Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Маркетинг (каф. Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета вивчення науки «Маркетинг»– озброїти майбутніх спе­ці­а­ліс­тів з агробізнесу необхідними теоретичними знаннями і практичними на­вич­ками в області теорії і практики організації маркетингової діяльності в під­приємствах АПК.

Перелік знань і вмінь, яких студент набуде після опанування науки:

-         вміти досліджувати та аналізувати ринкове бізнес-середовище, кон’юнктуру ринків продукції АПК;

-         зрозуміти потреби споживачів та навчитися задовольняти їх краще, ніж конкуренти;

-         бути готовим до жорсткої конкурентної боротьби;

-         навчитися оцінювати маркетингові можливості підприємств АПК та вміти управляти конкурентоспроможністю їх продукції;

-         засвоїти основні положення маркетингової товарної, цінової, збутової та комунікаційної політик;

-         вміти будувати взаємовідносини із постачальниками та дистриб’юторами, управляти логістикою;

-         проводити ефективні рекламні кампанії та програми стимулювання збуту;

-         підняти маркетинг на рівень стратегічного управління підприємствами.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної науки:

- загальні: здатність до аналізу і синтезу, базові загальні знання, навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), етичні зобов’язання, здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, здатність працювати самостійно, бажання досягти успіху; усне і письмове спілкування рідною мовою; здатність до критики та самокритики.

- глобальні: здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі, знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів; вміння проводити дослідження галузевого, регіонального та міжнародного характеру та масштабу.

- спеціальні (фахові): оцінювати вплив зовнішнього середовища, особливо державного регулювання, на ефективність маркетингової діяльності підприємств АПК; зрозуміти потреби споживачів та навчитися задовольняти їх краще, ніж конкуренти; здійснювати аналіз конкурентного середовища функціонування підприємства, цільових ринків підприємств АПК (як постачальників, так і споживачів); вміння критично оцінювати аграрну політику та її вплив на маркетингову діяльність підприємств АПК.

Остання редакція: 13.07.16

Публікаціі з предмету