Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіка підприємств(для бух.) (кеаф)

Мета науки– формування у студентів ґрунтовних теоретичних і методичних знань з економіки аграрних підприємств та набуття ними практичних навичок розв’язання прикладних економічних завдань в умовах динамічного розвитку ринкового середовища.

Завдання науки– забезпечити:

- глибоке засвоєння студентами сутності категорій і понять науки, а також методологічних принципів створення і економічних засад функціонування підприємств різного юридичного статусу;

- оволодіння студентами способами визначення забезпеченості аграрних підприємств ресурсами, принципами раціонального їх формування, а також методикою виміру, оцінки і аналізу ступеня використання усіх факторів виробництва;

- засвоєння студентами методології і методики визначення і аналізу ефективності виробництва на всіх стадіях його організації в підприємствах, та оволодіння ними економічними важелями формування і підвищення її рівня, забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції і продовольства за ціною і якістю.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття

-       загальні: базові загальні знання;здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння;

-       глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

-     спеціальні (фахові):

а) знати: макроекономічні параметри, за якими оцінюється місце і роль сільського господарства в економіці держави, та тенденції їх зміни; особливості сільського господарства, що ускладнюють розвиток галузі та управління агропромисловим виробництвом; види підприємств, що можуть бути створені і  функціонувати згідно вітчизняного законодавства; види об’єднань підприємств, що функціонують у вітчизняній та світовій практиці, а також сутність понять холдингу і дочірнього підприємства; місце селянських особистих господарств у виробництві сільськогосподарської продукції та їх майбутнє; загальне трактування зовнішнього середовища та фактори, що визначають його складність; сутність мікросередовища підприємств, його складники (ланки) та характер їх впливу на діяльність підприємств АПК на сучасному етапі їх функціонування; основні ланки макросередовища та вузлові проблеми в його еволюції, з якими зіштовхуються аграрні і переробні підприємства;

б) вміти: визначати і характеризувати вид і організаційну форму підприємства; виявити фактори зовнішнього середовища і аналізувати взаємозв’язок з факторами мікросередовища.

Остання редакція: 25.01.16