Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аграрний розвиток

Метою навчальної дисципліниє  набуття  і розвиток  студентами  магістерських програм теоретичних знань  і практичних навичок  з питань аграрного розвитку і аграрної політики. Дана навчальна дисципліна відноситься до варіативної частини навчального плану магістерської програми «Економіка підприємства АПК» за спеціальністю «Економіка підприємств», напрямок «Економіка і підприємництво».

Основним завданням дисципліниє формування у слухачів магістерської програми  достатньої компетентності щодо освоєння теоретико-методичних засад та принципів аграрного розвитку як складової економічного розвитку країни та світових аграрних інтеграційних процесів шляхом відпрацювання теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок під час лекційних занять, індивідуальної та самостійної роботи. Результатом освоєння дисципліни має стати формування у студентів ґрунтовних теоретичних знань і вироблення практичних умінь опрацьовувати та обґрунтовувати конкретні пропозиції, що торкаються актуальних проблем розвитку агропромислового комплексу на сучасному етапі функціонування національної економіки України.

Дисципліна орієнтується на формування такихфахових компетенцій:

·           Аналіз конкурентного середовища діяльності підприємства

·           Аналіз ринків ресурсів та їх вплив на ефективність функціонування підприємства

·           Аналіз впливу державного регулювання на ефективність діяльності підприємства

·           Формування політики діяльності підприємства

·           Організація роботи з державними органами щодо державного регулювання, запровадження форм підтримки окремих видів діяльності

·           Організація співробітництва підприємства з науково-дослідними установами

·           Виконання наукових досліджень в сфері економіки підприємств та взаємопов’язаних напрямів

·           Викладання економічних дисциплін у середній загальноосвітній школі, професійно-технічних училищах, ВНЗ І-ІV рівня акредитації

Підготовка методичного забезпечення викладання економічних дисциплін в навчальних закладах

Остання редакція: 25.01.16

Публікаціі з предмету