Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Морковіна Ю. Сучасні підходи до визначення сутності та оцінка інтелектуальних ресурсів підприємства

Морковіна Юлія, ФЕтаУ, 4 курс, ЕЕП-409

julia.morkovina@yandex.ru

Сучасні підходи до визначення сутності та оцінка інтелектуальних ресурсів підприємства

Морковіна Юлія

Сучасні підходи до визначення сутності та оцінка інтелектуальних ресурсів підприємства

Morkovina Julia

Modern approaches of definition the nature and accounting of intellectual resources of company

Актуальність.В сучасному бізнес-середовищі для досягнення стратегічних цілей та отримання конкурентних переваг потрібно розробити управлінські методи, впровадження яких в практику функціонування підприємств дозволяло б досягати встановлених ними стратегічних цілей.

Тому виникає необхідність використання тих активів, які мають для  підприємства стратегічне значення та забезпечують отримання стійких конкурентних переваг у довгостроковій перспективі.

Постановка проблеми. В умовах постіндустріального розвитку економіки з’являються нові терміни: «інтелектуальні ресурси», «інтелектуальний капітал», «невідчутні активи», «нематеріальні активи»,  «людський капітал», що часто тлумачать як синонімічні поняття. Тому основною метою статті є визначення їх сутності, особливостей та оцінювання.

Результати дослідження.  Інтелектуальні ресурси підприємства - 1) це структурне поняття для визначення певної частини персоналу підприємства, що характеризує його з якісної, змістовної сторони; 2) це знання i здібності персоналу підприємства i продукти його інтелектуальної i творчої діяльності. Інтелектуальні ресурси визначають інтелектуальний потенціал підприємства, тобто його інтелектуальні можливості (здібності).

Інтелектуальний капітал підприємства - це функціональне поняття, є похідним від інтелектуальних ресурсів. Інтелектуальні ресурси набувають форми інтелектуального капіталу, коли залучаються до обороту, споживаються i створюють приріст продукту (об’єктів інтелектуальної i речової власності) i приріст знань [1].

Девід Гарвін стверджував: «Не можна управляти тим, що не можна виміряти».Всі відомі методи виміру ІК розподіляються на чотири групи: прямого виміру (DIC), ринкової капіталізації (MCM), віддачі від активів (ROA) та підрахунку показників (SC)[5].

Варто відмітити, що попри всю різноманітність методів оцінки ІК нині не існує єдиного підходу, який був би визнаний більшістю фахівцями як основний. Ключові проблеми, які виникають при використанні методів, наступні:

1. Чимало методів відображають практичний досвід конкретної компанії з її стилем менеджменту, специфікою діяльності, національними особливостями, що робить їх непридатними в інших випадках.

2. Ряд методів потребують великих фінансових та організаційних затрат для впровадження та підтримки.

3. Не всі методи дозволяють оцінити динаміку ІК та майбутні фінансові потоки, які створюються ІК.

4. Сумнівно, що деякі методи, які пропонують фінансову оцінку ІК (MC-методи), оцінюють саме це, а не дещо інше. [2]

Управління інтелектуальними ресурсами-  це процес трансформації інтелектуальних ресурсів в інтелектуальний капітал компанії з метою підвищення ефективності її діяльності.

Рис.1 Результат ефективного управління

Управління інтелектуальними ресурсами на рівні окремо взятого підприємства пов'язане з пошуком способів ефективнішого створення та використання знань та інформації для досягнення поставлених економічних цілей - таких, як зростання прибутку, економія витрат, збільшення обсягів реалізації продукції [3].

В рамках дослідження пропоную розглянути компанії Materialise Group, яка вважається всесвітньо відомим виробником високо-технологічного обладнання і програмного забезпечення. Основні напрямки діяльності [4]:

1. Materialise Industrial Services - швидке прототипування.

2. Materialise Software – розробка програмного забезпечення

3. Materialise Medical – 3D –технології у хірургії.

4. Materialise MGX - 3D- дизайн інтер’єру.

5. Materialise Dental – обладнання для стоматології

Аленезважаючинатакімасштабидіяльності, компаніязалишається у ряду тих, хто ігнорує відображення інтелектуальних ресурсів у звітності, важливість їх оцінювання для ефективного управління та забезпечення довгострокових конкурентних переваг. Ми пропонуємо наступні індикатори для відображення інтелектуальних ресурсів Materialise Group (табл.1)

Таблиця 1

Індикатори для відображення інтелектуальних ресурсів

Людські ресурси

Організаційні ресурси

Споживчі ресурси

Загальна кількість працівників.

Працівники частково на пенсії.

Міжнародні працівники(у %).

Тимчасові працівники.

Частка працюючих жінок(у %).

Співробітники ІТ-служби,що  підтримують корпоративні завдання (у %).

Майбутній потенціал

Кількість випускників

Докторанти

Учні

Плинність кадрів

Відставки (у %)

Трудова плинність кадрів(у %)

Переміщення працівників у рамках компанії

Кількість найнятих студентів на стажування

Запропоновані контакти на роботу

Кваліфікація робітників

Співробітники, що підвищують кваліфікацію (у %)

Гнучке використання працівників у модулях виробництва (у %)

Освіта та навчання

Внутрішньоорганізовані навчальні підрозділи

Зовнішньоорганізовані навчальні підрозділи

Кількість пропонованих тренінгів для навчання персоналу.

Якість та ефективність

Пропозиції щодо підвищення ефективності.

Виконавча рада та функції в організаціях-партнерах.

Скорочення витрат протягом фінансового року (%).

Зниження витрат у порівнянні з попереднім роком (у %).

Гнучкість та безпека

Можливі зміни в моделях виробництва

Співробітники, що додатково виконують спеціальні завдання.

Безпека людей та майна (у міжнародному рейтингу)

Результати навчання та дослідження

Відношення витрат на розробки до ВВП (у%)

Фінансові проекти та наукові організації

Участь у конференціях

Докторські дисертації та роботи аспірантів

Співпраця з науковими лабораторіями та центрами розвитку

Частка нової продукції (менше 3х років) в обороті компанії (у %)

Активні продукти

Кількість зовнішніх проектів, спонсором яких є компанія

Зв’язки з постачальниками

Частка придбаних у постачальників послуг (у %)

Ставлення  компаній-постачальників

Кількість вітчизняних постачальників

Кількість регіональних постачальників

Зв’язки із споживачами та ЗМІ

Візити споживачів на виробництво

Успішний аудит топ-споживачів на виробництві

Індикатор якості перевірок споживачів (у %)

Візити політиків та відомих людей

Частка теми персоналу у засобах масової інформації (у %)

Частка теми виробництва у ЗМІ (у %)

Презентація компанії в університетах та компаніях-партнерах

 

 

 

 

Висновки. Отже, виявлення вартісного зв’язку між управлінням інтелектуальними ресурсами та результатами діяльності є необхідним завданням для компанії Materialise.  Адже ефективне управління наявними ресурсами та адекватна їх оцінка дозволить сформувати реально діючу довгострокову стратегію розвитку для формування стійких конкурентних переваг.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Т.В.Бакіна, «Визначення та змістова інтерпретація інтелектуального капіталу», Наука і економіка - 2010, №1 (17), с. 195 – 200.
  2. Проблема виміру та обліку інтелектуального капіталу/  http://mev-hnu.at.ua/load/mizhnarodna_naukovo_praktichna_internet_konferencija/5_mekhanizm_efektivnogo_upravlinnja_personalom_pidpriemstv_za_umov_suchasnogo_rozvitku_rinku_praci/6-1-0-34
  3. Марусинина, Е. Ю. Управление интеллектуальными ресурсами предприятия в рамках реализации концепции внутриорганизационного маркетинга : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук : 08.00.05 / Марусинина Елена Юрьевна. - Волгоград, 2007. www.vstu.ru/research/avtoreferat/2007
  4. http://www.materialise.kiev.ua
  5. К.-Е. Sveiby Methods for Measuring Intangible Assets [Електронний ресурс] / Sveiby К.-Е. – 2010. – Режим доступу: http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm .
Остання редакція: 12.04.12