Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вступ до спеціальності (К-ра Міжнародної економіки)

Мета дисципліни  – сформувати цілісне представлення у студентів знань щодо сучасних освітніх тенденцій, шляхом підготовки студентів до навчання в університеті у відповідності з сучасними інтегративними процесами в міжнародній освіті в контексті прийняття Болонської декларації.

Завдання дисицпліни:

- озброїти студентів знаннями щодо сутності болонського процесу;

- навчити аналізувати і оцінювати правове та соціокультурне середовище освітянського процесу;

- допомогти освоїти методи і механізми сучасної системи вищої освіти;

- навчити аналізувати  тенденції розвитку сучасного освітнього процесу;

- опанувати знаннями щодо сучасних освітніх технологій, які допоможуть засвоїти певний матеріал;

- навчити ставити цілі, які можна досягати за допомогою майбутніх знань;

- визначати місце економіки у глобальному світі;

- розуміти бренд України і роль економіста міжнародника у його розвитку;

- розуміти значення інтелектуального ресурсу у суспільному прогресу;

- сформувати вміння використовувати одержані знання у практичній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи світогосподарського розвитку.

Предметом курсу є: система освітніх інструментів, за допомогою яких студенти зможуть зрозуміти цілісність та послідовність вивчення наук, здобуття майбутніх компетенцій в умовах інтернаціоналізації та глобалізації, в процесі їх професійної підготовки і особистісного становлення студентів в університеті.

Після опанування дисципліни «Вступ до спеціальності»студенти набудуть наступних компетентностей щодо функціонування системи міждержавних відносин у системі міжнародної економіки в умовах загострення глобальних проблем людства, а саме:

- розуміння студентів-першокурсників про спеціальність «міжнародна економіка» її специфіку та особливості;

- вміння працювати з інформаційними джерелами розташованими в бібліотечних фондах;

- здатність до аналізу структури сучасного світового ринку товарів та послуг, його особливостей функціонування та факторів впливу;

- уміння визначати взаємозв’язок суспільного прогресу та трансформаційних процесів, форми міжнародного співробітництва для забезпечення конкурентного розвитку;

- здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів науки «міжнародна економіка» і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Остання редакція: 26.10.17

Публікаціі з предмету

  • Вступ до спеціальності (497.5 KB)методичніматеріали щодозмістутаорганізаціїсамостійноїроботистудентів, поточного підсумкового контролю їх знань з дисципліни "Вступ до спеціальності "26 Жовтня 2017 р.
  • Вступ до спеціальності (87 KB)дисципліна Вступ до спеціальності26 Жовтня 2017 р.