Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія економічної думки

В дисципліні «Історія економічної думки» розглядається історичний  процес виникнення, розвитку й зміни систем економічних поглядів на різних етапах розвитку суспільства.  Вивчення історії економічних учень дозволяє майбутнім фахівцям орієнтуватися  у багатогранності сучасних економічних концепцій, створює міцну основу для формування наукового світогляду та власної позиції при вирішенні складних економічних проблем.

Мета курсу: сформувати у студентів системне бачення еволюції економічних знань від давнини до сьогодення, розуміння основних етапів, шкіл та напрямів розвитку економічної думки, їх впливу на господарську практику.

Завдання: на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства, системного аналізу забезпечити:

  • поглиблення знань з економічної теорії,
  • формування у студентів уявлень про закономірності й особливості розвитку економічної думки на різних етапах господарської еволюції людства,
  • розуміння наукового внеску окремих шкіл і напрямів економічної думки у розвиток світової економічної теорії,
  • формування у студентів економічного мислення.

Предмет: процес виникнення, розвитку й зміни економічних ідей та концепцій у теоретичних напрямах, течіях і школах економічної думки, вчення видатних економістів на різних етапах суспільного розвитку.

Компетенції: у результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти:

  • застосовувати методи історико-економічного аналізу для дослідження еволюції господарських процесів, генезис різних течій економічної думки, розвитку окремих концепцій;
  • обґрунтувати внесок різних наукових шкіл та напрямів економічної думки у розвиток світової економічної теорії;

  • оцінити конкретну економічну ситуацію з позицій різних течій економічної думки;

  • використати набуті знання для створення власної позиції при вирішенні складних економічних проблем сучасності.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.  Предмет і завдання курсу.
2. Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм.
3. Класична школа політичної економії.
4.  Еволюція класичної політичної економії в першій половині ХІХ століття. Завершення класичної традиції.
5. Критичний напрям політичної економії.
6.  Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії.
7.  Виникнення альтернативної школи політичної економії. Німецька національна політекономія.
8. Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії.
9. Загальна характеристика розвитку економічної теорії у ХХ столітті.
10. Кейнсіанство та його особливості в різних країнах.
11. Еволюція неокласичних ідей. Неолібералізм.
12. Інституціоналізм.

Курс «Історія економічної думки» читається на бакалаврському рівні спеціальності «Економічна теорія» (5 семестр).


 Викладацький склад: проф. В.М.Фещенко.

Основна література:

1. Історія економічних учень: Підручник / Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М. Поручник та ін.; за ред Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко. – К.: КНЕУ, 2001. – 564 с.
2. Історія економічних учень: Підручник / За ред.. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2004
3. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Історія економічних учень: підручник. - 2-е вид. - К.: Знання, 2008, - 638 с.

Остання редакція: 10.10.17

Публікаціі з предмету

  • Історія економічної думки (348.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки  "Історія  економічної думки"05 Жовтня 2017 р.
  • Історія економічної думки (114.5 KB)паспорт з науки «Історія економічної думки»05 Жовтня 2017 р.