Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління проектами (каф. Стратегії підприємств)

наука «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

Освітній ступінь: магістр

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань з ефективного планування та реалізації проектів для досягнення встановлених проектних цілей та забезпечення очікувань стейкхолдерів.

Завдання науки: розкрити теоретичні засади, відомі міжнародні стандарти та інструменти управління проектами, різні підходи та методи управління для конкретних типів проектів, врахування ризиків і невизначеності у прийнятті рішень, створити ґрунтовну платформу для розв’язання складних завдань у сфері проектного управління.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

- синтезувати теорію і практику управління проектами з метою забезпечення конкурентоспроможності компанії;

- визначати цілі проекту, розробляти статут проекту та інші документи стадії ініціації, презентувати стратегію виконання проекту його стейкхолдерам з використанням ефективних презентаційних навичок;

- формувати комплексний план управління проектом, збалансований з урахуванням проектних обмежень, використовуючи відповідні інструменти;

- обирати найбільш адекватну організаційну структуру і систему мотивації проектної команди з врахуванням особливостей проекту;

- оцінювати статус проекту на контрольну дату, визначати причини виявлених проблем і розробляти необхідні коригувальні заходи.

Остання редакція: 05.02.16

Публікаціі з предмету