Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стратегія та розвиток бізнесу

Мета вивчення дисципліни – набуття навичок виявлення й оцінки можливостей успішного розвитку бізнесу шляхом створення ціннісної пропозиції для клієнтів і бізнеспартнерів, формування та реалізації якісно нової взаємодії різних бізнес-суб’єктів задля досягнення їх стратегічних цілей.

Пошук ефективних і дієвих способів виживання й розвитку за умов постіндустріальної економіки втілюється у концепції розвитку бізнесу, яка зосереджується на процесах створення довгострокової ціннісної пропозиції, що визначається клієнтами, ринками та партнерськими зв’язками. Емпіричний досвід впровадження концепції розвитку бізнесу засвідчує наявність стійкого зв’язку між комерцією, маркетингом, перемовинами, розвитком партнерських зв’язків, проєктами та дослідженнями.

Міждисциплінарні зв’язки. Викладання дисципліни «Стратегія та розвиток бізнесу» ґрунтується на синтезі знань, вмінь, навичок, отриманих при вивченні таких дисциплін, як «Стратегічний менеджмент», «Маркетинг», «Інноваційний бізнес», «Креативний менеджмент», «Проєктний менеджмент», «Економічне управління», «Підприємницьке право» та зорієнтоване на засвоєння студентами управлінського та методичного інструментарію виявлення проблем розвитку бізнесу та визначення дієвих способів їх вирішення.

Програмні результати та компетентності, яких набуде студент після опанування навчальної дисципліни: 

знання про те

 • як ідентифікувати перспективи розвитку бізнесу;
 • як формувати ціннісну пропозицію для клієнтів і бізнес-партнерів;
 • які чинники обумовлюють успішність розвитку бізнесу;
 • які критерії та індикатори розвитку бізнесу;

уміння

 • продукувати нові ідеї щодо розвитку бізнесу;
 • визначати та аналізувати проблеми розвитку бізнесу та розробляти заходи щодо їх вирішення;
 • визначати та впроваджувати плани та програми розвитку бізнесу;
 • здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у сфері розвитку бізнесу;
 • вирішувати проблемні ситуації, що виникають в діяльності бізнес-структур за умов невизначеності і ризиків;

навички комунікації

 • підтримувати ділове спілкування;
 • працювати в колективі та взаємодіяти в команді;

автономність та відповідальність

 • самостійно розробляти та приймати управлінські рішення щодо реалізації проектів і програм розвитку бізнесу;
 • демонструвати розуміння особистої відповідальності за їх виконання. 

Робоча програма для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Методичні рекомендації для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Остання редакція: 25.04.21