Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Моніторинг макроекономічної динаміки

Метоювивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань та умінь обробки та аналізу інформації про зміни макроекономічних показників,  набуття практичних навичок проведення комплексної діагностики макроекономічної динаміки та здатність оцінювати макроекономічні зміни, виявляти тенденції та закономірності з використанням особливих інструментів економічного аналізу.

Завданнядисципліни полягає у формуванні уявлень про способи оцінювання макроекономічної динаміки та застосуванні прийомів її аналізу з метою формулювання висновків та узагальнень, важливих для державного регулювання національної економіки.

Об’єктомвивчення дисципліни є макроекономічна динаміка – зміни, що відбуваються у національній економіці

Предметвивчення дисципліни – моделі і методи аналізу (моніторингу) основних показників економічної динаміки.

Дисципліна посідає важливе структурно-логічне місце в навчальному процесі підготовки фахівців. Вона викладається після вивчення дисциплін «Макроекономіка», «Менеджмент», «Мікроекономіка», «Статистика» та «Економетрія»

Під час вивчення дисципліни студент повинен засвоїти знання: з теоретичних основ аналізу економічної динаміки; про сутність та застосування різноманітних моделей економічного зростання та економічних коливань; про механізми реалізації різноманітних методів аналізу основних показників економічної динаміки. Вивчення навчального матеріалу дисципліни сприятиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки спеціалістів, формуванню в них вмінь та навичок самостійного науково-аналітичного опрацювання проблем з аналізу макроекономічної динаміки. Студент повинен вміти здійснювати аналіз економічної ситуації в країні, вдало використовувати методи та моделі аналізу основних показників економічної динаміки, обґрунтовувати параметри економічного і соціального розвитку країни, адекватно застосовувати інструменти аналізу.

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету

  • Моніторинг макроекономічної динаміки (84.5 KB)Паспорт з навчальної дисципліни вибіркового циклу «Моніторинг макроекономічної динаміки» (для студентів спеціалізації «Менеджмент державних установ»).15 Лютого 2018 р.
  • Моніторинг макроекономічної динаміки (515.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Моніторинг макроекономічної динаміки», спеціалізація   «Менеджмент державних установ»14 Лютого 2018 р.