Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шатілова Олена Володимирівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 12 років
Біографія:

Освіта

2005 р. - закінчила «Київський національний економічний університет» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій (диплом з відзнакою КВ № 28105158).
23 квітня 2014 р. - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління стратегічною гнучкістю підприємства» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» у ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (диплом ДК № 021952).
26 квітня 2016 р. - присвоєно вчене звання доцента по кафедрі менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічних університет імені Вадима Гетьмана» (атестат АД № 000008).

Досвід викладацької та практичної роботи

З 2003 р. розпочала трудову діяльність. Працювала на посаді економіста у ВАТ «Український інститут по проектуванню об’єктів газової промисловості «Укргазпроект», на посаді менеджера з реклами у ТОВ «Укрполіграфія» та на посаді менеджера у ТОВ «Мобіл-2 Україна».
З 2006 р. працює в ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". З квітня 2015 р. - доцент кафедри менеджменту. Викладала дисципліни: "Менеджмент", "Антикризове управління", "Стратегічне управління", "Інноваційний менеджмент", "Теорія організації".
2016 - 2018 рр. - тренер "Школи економіки та управління" в рамках реалізацію проекту з профорієнтаційної діяльності серед школярів старших класів КНЕУ.
2018 р. - експерт модулю «Бізнес-лідерство» у ІІ етапі тренінгового курсу освітнього проекту «Відповідальне лідерство – шлях до успіху» для лідерів Дитячого парламенту Дарницького району м. Києва (КНЕУ спільно з МОН України).

Членство у проектних групах

Член проектної групи з розробки Освітньо-професійної програми, що є нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки магістрів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізація – «Менеджмент бізнес-організацій».

Організаційна робота

2010 р. - член оргкомітету міжвузівського конкурсу бізнес-планів «Стартуй у бізнес», що був І етапом Всеукраїнського конкурсу бізнес планів (Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний комітет підприємництва, Київський молодіжний центр праці, КНЕУ).
2010 р. - член журі відбіркового етапу «Першого чемпіонату КНЕУ по вирішенню бізнес кейсів» серед студентів.
2010 - 2013 рр. - куратор студентів 1-го курсу денної форми навчання факультету економіки та управління спец. 6601.
2013 - 2014 рр. - керівник профорієнтаційної роботи викладачів кафедри менеджменту серед випускників шкіл та коледжів.
2013 - 2018 рр. - член організаційного комітету періодичної Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту».
2015 - по теперішній час - керівник з організації та проведення виробничої практики студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та переддипломної практики студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти по кафедрі менеджменту.
2017 - 2018 н.р. - відповідальний секретар галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організації».
2018 р. - модератор та співорганізатор круглого столу «Цифрова економіка: можливості, загрози та виклики освіті» (КНЕУ спільно з МОН України та Університетом Сингулярності).

Викладацька діяльність

Керівник по кафедрі навчальних дисциплін «Теорія організації» (бакалавр), «Антикризове управління організацією» (бакалавр), "Антикризове управління" (магістр), а також виробничої практики студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та переддипломної практики студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Співавтор 5-х Програм навчальних дисциплін і Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань:
 • «Теорія організації» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей 073 «Менеджмент» і 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», спеціалізацій (освітніх програм) «Менеджмент бізнес-організацій», «Менеджмент агробізнесу» і «Міжнародний бізнес»;
 • «Антикризове управління організацією» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації "Облік, аудит та оподаткування";
 • «Антикризове управління організацією» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», спеціалізації "Маркетинг";
 • «Антикризове управління» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації "Менеджмент бізнес-організацій";
 • «Управління власністю» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент", спеціалізації "Менеджмент бізнес-організацій".
Співавтор 5-х Програм практики і Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань:
 
 • Виробнича практика на факультеті економіки та управління для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент бізнес-організацій»;
 • Виробнича практика на базі ТОВ «Ашан «Україна» на факультеті економіки та управління для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент бізнес-організацій»;
 • Переддипломна практика на факультеті економіки та управління для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент бізнес-організацій», магістерської програми «Менеджмент малого бізнесу»;
 • Переддипломна практика на факультеті економіки та управління для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент бізнес-організацій», магістерської програми «Менеджмент корпорацій (АТ)»;
 • Переддипломна практика на факультеті економіки та управління для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент бізнес-організацій», магістерської програми «Менеджмент інновацій».
Співавтор 3-х методичних видань:
 
 • Виробнича практика: методичні матеріали для студентів рівня вищої освіти бакалавр, галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент промислових підприємств»  /  [уклад. : Соболь С.М., Шатілова О.В., Омельяненко Т.В., Барабась Д.О.]. – К. : КНЕУ, 2017. – 49 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kneu.edu.ua//ua/Information_for/students/metod/km&act=p_id(5799)
 • Курсова робота з обов’язкової дисципліни «Менеджмент»: методичні ре-комендації для студентів рівня вищої освіти бакалавр, галузі знань 0306 «Мене-джмент і адміністрування», спеціальності 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент промислових підприємств»  /  [уклад. : С.М. Соболь, В.М. Багацький, О.В.Шатілова]. – К. : КНЕУ, 2017. – 35 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/km&act=p_id(7523)
 • Методичні рекомендації щодо змістового наповнення звіту з виробничої практики для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (спеціалізація 6601/1 «Менеджмент промислових підприємств») / С.М. Соболь, Т.В. Омельяненко, Д.О. Барабась, М.В. Володькіна, Т.О. Соболєва, Т.Є. Пенкіна, О.В. Шатілова. – К. : КНЕУ, 2014. – 32 с.
Автор 2-х дистанційних курсів на платформі MOODLE та відповідних Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань на дистанційній формі навчання:
 
 • "Антикризове управління організацією";
 • "Теорія організації".

Наукова діяльність

 
Під керівництвом Шатілової О.В. студентка 5-го курсу, факультету економіки та управління ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», спеціальності 073 «Менеджмент», магістерської програми «Менеджмент малого бізнесу» Когут Вікторія Ігорівна зайняла призове місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій» у 2017-2018 н.р. (Диплом І ступеня).
 
Шатілова О.В. брала участь в атестації наукових працівників і виступала офіційним опонентом на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Орлової К.Є. на тему: «Механізм адаптації підприємств добувної промисловості до зовнішнього середовища» (08.06.2016 р., засідання спеціалізованої вчено ради Д.26.002.23 у Національному технічному унівреситеті України «Київський політехнічний інститут» за адресою: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 7, ауд. 41-б).
 
Загальна кількість науково-методичних публікацій - 68 (співавтор 2 колективних монографій, утому числі співредактор 1 за кордоном; автор 20 наукових статей, з яких: 16 статей – у фахових виданнях, 9 статей – у наукометричних виданнях, у тому числі 3 у виданнях, які входять до наукометричної бази Scopus, 4 – у виданнях інших держав). Брала участь у 37 конференціях, семінарах, круглих столах із публікацією тез доповіді, у тому числі 5 за кордоном.
 

Підвищення кваліфікації

 

2015 р. - Academic society of Michal Baludansky, Advanced Training in the field of International Economics, Marketing and Management “Capabilities and PerspectiveTrends in Ukrainian Business on the European Market”, (Certificate № 98-11/15, 23.11.2015).
 
2017 р. - Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СС02070884 / 053178-17 від 01.12.2017 р.).

 

Атестації

 

2007 р. - атестація щодо володіння англійською мовою (British Council Teaching Centre Kyiv. Business English Certificate Vantage (Level B2), ESOL Examinations. University of Cambridge, UK);
 
2018 р. - атестація щодо володіння державною мовою (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Посвідчення про вільне володіння державною мовою).
 

Наукові профілі