Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правові основи управління у сфері економіки

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Правові засади здійснення державного управління економічними процесами.
Тема 2. Державна економічна політика та організаційно-правовий механізм її реалізації.
Тема 3.Державне регулювання інвестиційно-інноваційної політики як пріоритетне завдання національної економіки України.
Тема 4. Організаційно-правові засади управління у сферах підприємництва та захисту економічної конкуренції.
Тема 5. Правове регулювання і державне управління у сфері промисловості.
Тема 6. Правове регулювання і державне управління у паливно-енергетичній сфері.
Модуль ІІ.
Тема 7. Організаційно-правові засади управління у сферах транспорту і зв’язку.
Тема 8. Правове регулювання і державне управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.
Тема 9. Інституціонально-правове забезпечення трансформаційної економіки та зовнішньоекономічної політики України.
Тема 10. Державне управління в сфері міжнародної економічної інтеграції України.
Тема 11. Державне управління економікою України на шляху до Європи.
Тема 12. Державне управління в сфері інформаційних технологій та соціального розвитку України.
Викладацький склад:
доцент, кандидат юридичних наук О.М. Охотнікова
старший викладач Л.Р. Тимофєєва
Тривалість:  144 год., кредити ЕСТS — 4, семестр — 1.
Форми та методи навчання.
Навчальні лекції (загальний обсяг — 24 академічних годин),
семінарські та практичні заняття (загальний обсяг — 24  академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 23 академічних годин).
Оцінювання
Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Підсумковою формою контролю знань із даної дисципліни є іспит.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

Остання редакція: 20.04.16

Публікаціі з предмету