Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Куценко Тамара Федорівна

Кафедра: Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 29 років
Біографія:

    Сфера професійних інтересів:

 • публічне управління та адміністрування;
 • управління публічними фінансами та бюджетно-податкова політика держави;
 • управління муніципальними фінансами та муніципальна фінансова політика.

Освіта:

 • кандидат економічних наук за спеціальністю 08.01.01 – політична економія (дисертація на тему “Господарська підприємливість в системі реалізації економічних інтересів”, Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1992).
 • викладач політичної економії, економіст (Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1988). 

Досвід науково-педагогічної роботи:

 • 09/2018 - дотепер: доцент кафедри національної еокноміки та публічного управління ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".
 • 02/1992 - 08/2018: доцент кафедри макроекономіки та державного управління ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (пройшла шлях від асистента кафедри планування народного господарства з 02/1992 до доцента кафедри макроекономіки та державного управління).

Експертна, проєктна та громадська діяльність:

 • член Галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всекраїнського конкурсу студентских наукових робіт за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2020-2021);
 • член предметної комісії Всеукраїнського учнівського конкурсу наукових есе "Публічне управління в історії української держави" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2019-2021);
 •  член Науково-консультативної ради при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (2018 - 2019),
 • координатор співпраці КНЕУ та Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та Групою Світового Банку щодо організації та проведення тренінгу-пілотного проекту «Управління локальною економікою в умовах конфлікту» для викладачів та студентів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» за участю представників Світового банку (2018 - 2019);
 • учасник програми «Управління локальною економікою в умовах конфлікту» (тренінг – пілотний проект Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб України та КНЕУ за участю представників Світового банку, 17.12-20.12.2018, 27.03-29.03.2019);
 • член проектної групи з розробки освітньо-професійної програми магістерського орівня підготовки "Управління територіальними громадами" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2019);
 • член проектної групи з розробки освітньо-професійної програми магістерського орівня підготовки "Публічне управління та адміністрування" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2018).

Наукова діяльність:

 • виконавець науково-дослідного проєкту "Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України". Номер ДР  0117U001196 (МОН України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ; керівник Малий Іван Йосипович; викон.: Ємельяненко Л.М., Радіонова І.Ф., Федірко Н.В. [та ін.], 2017-2019);

Постійно здійснює керівництво науковою роботою студентів для участі у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт. Керівник наукової роботи студента, що посів призове місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі наук "Державне управління" (Дударенко Є.Ю. "«Новостворені об’єднані територіальні громади як потенційні центри економічного зростання України», 2017 рік).

Авторські свідоцтва:

 • Твір наукового характеру «Оцінювання крихкості регіонів України в умовах збройного конфлікту» / Н.В. Федірко, Т.Ф. Куценко, Ю.Б. Мальковська, К.В. Дзендзелюк; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 11.04.2019. № 87698.

 • Твір наукового характеру «Практикум «Макроекономіка» / Н.В. Федірко, Д.П. Єфремов, В.І. Усик, Т.О. Королюк, Т.Ф. Куценко, В.С. Волощенко, Я.О. Костенок, Жданов В.І.; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 08.06.2018. № 79671.

Навчально-методичні розробки:

Куценко Т.Ф. має більше 80 публікацій, серед яких – 11 навчально-методичних та навчальних посібників, 7 - з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти та науки України», з них 9 – у співавторстві з колегами, 2 – особисті.

 • навчальні підручники та посібники:

1. Макроекономіка: практикум/ [доц. Н. В. Федірко, доц. Т.Ф. Куценко, доц. Д. П. Єфремов та ін.] — К. : КНЕУ, 2018. — 283 с. (10 - д.а.). (авторський доробок –  3,65д.а.).

2. Макроекономіка: базовий курс [Електронний ресурс]:навч. посіб. / [проф. І.Й. Малий, проф.  І.Ф. Радіонова, доц. Т.Ф. Куценко, доц. Н.В. Федірко та  ін.] — К.: КНЕУ, 2016. — 254 с. (авторський доробок – 9,5 д.а.)

3. Куценко Т.Ф., Москалюк Н.П. Соціальний бюджет:міжпредметний тренінг[Електронний ресурс] / Т.Ф. Куценко, Н.П. Москалюк. – К.: КНЕУ, 2015. – 181 с. (12,21 д.а.). (авт.доробок – 6,105 д.а.)

4. Фінанси національної економіки. Розділ 3. //Національна економіка: навч. посіб. / О.П.Тищенко, А.Є.Никифоров, Т.Ф.Куценкота ін.; За заг. ред. А.Г.Савченка. — К.: КНЕУ, 2011. — 646, 2 с. -  с.136 – 182  (авт. доробок  - 1,9 др. арк.) З грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України»

5.   Державні фінанси / Фінансовий сектор національної економіки. Тема 3.//Національна економіка: Тексти лекцій /О.П.Тищенко, А.Є.Никифоров, Т.Ф.Куценкота ін.; За заг. ред. А.Г.Савченка. — К.: КНЕУ, 2007. —464с. -  с.88 – 117  (авт. доробок  - 1,2 др. арк.)

6. «Бізнес-тренінги для економістів»: Навчальний посібник/Н.Ю. Бутенко, О.О. Герасименко, О.Ю. Гулевич та ін. – К.: КНЕУ, 2007.-280с., (авт. доробок  - 0,8 др. арк.). З грифом «Рекомендовано Міністерством освіти та науки України»

7. Куценко Т.Ф.Бюджетно-податкова політика: Навч. посіб. – К.: КНЕУ 2006 – 508с. (29,52 др. арк.) З грифом «Рекомендовано Міністерством освіти та науки України»

8. Державне регулювання підприємництва. Розділ 6. //Державне регулювання економіки: Навч. посіб./ Чистов С.М., Никифоров А.Е., Куценко Т.Ф. та ін. – Вид.2-ге, доопрац. і допов. – К.: КНЕУ, 2004 – с.210-250 (авт. доробок  - 1,5 др. арк.). З грифом «Рекомендовано Міністерством освіти та науки України»

9. Куценко Т.Ф. Бюджетно-податкова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 256 с. (14,88 др. арк.) З грифом «Рекомендовано Міністерством освіти та науки України»

10. Державне регулювання підприємництва. Розділ 6. //Державне регулювання економіки: Навч. посіб./ Чистов С.М., Никифоров А.Е., Куценко Т.Ф. та ін. – К.: КНЕУ, 2000 – с.178 - 207 (авт. доробок  - 1,2 др. арк.). З грифом «Рекомендовано Міністерством освіти та науки України»

11. Макроекономічна структура й структурна політика. Глава 10.  //Макроекономіка: підручник / За ред.. А.Г. Савченка. К.: Либідь. 1995. – с.142 – 157 (авт. доробок  - 0,6 др. арк.). З грифом «Затверджено Міністерством освіти України»

 • навчальні дисципліни:

"Управління публічними фінансами" (бакалаврський рівень),

"Бюджетування в публічній сфері" (бакалаврський рівень),

"Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад" (бакалаврський рівень),

"Бюджетно-податкова політика" (магістерський рівень),

"Муніципальна фінансова політика" (магістерський рівень),

"Публічні фінанси: управління та консалтинг" (магістерський рівень),

"Фінансова спроможність громад та основи бюджетування"(магістерський рівень),

"Макроекономічне регулювання фінансової системи" (освітньо-науковий рівень);

 • навчальні тренінги:

"Міжпредметний тренінг для студентів освітньо-професійної програми магістерського рівня підготовки "Управління публічним сектором економіки". 

 • Профіль науковця на порталі НБУВ    http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1261004

 • Google Академія      https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=nX2JLnAAAAAJ

 • ORCiD  https://orcid.org/0000-0002-4102-7184

 Профіль Google Академія Куценко Тамара Федорівна.