Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Потенціал і розвиток підприємства

Мета науки -  забезпечити студентів  необхідними теоретичними знаннями щодо особливостей та закономірностей формування, структури та оцінки потенціалу підприємств АПК, як визначального фактора його конкурентоспроможності в ринкових умовах.

Завдання науки: визначити суть та особливості формування та оцінки потенціалу підприємств АПК;сформувати практичні навички щодо визначення вартості підприємства агропродовольчого комплексу як головної характеристики його потенціалу;

Перелік компетентностей, які  формуються при вивченні теми:

-  загальні: здатність до аналізу і синтезу, базові загальні знання, навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), етичні зобов’язання, здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, здатність працювати самостійно, бажання досягти успіху;

- глобальні: здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі, знання особливостей та тенденцій розвитку об’єкту та предмету дослідження, вміння проводити дослідження галузевого, регіонального та міжнародного характеру та масштабу.

- спеціальні (фахові): розуміння сутності категорії потенціал підприємства, здатність до аналізу складових потенціалу підприємств АПК, побудови моделі потенціалу підприємства.

Остання редакція: 22.01.16

Публікаціі з предмету