Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Менеджмент персоналу підприємств

Мета дисципліни "Менеджмент персоналу підприємства" - розкрити основні положення теорії і практики менеджменту персоналу підприємств АПК в умовах динамічного зовнішнього і внутрішнього середовища.

Завдання, які необхідно вирішити у процесі вивчення дисципліни для досягнення поставленої мети:

–з’ясувати сутність персоналу організації, як об’єкта управління;

–сформувати чітке розуміння сучасних теорій, концепцій та методів менеджменту персоналу;

– розглянути соціально – психологічні особливості персоналу підприємств АПК з метою забезпечення балансу інтересів з позиції соціальної і економічної ефективності;

–з’ясувати методичні підходи до  формування, розвитку і організації діяльності персоналу підприємств АПК;

– розглянути методи оцінки, системи компенсації і винагород персоналу підприємства, які забезпечують активізацію і підвищення ефективності його діяльності.

По завершенню вивчення дисципліни “Менеджмент персоналу підприємства” студент повинен знати:

-   концепції менеджменту персоналу;

-   методи управління персоналом;

-   методики і технології набору і відбору персоналу;

-   законодавчі і нормативні акти, що стосуються менеджменту персоналу підприємств АПК;

-   системи стимулювання працівників підприємств АПК;

-   методики оцінювання персоналу.

По завершенню вивчення дисципліни “Менеджмент персоналу підприєства” студент повинен уміти:

-   розраховувати оптимальну кількість працівників підприємства;

-   використовувати сучасні методи набору, відбору кадрів;

-   інформаційно та документально забезпечувати менеджмент персоналу;

-   застосовувати методи оцінки персоналу;

-   володіти інструментарієм стимулювання працівників з врахуванням особливостей отримання продукції в галузях АПК;

-   розраховувати та здійснювати об’єктивну оцінку показників ефективності менеджменту персоналу підприємств АПК.

Вивчення науки “Менеджмент персоналу підприємства” направлено на формування наступних компетенцій випускників магістерської програми в рамках класів професійних завдань:

1)      аналітичні завдання:

-   аналізувати ефективність діючих систем мотивації персоналу  в АПФ;

-   аналізувати зміст трудових процесів для визначення вимог до працівників обліково – аналітичних служб на основі розробки професіограм;

-   аналізувати доцільність та результативність оцінювання персоналу обліково-аналітичних служб АПФ;

-   аналізувати соціально-психологічний клімат колективу;

2)      планово-проектні завдання:

-   планувати потребу в персоналі обліково-аналітичних служб АПФ в розрізі категорій  груп посад;

-    планувати витрати пов’язані з використанням персоналу обліково-аналітичних служб;

-   проектувати розвиток персоналу обліково-аналітичних служб АПФ на основі кар’єрного планування;

3)      організаційні завдання;

-   організовувати роботу по створенню внутрішньої нормативної документації роботи персоналу обліково-аналітичних служб АПФ;

-   організовувати професійний відбір працівників на вакантні місця в обліково-аналітичні служби;

-   організовувати професійну та соціальну адаптацію новоприйнятих працівників;

-   організовувати функціонування системи наставництва спеціалістів;

-   організовувати процес оцінювання персоналу обліково-аналітичних служб;

4)      контрольні завдання:

-   контролювати процеси відбору, адаптації, розвитку, оцінювання персоналу обліково-аналітичних служб АПФ;

5)      навчально –методичні та науково-дослідницькі:

-   проводити заняття з працівниками обліково – аналітичного та взаємопов’язаних підрозділів  щодо організації та особливостей виконання професійних функцій;

забезпечувати науково – методичне керівництво студентами – практикантами.

Остання редакція: 25.01.16

Публікаціі з предмету