Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародні економічні відносини

Мета науки: сформувати у студентів цілісне  уявлення про сучасні форми, особливості, закономірності та тенденції розвитку міжнародних економічних відносин;  набути  практичні навички  аналізу складних явищ у світогосподарських  зв’язках в умовах глобалізації світової економіки; прищепити вміння  творчо  використовувати  отримані  знання   у процесі  подальшого вивчення економіки  та  в практичній діяльності міжнародного бізнесу.

Завдання науки: сформувати у студентів знання про систему міжнародних економічних відносин, їх сутність, форми, рівні та еволюцію в  сучасних  умовах; виробити  системний підхід до аналізу процесів  і напрямів розвитку сучасних міжнародних економічних відносин , економічних зв’язків та взаємовідносин суб’єктів світової економіки; навчити використовувати інформацію  про стан  окремих форм міжнародних економічних відносин  для прийняття відповідних управлінських рішень і оцінки  їх ефективності, а також  здійснювати аналіз основних економічних подій  у  міжнародних економічних відносинах і геополітичній обстановці; формувати вміння пов’язувати процеси, які відбуваються у світі,  з економічними проблемами України; визначити місце України у системі світогосподарських зв’язків.

В результаті опанування науки «Міжнародні економічні відносини» студент бакалаврського рівня освіти набуде таких фахових компетентностей:

- здатність оперувати базовими категоріями, новітніми теоріями, концепціями, технологіями та методами у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, зокрема: міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій;

- здатність підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків з використанням сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання;

- здатність проявляти абстрактне мислення, застосовувати методології дослідження, виявляти, окреслювати та формалізувати проблеми; систематизувати й упорядковувати отриману інформацію; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на процеси та явища у світовому господарстві; формулювати висновки і розробляти рекомендації з метою адаптації до нової ситуації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища;

- здатність застосовування набутих знаннь щодо фактів, методів, правил і принципів функціонування МЕВ у конкретних практичних ситуаціях.

Остання редакція: 25.05.17

Публікаціі з предмету