Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шатілова Олена Володимирівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 13 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів

Дослідження теоретико-методологічних основ управління організацією в епоху цифрової глобалізації; стратегічна гнучкість організації; антикризове управління організацією, корпоративне управління, стратегічне управління, розвиток теорії організації.

Освіта

2005 р. - закінчила «Київський національний економічний університет» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій (диплом з відзнакою КВ № 28105158).
23 квітня 2014 р. - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління стратегічною гнучкістю підприємства» за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" у ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (диплом ДК № 021952).
26 квітня 2016 р. - присвоєно вчене звання доцента по кафедрі менеджменту ДВНЗ "Київський національний економічних університет імені Вадима Гетьмана" (атестат АД № 000008).

Досвід викладацької та практичної роботи

З 2003 р. розпочала трудову діяльність. Працювала на посаді економіста у ВАТ "Український інститут по проектуванню об’єктів газової промисловості «Укргазпроект", на посаді менеджера з реклами у ТОВ "Укрполіграфія" та на посаді менеджера у ТОВ "Мобіл-2 Україна".
З 2006 р. працює в ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". З квітня 2015 р. - доцент кафедри менеджменту. Викладала дисципліни: "Менеджмент", "Антикризове управління", "Стратегічне управління", "Інноваційний менеджмент", "Теорія організації".
2016 - 2019 рр. - тренер "Школи економіки та управління" в рамках реалізацію проекту з профорієнтаційної діяльності серед школярів старших класів КНЕУ.
2018 р. - експерт модулю "Бізнес-лідерство" у ІІ етапі тренінгового курсу освітнього проекту "Відповідальне лідерство – шлях до успіху" для лідерів Дитячого парламенту Дарницького району м. Києва (КНЕУ спільно з МОН України).

Організаційна робота

2010 р. - член оргкомітету міжвузівського конкурсу бізнес-планів "Стартуй у бізнес", що був І етапом Всеукраїнського конкурсу бізнес планів (Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний комітет підприємництва, Київський молодіжний центр праці, КНЕУ).
2010 р. - член журі відбіркового етапу "Першого чемпіонату КНЕУ по вирішенню бізнес кейсів" серед студентів.
2010 - 2013 рр. - куратор студентів 1-го курсу денної форми навчання факультету економіки та управління спец. 6601.
2013 - 2014 рр. - керівник профорієнтаційної роботи викладачів кафедри менеджменту серед випускників шкіл та коледжів.
2013 - 2019 рр. - член організаційного комітету періодичної Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту".
2015 - 2019 рр. - керівник з організації та проведення виробничої практики студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та переддипломної практики студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти по кафедрі менеджменту.
2015 - по теперішній час - керівник з організації та проведення переддипломної практики студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти по кафедрі менеджменту.
2017 - по теперішній час - відповідальний секретар галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за спеціальністю "Менеджмент організації".
2018 р. - модератор та співорганізатор круглого столу "Цифрова економіка: можливості, загрози та виклики освіті" (КНЕУ спільно з МОН України та Університетом Сингулярності).
2019 р. - член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Стратегія бізнесу: футурологічні виклики».

Членство у проектних групах

Член проектної групи з розробки Освітньо-професійної програми, що є нормативним документом, який гешламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки магістрів у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 073 "Менеджмент, спеціалізація - ""Менеджмент бізнес-організацій"

Викладацька діяльність

Розробник навчальних дисциплін «Теорія організації» (бакалавр), «Антикризове управління організацією» (бакалавр), "Антикризове управління" (магістр), а також виробничої практики студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та переддипломної практики студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Співавтор Робочих програм і Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань 4 дисциплін на денній, заочній та дистанційній формах навчання:
 • "Теорія організації" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей 073 "Менеджмент" і 076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність", спеціалізацій (освітніх програм) "Менеджмент бізнес-організацій", "Менеджмент агробізнесу", "Менеджмент соціальної сфери" та "Міжнародний бізнес";
 • "Антикризове управління організацією" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальностей 071 "Облік і оподаткування" і 075 "Маркетинг", спеціалізацій "Облік, аудит та оподаткування" та "Маркетинг";
 • "Антикризове управління" для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальності 073 "Менеджмент", спеціалізації "Менеджмент бізнес-організацій";
 • "Управління власністю" для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальності 073 "Менеджмент", спеціалізації "Менеджмент бізнес-організацій".
Співавтор 4-х Програм практики і Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань:
 
 • Виробнича практика на факультеті економіки та управління для студентів 3-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальності 073 "Менеджмент", спеціалізації "Менеджмент бізнес-організацій";
 • Виробнича практика на факультеті економіки та управління для студентів 4-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальності 073 "Менеджмент", спеціалізації "Менеджмент бізнес-організацій";
 • Виробнича практика на базі ТОВ «Ашан «Україна» на факультеті економіки та управління для студентів 4-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальності 073 "Менеджмент", спеціалізації "Менеджмент бізнес-організацій";
 • Переддипломна практика на факультеті економіки та управління для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент бізнес-організацій».
Співавтор 3-х методичних видань:
 
 • Виробнича практика: методичні матеріали для студентів рівня вищої освіти бакалавр, галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент промислових підприємств»  /  [уклад. : Соболь С.М., Шатілова О.В., Омельяненко Т.В., Барабась Д.О.]. – К. : КНЕУ, 2017. – 49 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kneu.edu.ua//ua/Information_for/students/metod/km&act=p_id(5799)
 • Курсова робота з обов’язкової дисципліни «Менеджмент»: методичні ре-комендації для студентів рівня вищої освіти бакалавр, галузі знань 0306 «Мене-джмент і адміністрування», спеціальності 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент промислових підприємств»  /  [уклад. : С.М. Соболь, В.М. Багацький, О.В.Шатілова]. – К. : КНЕУ, 2017. – 35 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/km&act=p_id(7523)
 • Методичні рекомендації щодо змістового наповнення звіту з виробничої практики для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (спеціалізація 6601/1 «Менеджмент промислових підприємств») / С.М. Соболь, Т.В. Омельяненко, Д.О. Барабась, М.В. Володькіна, Т.О. Соболєва, Т.Є. Пенкіна, О.В. Шатілова. – К. : КНЕУ, 2014. – 32 с.
Розробник 2-х дистанційних курсів на платформі MOODLE:
 
 • "Антикризове управління організацією";
 • "Теорія організації".

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

 
Під керівництвом Шатілової О.В. студентка 5-го курсу, факультету економіки та управління ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», спеціальності 073 «Менеджмент», магістерської програми «Менеджмент малого бізнесу» Когут Вікторія Ігорівна зайняла призове місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій» у 2017-2018 н.р. (Диплом І ступеня).

 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/групою

 
2010 - 2013 рр. - куратор студентів 1-го курсу денної форми навчання факультету економіки та управління спец. 6601.
 
2019 р. - по теперішній час - куратор студентів 1-го курсу, денної форми навчання, факультету економіки та управління, спеціальності 073 "Менеджмент", спеціалізації "Менеджмент бізнес-організацій", групи ЕО-101.
 

 

Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

 

2017 р. - по теперішній час - відповідальний секретар галузевої конкурсної комісії та організаційного комітету ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю "Менеджмент організації".

Участь в атестації наукових кадрів

Шатілова О.В. брала участь в атестації наукових працівників і виступала офіційним опонентом на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Орлової К.Є. на тему: «Механізм адаптації підприємств добувної промисловості до зовнішнього середовища» (08.06.2016 р., засідання спеціалізованої вчено ради Д.26.002.23 у Національному технічному унівреситеті України «Київський політехнічний інститут» за адресою: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 7, ауд. 41-б).

Участь у професійних обєднаннях

 

Асоціований член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (свідоцтво № 415 від 15.11.2018р.)

Публікації

Загальна кількість науково-методичних публікацій - 68 (співавтор 2 колективних монографій, утому числі співредактор 1 за кордоном; автор 20 наукових статей, з яких: 16 статей – у фахових виданнях, 9 статей – у наукометричних виданнях, у тому числі 3 у виданнях, які входять до наукометричної бази Scopus, 4 – у виданнях інших держав). Брала участь у 37 конференціях, семінарах, круглих столах із публікацією тез доповіді, у тому числі 5 за кордоном.

Підвищення кваліфікації

 

2015 р. - Academic society of Michal Baludansky, Advanced Training in the field of International Economics, Marketing and Management “Capabilities and PerspectiveTrends in Ukrainian Business on the European Market”, (Certificate № 98-11/15, 23.11.2015).

 
2017 р. - Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СС02070884 / 053178-17 від 01.12.2017 р.).

 

Атестації

 

2007 р. - атестація щодо володіння англійською мовою (British Council Teaching Centre Kyiv. Business English Certificate Vantage (Level B2), ESOL Examinations. University of Cambridge, UK);
 
2018 р. - атестація щодо володіння державною мовою (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Посвідчення про вільне володіння державною мовою).
 

Наукові профілі