Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кафедра економічної теорії

Кафедра економічної теорії є однією з провідних економіко-теоретичних кафедр в Україні. Кафедра бере участь у підготовці бакалаврів усіх спеціальностей в університеті та викладає їм вступні курси з економіки. Крім того, кафедра є випусковою за спеціалізацією «Економічна теорія» і готує кандидатів та докторів наук за спеціалізацією «Економічна теорія та історія економічної думки», як для власних потреб, так і для інших вищих навчальних закладів та наукових установ України.

Кафедра здійснює фундаментальну науково-дослідницьку, навчальну і методичну роботу, видає підручники з основних дисциплін, у тому числі з унікальних в Україні курсів.

Станом на 01.09.2018 р. на кафедрі працює 41 висококваліфікований викладач. Серед них:

 • професорів, докторів економічних наук – 8;
 • доцентів, кандидатів економічних наук – 26;
 • старших викладачів, кандидатів економічних наук – 3;
 • асистентів — 4.

Положення про кафедру політичної економії

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Основи економічної науки

Мета науки: ознайомлення студентів з основними проблемами сучасної економічної науки, її провідними складовими і тенденціями розвитку; систематизувати знання щодо сутності і закономірностей функціонування економічних систем з позиції сучасних досягнень економічної науки.

Завдання науки: наукове обґрунтування сутності економіки та економічної діяльності як об’єкта  і предмета дисципліни; розкриття закономірностей розвитку економічної системи та економічної діяльності, які наповнюються якісно новим змістом в постіндустріальному суспільстві

Політична економія

Мета науки: формування системи знань про суспільний спосіб виробництва, закони функціонування і розвитку суспільної економіки і з’ясування чинників формування і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем.

Економіка інновацій

Мета вивчення дисципліни: поглиблення знань студентів у теорії інновацій, сфері розроблення інноваційної політики держави та її впливу на становлення моделі економіки інновацій, способах забезпечення базисних умов інноваційно-інтенсивного типу економічного зростання на основі науково-технічних досягнень країни; формування у студентів навичок аналізу проблем інноваційного розвитку через взаємозв’язок структурної перебудови економіки і концентрації інвестиційних ресурсів на проривних напрямах економічного і науково-технічного прогресу; вивчення міжнародного досвіду про стратегії інноваційного розвитку, освоєння інновацій у контексті зміни технологічного способу виробництва з відповідними змінами ролі державного регулювання економіки і створення сприятливих інституціональних, науково-освітніх і соціальних умов такого розвитку

Економіка соціальної сфери

Мета дисципліни: аналіз закономірностей та особливостей функціонування соціальної сфери національної економіки порівняно з економіками інших країн.

Завдання дисципліни: розкрити загальне та особливе в соціальній сфері національної економічної системи, інституціональні чинники та їх вплив на специфіку функціонування та розвитку соціальної сфери

Економіка сталого розвитку

Мета дисципліни:ознайомлення студентів з теорією сталого розвитку, аналіз основних концептуальних підходів до забезпечення сталого розвитку.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів концептуальну уяву щодо сутності, цілей, методів, інструментів та принципів сталого розвитку

Економіка суспільного сектора

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з основами теорії суспільного сектора; систематизувати знання щодо сутності і закономірностей функціонування суспільного сектору економіки. 

Завдання дисципліни: сформувати у студентів концептуальну уяву щодо сутності, цілей, методів, інструментів та принципів функціонування суспільного сектора економіки

Економічна компаративістика

Мета науки: поглиблене вивчення та дослідження різних типів та видів економічних систем, їх структури та динаміки розвитку, а також причин і форм відмінностей між економічними системами.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент:

 • отримає цілісне уявлення про саму економічну систему, а саме про її структурні елементи та функціонування власне системи;
 • закріпить отримані навички теоретичного аналізу, а також сформовані навики пошуку та відбору вихідних даних, вірної постановки дослідницьких завдань, обґрунтування та формування висновків;
 • навчиться звертати увагу на розробку категорійно-логічного апарату і алгоритмів порівняльно-історичного аналізу розвитку різних типів та видів економічних систем у розрізі економічної, інституційної, історичної, соціальної динаміки;
 • навчитися здійснювати аналітичне оцінювання ефективності функціонування економічних систем
Економічна теорія грошей

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань стосовно теоретико-методологічних основ та головних закономірностей становлення та функціонування грошей, а також тих головних теоретичних поглядів, які супроводжували цей історичний процес.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку самостійної роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників

Економічна теорія політики

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з концептуальними основами економічної теорії політики, інтепретацією політичного вибору суспільства з позицій економічної теорії.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів навички застосування методології економічної науки для розуміння логіки формування політичного вибору суспільства, усвідомлення принципів прийняття  оптимальних політичних рішень

Економічна теорія права

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з фундаментальними принципами економічної теорії права, основними її положеннями та категоріями; розкрити зв'язок економіки і права з точки зору ефективності економічних рішень, що приймаються суб'єктами господарювання, у контексті поєднання мотиву максимізації корисності в рамках нормативно-правового середовища суспільства

Економічний розвиток

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань стосовно закономірностей господарського прогресу, логіки і механізмів переходу від однієї господарської структури до іншої, розуміння місця та історичного значення сучасних господарських перетворень у загально-історичному процесі господарських змін

Методологія та методика студентських наукових досліджень

Мета дисципліни: поглиблення знань студентів щодо загальних принципів, цілей та аналітичного інструментарію теоретичних і прикладних досліджень соціально-економічних процесів в сучасному суспільстві.

Завдання дисципліни: ознайомити студентів з провідними методологічними концепціями сучасної економічної науки та надати навичок формування й застосування цілісного набору аналітичних інструментів дослідження соціально-економічних процесів

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студенти:

 • усвідомлять роль методологічної цілісності мети дослідження, його методів, принципів трактовки емпіричних даних і кількісних результатів;
 • опанують базові прийоми формулювання мети, завдань, вибору теоретичної концепції та прийомів дослідження соціально-економічних процесів;
 • набудуть здатності визначати сферу коректного застосування методичних прийомів наукового дослідження та межі прикладного застосування його результатів
Моделі людини в економічній теорії

Мета дисципліни: поглиблення знань студентів щодо характеру відображення людини в економічній теорії, її цілей та мотивів діяльності, вибору благ та ресурсів.

Завдання дисципліни:

 • висвітлення основних характеристик відображення людини в економічній теорії, її цілей та мотивів діяльності, вибору благ та ресурсів;
 • вивчення моделі людини в контексті проблеми міждисциплінарних досліджень в суспільних науках;
 • застосування моделей людини в дослідженні економічних проблем
Національна економіка (К-ра Політичної економії)

Мета дисципліни: аналіз закономірностей та особливостей функціонування національної економіки порівняно з економіками інших країн.

Завдання дисципліни: розкрити загальне та особливе в національній економічній системі, інституціональні чинники та їх вплив на специфіку економічного розвитку, функціональну роль держави в управлінні економікою та її інтеграцію у світове господарство

Основи теорії економічної динаміки

Мета дисципліни: оволодіння знаннями про циклічний характер економічної динаміки, закономірності економічних циклів, найважливіші причини циклічних криз (економічне піднесення, сильні структурні диспропорції) через призму теорій економічного циклу, монетарні теорії, немонетарної теорії перенакопичення, теорію випереджаючого економічного розвитку; формування в студентів навичок аналізу ефективності економічної політики в довгих хвилях, її інструментарію та ключових завдань і результатів, визначення взаємозв’язку довгострокових і середньострокових хвиль, економічних криз і фінансового сектору

Соціальна економіка

Мета дисципліни: засвоєння студентами зв’язків та залежності між людиною та економікою, спрямованих на зростання добробуту людей на основі сталого розвитку економічної та соціальної сфер.

Соціально-економічна безпека

Мета дисципліни: сформувати у студентів комплексне розуміння закономірностей, основних складових, змісту і форм динаміки соціально-економічної безпеки сучасного суспільства.

Завдання дисципліни: обґрунтувати та забезпечити розуміння студентами теоретико-методологічних основ процесів формування та гарантування соціально-економічної безпеки в життєдіяльності людей; розкрити місце і роль соціально-економічної безпеки в контексті формування сучасної соціально орієнтованої економіки; надати студентам можливість засвоїти найперспективніші тенденції і напрями гарантування соціально-економічної безпеки

Спеціальний семінар по Дж. Кейнсу, М. Фрідмену, П. Самуельсону

Мета науки: ознайомлення студентів з основами методології теоретичних досліджень Дж. М. Кейнса, М. Фрідмана, П. Самуельсона, поглиблення знань щодо законів функціонування капіталістичної економіки, а також фундаментальних основ її функціонування за умов ринкової організації.

Завдання науки: формування методологічних знань про способи теоретичних досліджень та методи обґрунтування концептуальних гіпотез та теорем на основі аналізу робіт Дж

Спеціальний семінар по К. Марксу та А. Маршаллу

Мета науки: ознайомлення студентів з основами методології теоретичних досліджень Маркса і Маршалла, поглиблення знань щодо законів функціонування капіталістичної економіки, а також фундаментальних основ її функціонування за умов ринкової організації.

Завдання науки: формування у студентів методологічних знань про способи теоретичних досліджень та методи обґрунтування концептуальних гіпотез і теорем на основі аналізу робіт Маркса та Маршалла

Суспільні фінанси

Мета науки: ознайомлення студентів з фундаментальними принципами теорії суспільних фінансів, її нормативними і позитивними концепціями; систематизувати знання щодо сутності і закономірностей функціонування суспільного сектору економіки.

Завдання науки: сформувати у студентів концептуальну уяву щодо сутності, цілей, методів, інструментів та принципів функціонування суспільних фінансів

Теорія і практика суспільного вибору

Мета дисципліни: наукове обґрунтування предмета засвоєння студентами зв’язків та залежностей між економікою й політикою, спрямованих на зростання добробуту людей на основі сталого розвитку економічної та соціальної сфер.

Завдання дисципліни: наукове обґрунтування предмета «Теорії і практики суспільного вибору» передумови її появи, функції та форми прояву, дослідження змісту суспільного вибору в умовах прямої і представницької демократії, розкриття сутності моделі політичного ділового циклу і можливості застосування її в Україні

Трансформаційна економіка

Мета науки: усебічне вивчення студентами закономірностей трансформації національних економічних систем, особливостей становлення та функціонування постіндустріального, інформаційного, постекономічного суспільства, з’ясування основних типів та етапів трансформаційних циклів, внутрішніх і зовнішніх чинників трансформації соціалістичної економічної системи, можливостей постіндустріальної трансформації у постсоціалістичному світі

Управління людським капіталом

Мета дисципліни: формування у студентів теоретичної бази та прикладного інструментарію для управління (на рівні підприємства) і регулювання (на рівні суспільства) процесів формування, розподілу, використання й відшкодування людського капіталу.

Завдання дисципліни:

 • теоретичне пояснення сучасних зрушень в змісті й характері праці, тенденцій перерозподілу трудомісткості суспільного продукту між кваліфікаційними групами, рушійних сил оновлення процедур і норм в сфері управління працею на підприємствах та регулювання відтворення кваліфікаційного рівня населення;
 • опанування студентами процедур підготовки і прийняття управлінських рішень щодо управління відтворенням і використанням людського капіталу та моніторингу наслідків таких рішень на рівні організації й суспільства
Філософія економіки

Мета науки: формування у студентів основ системного мислення у процесі пізнання складних соціально-економічних процесів розвитку економіки та суспільства, закладання можливостей пізнання цих процесів на абстрактному, категоріальному рівні та на рівні моделювання варіантів тенденцій, динаміки та форм розвитку із урахуванням морально-ціннісних орієнтирів функціонування людини, суспільства, держави, влади

Економічна соціологія
Економічна теорія сучасного суспільства
Тренінги по політичній економії

Тренінг з науки «Політична економія» заснований на використанні технологій у галузі дисциплін гуманітарного та загальноекономічного циклу підготовки та у розрізі дисциплін професійної підготовки бакалаврського рівня. Він виступає завершальним етапом у підготовці бакалаврів з економічної теорії<

Економічна теорія (К-ра Політичної економії)
Логіка економічного розвитку (К-ра Політичної економії)
Економічна нобелеономіка
Поведінкова економіка
Дисципліни магістерського рівня
Власність, економічна влада та управління

Мета науки: актуалізація, визначення напрямків та поглиблення уяви про найбільш фундаментальні категорії економічної теорії – відносини власності, економічної влади та управління.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій про загальнотеоретичні закономірності та методологію аналізу відносин власності, економічної влади та управління

Еволюційна економіка та інституціональний аналіз

Мета дисципліни: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань стосовно сучасної економіки у частині визначення напрямків та поглиблення уявлень про фундаментальні принципи еволюційних змін інституційної структури економіки.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку самостійної роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників

Економіка добробуту

Мета дисципліни: засвоєння студентами зв’язків та залежності між людиною та економікою, спрямованих на зростання добробуту людей на основі сталого розвитку економічної та соціальної сфер.

Завдання дисципліни: наукове обґрунтування сутності економіки добробуту; дослідження індивідуального і суспільного добробуті та механізму їх взаємодії; розкриття закономірності розвитку сучасних економічних систем та їх вплив на суспільний добробут

Економічна теорія національної конкурентоспроможності

Мета науки: формування розуміння студентами основних понять і принципів стратегії формування конкурентних переваг держави та механізмів досягнення високих конкурентних позицій на світовому ринку.

Завдання науки: сформувати у студентів об'єктивне розуміння процесів, що відбуваються на світових ринках з урахуванням трансформації характеру сучасної конкуренції, виявити основні напрями підвищення конкурентоспроможності країни на основі теорії конкурентних переваг, відобразити проблеми та перспективи конкурентоспроможного розвитку економіки країни

Економічна теорія циклів і криз

Мета науки: системний виклад різних теоретичних концепцій, що пояснюють економічні коливання, їх логічну спроможність і сумісність одна з одною і з загальноприйнятими економічними принципами.

Завдання науки: сформувати у студентів необхідний рівень знань, достатніх для аналізу об’єктивних процесів циклічності, що відбуваються в динамічній економіці з урахуванням можливих причин і природи економічних коливань

Міждисциплінарні зв’язки економічної науки

Мета науки: формування у студентів системи знань, що дозволяють у повному обсязі оволодіти навиками щодо організації, постановки та проведення наукового пошуку, а також методами наукового пізнання з теорії та методології економічних досліджень.

Завдання науки: формування концептуальної уяви щодо методологічних взаємозв’язків економіки із дисциплінарною структурою наукового знання

Національні моделі економічних систем

Мета науки: формування та засвоєння студентами сучасних знань щодо організації національних моделей економічних систем, їхньої еволюції, структури та специфіки відтворення за умов глобалізації.

Завдання науки: сприяти формуванню у студентів когнітивних, аналітичних і дослідницьких компетенцій, достатніх для здійснення порівняльного аналізу національних економічних моделей у просторі і часі, виокремлення їхніх об’єктивних тенденцій розвитку, удосконалення методології та здійснення самостійних наукових пошуків у цій сфері

Суспільне багатство
Методологія наукових досліджень
Політекономічні функції середнього класу
Теоретичні основи економічного оцінювання
Сучасна політична економія
Теорія прискореного економічного розвитку
Контактна інформація

Кафедра розташована у 1 корпусі КНЕУ, просп. Перемоги 54/1, каб. 231.

Тел.: (044) 371-61-51.

Ел.пошта: kpeof@kneu.edu.ua

Завідувач — Кириленко Володимир Іванович, д.е.н., проф.