами розвитку;

·організаційну структуру соціального страхування та  його функції;

·особливості діяльності соціальних фондів;

·характерні риси суб’єктів соціального страхування;

·методи державного регулювання соціального страхування;

·особливості правового забезпечення соціального страхування в Україні;

·особливості проведення соціального страхування на випадок безробіття, тимчасової, постійної втрати працездатності, медичного страхування, пенсійного страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;

·тенденції розвитку соціального страхування в світі та його вплив на розвиток соціального страхування в Україні.

буде вміти:

§         орієнтуватися в законодавчо-нормативних актах, що регулюють відносини у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні;

§         аналізувати сучасний стан соціального захисту населення;

•        розраховувати матеріальне забезпечення за видами страхування;

§         узагальнювати тенденції і закономірності розвитку вітчизняного та іноземного; загальнообов’язкового державного соціального страхування

§         визначати тенденції розвитку соціального страхування в Україні;

§         формувати цілісне бачення організаційної структури соціального страхування;

§         орієнтуватися в особливостях діяльності соціальних фондів;

§         визначати основні умови соціального страхування на випадок безробіття, у старості, з тимчасової чи постійної втрати працездатності, медичного страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;

§         визначати тенденції розвитку зарубіжного досвіду соціального страхування та особливості його впливу на соціальне страхування в Україні;

§         узагальнювати тенденції і закономірності розвитку вітчизняного та світового соціального страхування;

§         використовувати знання зі соціального страхування для особистого захисту від соціальних ризиків;

§         використовувати знання зі соціального страхування для вирішення професійних завдань.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

Знання та вміння, набуті при вивченні дисципліни «Соціальне страхування» студенти зможуть застосувати, працюючи у державних установах, підприємствах різних форм власності й видів економічної діяльності, Пенсійному Фонді України та Фонді соціального страхування України. Вони можуть бути використані випускниками на посадах менеджерів у фінансових організаціях, фінансових консультантів, експертів, економістів, ризик-менеджерів, держслужбовців профільних установ.

Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами.

Тема 1.Сутність, принципи і роль соціального страхування.

Тема.2. Іноземний досвід у сфері соціального страхування.

Тема 3. Державне регулювання соціального страхування.

Тема 4. Фінансове забезпечення соціального страхування.

Тема 5. Страхування тимчасової втрати працездатності.

Тема 6. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Тема 7.Медичне страхування.

Тема 8.Страхування на випадок безробіття.

Тема 9. Пенсійне страхування.

 

Викладацький склад:к.е.н., доц. Стецюк Т.І., к.е.н., доц. кафедри Димніч О.В., ас. Демченко В.О.

Основна література.

1. Право соціального забезпечення в Україні: Підручник. – Харків: Видавництво “ФІНН”. 2011. – 434с.

2. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту в Україні. – К.: Знання, 2008. – 663с.

3. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії. Закон України від 05.10.2000р. №2017-ІІІ / www.rada.org.ua  

4. Юрій С.І., Шаваріна М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Підр., - К:, Кондор. – 2004. – 464с.

5. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 23, ст.121.

6. Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» № 1058-ІVвід 09.07.2003р. //Податки та бухгалтерський облік. – 2003.– № 70.

Остання редакція: 10.02.16

Публікаціі з предмету