Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бюджетування

Остання редакція: 17.12.18

Публікаціі з предмету

  • Практикум (1.5 MB)Практикум "Управліннявитратами" /М.Г. Грещак, В.М.Гордієнко, О.С.Коцюба, Ю.М.Лозовик. К: КНЕУ, 2011. - 190с.04 Лютого 2019 р.
  • Методичні рекомендації до вивчення курсу в ІКР, денна ф.н. (16.9 KB)Методичні рекомендації містять інформацію про навчальну роботу студента та її оцінювання при вивченні дисципліни в індивідуально-консультаційному режимі, що складається з двох напрямів: виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань (модульний контроль 30 балів, індивідуальне завдання 40 балів) і виконання індивідуальних завдань за вибором відповідно (3 завдання по 10 балів). 04 Лютого 2019 р.
  • Основи бюджетування. Навчально-методичний посібник. (1.7 MB)Основи бюджетування: навч.-метод. пос. для самост. вивч. дисц./ [Л.П. Батенко, Т.О. Зінькевич, О.О Кизенко та ін.]; за заг. ред. Л.П. Батенко. — К. : КНЕУ, 2010. – 202с.04 Лютого 2019 р.
  • Бюджетування 076 (79 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бюджетування» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Підприємницька діяльність»17 Грудня 2018 р.