Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Іванченко А. Ефективність використання основних фондів підприємств та визначення резервів їх підвищення

Іванченко Анастасія,ФЕтаУ, 4 курс, ЕЕП-407

anastetions@mail.ru

Ефективність використання основних фондів підприємств та визначення резервів їх підвищення

Иванченко Анастасия

Ivanchenko Anastasiia

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ ИХ ПОВЫШЕНИЯ

THE EFFICIENCY OFUSING THE CAPITAL ASSETS AND DETERMING THEIR RESERVES OF INCREASING

Актуальність. В сучасних умовах господарювання, нестачі фінансових ресурсів, банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання, а також враховуючи високий рівень морального й фізичного зносу обладнання підприємств, як ніколи постає проблема найбільш раціонального та ефективного використання їх основних фондів.

Тому актуальною проблемою є визначення ефективності використання основних засобів виробництва з урахуванням оцінки їх технічного стану, використання та виявлення резервів їх підвищення, а також виявлення найбільш важливих чинників, які впливають на зміну рівня використання основних фондів суб’єктами господарювання.

Методологічним фундаментом здійснення дослідження даної тематики стали праці науковців різних напрямів. Дослідженню актуальних проблем покращення використання основних фондів присвячено роботи В.А.Ткаченка, Е.Тарасенко, А.Поддерьогіної,Я. Манівчука, С. Мочерного, В.П. Вихрущ, І.В.Тирпак, В.О. Оваденко та інших.

Постановка проблеми. Метою цієї статті є визначення понятійно-категоріального апарату теорії та структури основних фондів, ознак ефективного використання основних фондів, розкриття змісту та сучасних методичних підходів до оцінювання ефективності їх використання, визначення та надання характеристики основним чинникам, резервам та шляхам підвищення ефективності використання основних фондів.

Результати дослідження. Будь-який виробничий процес може здійснюватися лише за допомогою певних машин, обладнання, які розташовуються в певних приміщеннях. Матеріальною основою цього процесу виступають, насамперед, засоби праці, які характеризують технічний та економічний рівень розвитку суспільства й виступають необхідним елементом виробництва, обігу та надання послуг. На підприємствах сукупність застосовуваних засобів праці набуває економічної форми основних виробничих засобів. Основні фонди – одна з найважливіших частин і засобів виробництва.

В економічній літературі існує багато пояснень терміна «основні засоби», однак існують певні відмінності в тлумаченні даного поняття.

Наприклад, С. Покропивний визначає основні фонди як засоби праці, які мають вартість; функціонують у виробництві тривалий час, у своїй незмінній споживчій формі; їх вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється (на платні послуги), частинами в міру зношення.

Однак у класичному політекономічному визначенні основних засобів немає обмежень у розмірі їх вартості в грошовому виразі. Важливо, що вони беруть участь у виробничому процесі багаторазово й переносять свою вартість на виготовлений продукт частинами.

Згідно з Законом України «Про оподатковування прибутку підприємств» застосовують укрупнену групову класифікацію, згідно якої основні фонди підприємства поділяються на чотири групи[1].

Розрізняють класифікаціюосновних фондів за належністю, використанням та призначенням.

Отже, на сучасному етапі розвитку економіки основні виробничі фонди становлять головну частину матеріально-технічної бази будь-якої галузі, особливо промисловості. Ефективність використання основних фондів відіграє важливе значення для розвитку діяльності підприємства:

 • збільшується економічний потенціал і виробничі можливості галузі, підвищується технічний рівень виробництва;
 • складаються широкі можливості для прискорення переорієнтації підприємств на випуск нової продукції, яка користується підвищеним попитом у споживачів;
 • збільшуються темпи зростання продуктивності праці, поліпшення якості промислової продукції та інших показників.

Існують різні сучасні підходи  щодо оцінювання ефективності використання основних фондів, але для проведення більш грунтовної аналітичної оцінки ефективності використання основних виробничих фондів використовують нижченаведену систему показників, яку можна розділити на такі групи:

 • показники ефективностістану та відтворення основних фондів;
 • показникиефективності використання основних фондів(узагальнюючі показники та коефіцієнти використання устаткування та виробничих площ).

Для вирішення завдання підвищення використання основних фондів та отримання бажаних результатів у діяльності підприємства повинні бути розроблені конкретні шляхи, спрямовані на поліпшення використання основних засобів, практичне застосування яких дасть змогу використовувати наявні на підприємствах резерви підвищення їх ефективності, а також визначити основні чинники, що сприятимуть цьому [6].

У цілому сукупність резервів покращення використання основних фондів підприємства може бути поділена на три великих групи:

1. Технічне вдосконалення засобів праці, яке передбачає:

 • технічне переозброєння на базі комплексної автоматизації та впровадження гнучких виробничих систем;
 • заміну застарілої техніки, модернізацію обладнання;
 • ліквідацію вузьких місць і диспропорцій у виробничих потужностях підприємства;
 • механізацію допоміжних та обслуговуючих виробництв;
 • розвиток винахідництва та раціоналізаторства.

2. Збільшення тривалості роботи машин та обладнання за рахунок:

 • ліквідації незадіяного обладнання (здавання його в оренду, лізинг, реалізація тощо);
 • скорочення строків ремонту обладнання;
 • зниження простоїв: цілозмінних та всередині змін.

3. Покращення організації та управління виробництвом, а саме:

 • прискорення досягнення проектної продуктивності введених в експлуатацію основних фондів;
 • впровадження наукової організації праці та виробництва;
 • покращення забезпечення матеріально-технічними ресурсами;
 • вдосконалення управління виробництвом на базі сучасної комп’ютерної техніки;
 • розвиток матеріальної зацікавленості працівників, що сприяє підвищенню ефективності виробництва.

Однією з головних ознак підвищення рівня ефективного використання основних фондів підприємства є збільшення обсягів виробництва продукції. У свою чергу, обсяги виробництва продукції за наявної та незмінної кількості обладнання залежать, по-перше, від ефективності використання фонду робочого часу протягом зміни, доби, місяця тощо, тобто від екстенсивності їх використання; по-друге, від повноти використання можливостей обладнання з погляду його часової, добової, місячної виробничих потужностей

Щоб використання основних фондів було справді економічно вигідним та ефективним, необхідно не тільки стежити за його технічним станом, а й залучати фахівців при проведенні складних ремонтів; вивчати ринки виробництва; залучати спеціалістів маркетингового відділу; підвищувати рівень спеціалізації виробництва.

Висновки. Основні фонди – одна з найважливіших частин і засобів виробництва; це засоби праці у вартісному вимірюванні, які функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній натурально-речовій формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції (послуг), що виробляється, частинами в міру спрацювання.

До основних виробничих фондів належать ті, що беруть участь у процесі виробництва. Вони становлять приблизно 95-98% загальної вартості основних фондів підприємства. Основні виробничі засоби (фонди) - матеріально-технічна база суспільного виробництва. Від їх об'єму залежать виробнича потужність підприємства і значною мірою рівень технічного озброєння праці.

Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на підприємстві є важливим резервом підвищення ефективності діяльності самого виробництва, що полягає в досягненні найбільших результатів при відповідному рівні розвитку продуктивних сил порівняно з витратами праці, використаними на створення суспільного продукту.

Вирішення проблеми підвищення ефективності використання основних фондів – це одне з основних завдань діяльності підприємств, від результату якого залежить фінансовий стан та конкурентоспроможність підприємства.

Напрямки підвищення ефективності використання основних фондів повинні визначатися існуючим станом підприємства, зумовленим впливом зовнішніх і внутрішніх факторів середовища його функціонування.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»» від 24.12.02 // Збірник систематизованого законодавства. – Випуск 1. – січень – 2003.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 // Збірник систематизованого законодавства. – Випуск 11. – листопад. – 2003.

3. Андрійчук В. Фонди не зношуються, зношуються засоби праці / В. Андрійчук // Голос України. – 1997. – № 6. – С. 3.

4. Кузьмін О.Є. Трансформація підприємств: економічна оцінка та побудова систем менеджменту : монографія / О.Є. Кузьмін, А.С. Мороз, Н.Ю. Подольчак, Р.В. Шуляр. – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. – 335 с.

5.  Круш П.В. Капітал та основні засоби підприємства : навч. посіб. для вузів / П.В. Круш, В.І. Подвігіна, О.В. Клименко.– К. : Центр навч. літ., 2005. – 166 с.

6. Мацибора В.І. Економіка підприємства :навч. посіб. для вузів / В.І. Мацибора, В.К. Збарський, Т.В. Мацибора. – К. :Каравела, 2008. – 312 с.

7. Оваденко В.О. Підвищення ефективності використання та відтворення основних виробничих фондів підприємства (за матеріалами підприємств сільськогосподарського машинобудування України) [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / В. О. Оваденко ; Київський нац. екон. ун-т. - К., 2005. - 19 с.

8. Череп А. В.Ефективність використання основних фондів підприємства [Текст] / А. В. Череп, А. А. Клименко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2009. - № 6. - С. 212-215.

9. Чорна І. О. Ефективність використання виробничих фондів та розробка пропозицій щодо її поліпшення [Текст] / І. О. Чорна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2009. - № 2. - С. 212-216.

Кометарі до матеріалу можна залишитут тут:  http://vk.com/topic-36835937_26263866

Остання редакція: 10.04.12