Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шершньова Зоя Євгенівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 35 років
Біографія:

Освіта:

 • Київський технологічний інститут легкої промисловості, інженер-економіст, диплом з відзнакою № 787949 (рег. № 105).
 • Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - Економіка, організація управління та планування народного господарства (промисловість). Диплом ЭК № 009275 – аспірантура Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка.
 • Міжнародний інститут менеджменту  (м. Київ) – 1992-1993 рр. – Диплом МБА.
 • Професор кафедри менеджменту – з 2009 року. Атестат професора 12 Пр № 005980 (19.02.09 р.).

Тема кандидатської дисертації «Дослідження системи планування виробничої програми на швейних підприємствах УРСР та шляхів її удосконалення», захист 1980 р.

Досвід викладацької та практичної роботи – з 1976 року (робота у УкрНДІшвейпром, керівництво 2 госпрозрахунковими темами, в 1 – робота в якості відповідального виконавця).

Організаційна робота:

 • Член Науково-експертної ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (до 2018 р.).
 • Член Вченої ради факультету економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (до 2019 р.).
 • З 1999 року – керівник започаткованої проф. Шершньовою З.Є. першої в Україні магістерської програми з корпоративного управління «Менеджмент корпорацій (АТ)».
 • З 1992 по 2016 рр. – заступник завідувача кафедри менеджменту з наукової роботи.
 • Вчений секретар секції «Бізнес-адміністрування» Науково-методичної комісії з напряму «Економіка і підприємництво» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (до 2014 р.).
 • Член секції «Менеджмент у виробничий сфері» підкомісії «Менеджмент організації та адміністрування» Науково-методичної комісії з напряму «Менеджмент і адміністрування» Міністерства освіті і науки, молоді та спорту України (до 2014 р.).

Членство у проектних групах:

 • Участь у підготовці Галузевих стандартів вищої освіти: Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма магістра за спеціальністю 8.050201 “Менеджмент організацій” (К., Міністерство освіти і науки України, Видання офіційне, 2003. – 58 с. з додатками) та Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ). Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки магістра за спеціальністю 8.000013 “Бізнес - адміністрування” (К., КНЕУ, 2005, 39 с.).
 • Участь у проектній групі КНЕУ з розробки ОПП для магістерської програми «Менеджмент бізнес – організацій» за спеціальністю 073 «Менеджмент» - 2017 – 2019 рр.

Авторство виданих підручників, навчальних посібників, практикумів:

Усього більше, ніж 80 публікацій методичного характеру, у тому числі:

 • «Стратегічне управління». Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. із грифом «Затверджено Міністерством освіти України». К.: КНЕУ. - 2004. – 699 с. (одноосібний);
 • «Стратегічне управління». Навчальний посібник із грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». К., КНЕУ. - 1999. – 384с., с.3 – 83, с.94 – 384 (у співавторстві, виданий вперше в Україні);
 • Стратегічне управління. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». К.: КНЕУ. - 2001. – 232 с. (у співавторстві);
 • «Антикризове управління підприємством». Навчально – методичний посібник для самостійної роботи студентів з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». К.: КНЕУ. - 2004. – 196 с. (у співавторстві, виданий вперше в Україні);
 • Антикризове управління підприємством. Навчальний посібник із грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». / За заг. ред З.Є. Шершньової. К.: КНЕУ. - 2007. – 680 с. (у співавторстві);
 • «Управління корпораціями» Навчальний посібник із грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». / За заг. ред. З.Є. Шершньової та А.Є.Черпак К.: КНЕУ, 2013. – 695 с.

Авторство виданих наукових робіт - більш, ніж 70 наукових робіт, в тому числі:

Монографії:

 • «Економіка України: потенціал, реформи перспективи». “Огляд економіки України за 1990-1994 рр.” (розділ монографії: «Ризики в умовах кризового стану економіки» Том І.  - К., “Наукова думка”, 1996 (с. 447 - 473);
 • «Інститути корпоративного управління в умовах інноваційної економіки»: колективна монографія / [З.Є. Шершньова, А.Є.Черпак, та ін].; за наук. ред. З.Є. Шершньової.  с. Розділ 5. «Розвиток інституту державно - приватного партнерства та побудова моделей взаємодії корпорацій та інших суб’єктів середовища іх інтересів у процесі реалізації соціально важливих інноваційних проектів та програм» (с. 161 - 204), розділ 9 «Методичні рекомендацій щодо побудови взаємодії держави, підприємств та інших стейкхолдерів у процесі реалізації соціально важливих інноваційних проектів» (с. 293 - 313). К.: КНЕУ, 2015. – 371 [5];
 • «Розбудова системи управління бізнес – організацій в інноваційній економіці»: / монографія [Л.О.Лігоненко, О.І.Гарафонова, Т.В. Омельяненко та ін.]. Розділи: 2.1 «Складові елементи підсистеми стратегічного управління інноваційним розвитком бізнес - організацій» (с. 35 - 50), 2.3 «Ідентифікація системи організаційного розвитку як основа формування програми інноваційного розвитку бізнес - організації» (с. 62 - 79), 2.4 «Новітні інструменти організаційного забезпечення стратегічного управління інноваційним розвитком» (с. 79 - 100) - К. : КНЕУ, 2017. – 436 [4] с.

Керівництво студентами, які зайняли призові місця на ІІ етапі Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт та ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад з менеджменту та стратегічного управління: загалом – 6 студентів. У 2019 р. – керівництво студенткою спеціальності «Менеджмент бізнес - організацій» Сулім Анною, що зайняла ІІ місце.

Робота у складі оргкомітетів та журі конкурсів з НДР29 разів (з 2000 р.).

Виконання функцій наукового керівника та / або відповідального виконавця НДР:

 • Госпрозрахункова тема - "Методологія стратегічного управління фірмою в умовах трансформації економіки України" (шифр теми 796; №052.МВ.1999.2.; код ВАК теми 08.06.02) – 1999-2000 рр. – відповідальний виконавець.
 • Госпрозрахункова тема – «Розробка теоретико-методологічних основ організації ефективного функціонування та трансформації систем управління корпораціями в умовах перехідної економіки».( № державної реєстрації: 0101-U002440). – 2001-2004 рр. – керівник теми.
 • Держбюджетна тема – «Методологічні засади та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю фірми в умовах трансформації економіки України» (№ Державної реєстрації 0101V006457). Керівництво підтемою1 «Розробка теоретико-методологічних основ організації ефективного функціонування та трансформації систем управління акціонерними товариствами в умовах перехідної економіки” – 2001-2005 рр.
 • Держбюджетна тема – «Розвиток системи управління ринково орієнтованих підприємств» (№ Державної реєстрації 0106U007082).Керівництво підтемою 1«Стратегічний розвиток корпоративного управління в акціонерних товариствах» – 2006-2010 рр.
 • Госпрозрахункова тема –«Розвиток теоретико-методичних засад розбудови інститутів корпоративного управління в умовах інноваційної економіки» (номер державної реєстрації НДР 0111V000291) – 2011-2012 рр. – керівник теми.
 • Держбюджетна тема – «Удосконалення систем управління організаціями у контексті розбудови інноваційної економіки в Україні» (№ Державної реєстрації 0106U007082). Керівництво підтемою 2: «Методичні основи формування підсистеми стратегічного управління інноваційним розвитком організацій» – 2011-2015 рр.

Участь у міжнародних проектах:

Проект IFC/FMI – «Корпоративне управління в Україні», 2001-2003 рр.

Керівництво аспірантами:

Підготовлено та захищено під керівництвом Шершньової З.Є. 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, в тому числі:

 • Ратушний Ю.М. – «Формування системи стратегічного моніторингу середовища функціонування організації» - 2003 р.
 • Черпак А.Є. – «Розвиток корпоративного контролю в умовах трансформації економіки» - 2006 р.
 • Хименко С.М. – «Управління конфліктами інтересів в процесі функціонування акціонерного товариства» - 2008 р.

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента: була опонентом понад 20 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Робота у складі Науково-методичної ради та експертних комісій з питань проведення ліцензування та акредитації ВНЗ України:

 • Вчений секретар секції “Бізнес-адміністрування” Науково-методичної комісії з напряму «Економіка і підприємництво» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (до 2014 р.).
 • Член секції «Менеджмент у виробничий сфері» підкомісії «Менеджмент організації та адміністрування» Науково-методичної комісії з напряму «Менеджмент і адміністрування» Міністерства освіті і науки, молоді та спорту України; (до 2014 р.).
 • Участь у складі експертних комісій МОНУ з ліцензування та акредитації (до 2013 р.).

Членство у редакційній колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України: 

 • Член редколегії фахового журналу «Стратегія економічного розвитку України».

Підвищення кваліфікації:

 • Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, з 01.02 по 30.04.2012 р.
 • Інститут підвищення кваліфікації КНЕУ за програмою «Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університеті», жовтень – грудень 2016 р. (свідоцтво № 12СС 02070884/032974 - 16).
 • Університет економіки та права «КРОК», Тренінг «Особливості навчання студентів у ХХІ столітті: погляди, методики, практики», організованого Українською Асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес – освіти Січень 2017 року (сертифікат № 1612/32).
 • «Фонд ім. М.Балудянського», Словаків, м. Кошице, 24 – 30 жовтня 2017 року. Стажування та конференція. «Сучасні методи викладання та інноваційні технології у вищий освіті: європейський досвід та глобальні тенденції». Сертифікат № 0011/5 – 2017.
 • Університет ім. Миколаса Ромероса (Литва, Вільнюс). Тренінг - програма «Європейські університети та їх внесок у формування та розвиток особистості та суспільства у ХХІ столітті». 11 – 16 червня 2018 р. Сертифікат № 5KV- 1825.

Нагороди:

 • у 2001 р. – подякою Київського міського голови (№ 28238 від 19.11.2001 року);
 • у 2001 р. – почесним званням «Заслужений працівник КНЕУ» (посвідчення № 52);
 • у 2006 р. –  знаком МОН України «За наукові досягнення» (посвідчення № 423);
 • у 2009 р. – знаком «За розбудову освіти» Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності (посвідчення № 556);
 • у 2012 р. – Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (Розпорядження голови Верховної Ради України № 141, від 28.02.12 р.).
Наукові ідентифікатори: