Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційне право

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Інформаційне право в системі національного права
Тема 2. Інформаційні правовідносини, їх структура та особливості
Тема 3. Правові засади інформаційних прав і свобод людини і громадянина та їх реалізація в Україні
Тема 4. Організаційно-правові засади здійснення державної інформаційної політики
Модуль ІІ.
Тема 5. Правові проблеми інформаційного суспільства
Тема 6. Особливості правового регулювання інформаційної діяльності в мережі Інтернет
Тема 7. Інформаційні аспекти інституту інтелектуальної власності
Тема 8. Правове регулювання діяльності у сфері телекомунікацій та інформатизації
Тема 9. Правове регулювання діяльності електронних засобів масової інформації
Тема 10. Правове регулювання інформаційної діяльності друкованих засобів масової інформації, бібліотечної справи, архівів
Тема 11. Інформаційна безпека: організаційно-правові аспекти
Викладацький склад:
професор, доктор юридичних наук Ю.П. Бурило
Тривалість:  117 год., кредити ЕСТS — 5, семестр — 2.
Форми та методи навчання.
Навчальні лекції (загальний обсяг — 36  академічних годин),
семінарські та практичні заняття (загальний обсяг — 62  академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 30 академічних годин).
Оцінювання
Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.
Остання редакція: 20.04.16

Публікаціі з предмету

  • Інформаційне право (28.9 KB)паспорт щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Інформаційне право” .Дисципліна бакалаврського рівня. 06 Жовтня 2016 р.
  • Інформаційне право (142.8 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Інформаційне право”03 Жовтня 2016 р.