Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бізнес-планування (Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета викладання - формування у студентів системи теоретичних знань та практичних умінь щодо розробки, оформлення та презентації бізнес-планів підприємств.

Завдання дисципліни"Бізнес-планування" полягають у засвоєнні студентами теоретико- методологічних основ розробки бізнес-планів  підприємств, набуття навичок  розробки окремих розділів бізнес-плану. Після вивчення курсу “"Бізнес-планування"” студент повинен знати: сутність, логіку розробки бізнес-плану для підприємств різних типів; структуру бізнес плану та його зміст; основні методики розробки бізнес-плану, специфічні методи розробки окремих розділів бізнес-плану; вимоги до оформлення бізнес-плану та його презентації. Студент повинен уміти розробляти структуру бізнес-плану виходячи із специфіки проекту; визначати джерела і методи добування інформації, потрібної для розробки бізнес-плану; оформляти бізнес-план;  проводити ефективну презентацію бізнес-плану.

Перелік компетентностей, які  формуються при вивченні теми:

-  загальні: здатність до аналізу і синтезу, базові загальні знання, навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, здатність працювати самостійно, бажання досягти успіху;

- глобальні: здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі, знання особливостей та тенденцій розвитку об’єкту та предмету дослідження, вміння проводити дослідження галузевого, регіонального та міжнародного характеру та масштабу.

- спеціальні (фахові): знання структури бізнес-планів, вміння адаптувати структуру бізнес-плану під протреби конкретного проекту, розуміння черговості розробки та процедури різних розділів бізнес-плану

Остання редакція: 13.07.16

Публікаціі з предмету

  • Бізнес-планування (733.5 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Бізнес-планування”07 Липня 2016 р.