Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Менеджмент агропромислових формувань

Основною метою дисципліни“Менеджмент агропромислових формувань” є ознайомлення студентів з методикою вироблення та прийняття управлінських рішень, оцінки цих рішень і, як результат успішного менеджменту, підвищення ефективності господарювання. Досягти поставленої мети можна тільки завдяки комплексному підходу при освоєнні дисципліни базуючись на знаннях отриманих при вивченні ряду попередніх та взаємопов’язаних дисциплін циклу фундаментальної підготовки менеджерів таких як “Економіка аграрних підприємств”, “Основи менеджменту”, “Маркетинг”, “Фінанси”, “Бухгалтерський облік”, “Господарське законодавство” та циклу професійно-орієнтованих дисциплін за фаховим спрямуванням - “Стратегічне управління”, “Управління персоналом”, “Організація виробництва”, “Планування на підприємстві”, “Організація і стимулювання праці”, Операційний менеджмент”.

 Завданням дисципліниє освоєння студентами засад аграрного менеджменту та принципів його функціонування шляхом відпрацювання теоретичного матеріалу та набуття практичних навиків під час лекційних і семінарських (практичних) занять.

Перелік компетентностей:

загальні: здатність до аналізу і синтезу, розв’язання проблемних питань, прийняття рішень; здатність спілкуватися з експертами у галузі менеджменту; здатність застосовувати знання на практиці; розвиток дослідницьких навичок та умінь; уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел; формування дослідницьких навиків та умінь; здатність до навчання та пристосовування до нових ситуацій; здатність породжувати нові ідеї(креативність); формування лідерських якостей та здатність працювати самостійно;

·      глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, уміння проводити дослідження національного і міжнародного характеру та масштабу, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

·        спеціальні (фахові): вивчення матеріалу теми дає можливість:

знати:

-        методологічні засади аграрного менеджменту  та напрямки його розвитку;

-        тлумачення ключових понять аграрного менеджменту: об’єкт, предмет, суб’єкт аграрного менеджменту;

-        сутність при­н­ци­пів фу­н­к­ціо­ну­ва­н­ня аг­ра­р­но­го ме­не­дж­ме­н­ту;

-        ос­об­ли­в­ості ­ф­ун­кціонув­ан­ня­ ринков­ої­ е­ко­номік­и­ в­ с­і­л­ь­ському  господарстві т­а­ ї­х­ впли­в ­ н­а ­п­ри­йняття­ управлінських р­і­шень;

-        зміст та специфіку  фу­н­к­ції ме­не­дже­ра агропромислового формування;

-        сутність розподілу виробничих ресурсів і види управлінських рішень, пов’язаних з  використанням ресурсів;

-        дію чинника часу в процесі прийняття управлінських рішень;

-        особливості аграрного менеджменту при різних організаційно-правових формах  сільськогосподарських підприємств

-        зміст та особливості сільського господарства та їх вплив на діяльність менеджера агропромислового формування;

-        зміст та специфіку основних напрямів діяльності менеджера  агропромислового формування;

вміти:

-        грамотно оперувати ключовими термінами аграрного менеджменту;

-        визначати функції аграрного менеджменту в агропромислових формуваннях;

-        розкривати основні взаємозв’язки аграрного менеджменту з зовнішнім та внутрішнім середовищем агропромислових формувань;

-        надавати характеристику управлінським рішенням щодо розподілу ресурсів пов’язаних з концепцією «виробничих можливостей»;

-        визначати одномоментний період у менеджменті та оцінювати його вплив на прийняття управлінських рішень;

-        надавати характеристику короткостроковому періоду часу та розраховувати управлінські рішення в межах цього періоду;

-        визначати основні чинники  довгостроковго періоду часу та розраховувати управлінські рішення в межах цього періоду;

-        використовувати результати закону зниження віддачі ресурсів при прийнятті управлінських рішень;

-        визначати питомий і маржинальний продукти, а також питомі і маржинальні  витрати;

-        використовувати концепцію виробничої функції в аграрному менеджменті;

-        розкривати сутність правила максимізації прибутку в короткостроковому періоді;

-        розкривати сутність правила мінімізації збитку в короткостроковому періоді;

-        характеризувати умови оптимізації  використання двох або більше  ресурсів при виробництві одного виду продукту (взаємозв’язок «фактор-фактор»;

-        характеризувати умови оптимізації  використання одного змінного виду ресурсу  при взаємозв’язку «фактор-продукт»;

-        здійснювати аналіз особливостей аграрного менеджменту за різних організаційно-правових форм агропромислових формувань;

-        визначати організаційні особливості сільськогосподарського виробничого кооперативу;

-        визначати організаційні особливості сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

-        здійснювати аналіз етапів державної реєстрації сільськогосподарського підприємства

розкривати сутність  процедури одержання печатки і штампа сільськогосподарським підприємством.

Остання редакція: 22.01.16

Публікаціі з предмету