Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий контролінг

   Дисципліна “Фінансовий контролінг” входить до складу навчальних дисциплін підготовки магістрів зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за усіма спеціалізаціями та магістерськими програмами. 

   Предметом вивчення дисципліни є теоретичні засади, методи та інструментарій фінансового контролінгу в бізнесі. Фінансовий контролінг спрямований на інформаційну підтримку та координацію управлінських рішень, що передбачає використання технологій бюджетування, стратегічного планування, управлінського обліку, фінансової діагностики, управління ризиками, фінансової комунікації, внутрішнього консалтингу та  контролю, які в сукупності зорієнтовані на оптимізацію фінансових рішень та максимізацію вартості компанії.

    Метою викладання дисципліни є надання студентам базових знань з питань організації фінансового контролінгу, методів і прийомів інформаційної підтримки, координації та контролю прийняття фінансово-економічних рішень у процесі вивчення дисципліни вирішуються такі основні завдання:

  • з'ясування сутності фінансового контролінгу, його необхідності та функціональних завдань;
  • оволодіння навичками організації фінансового контролінгу, практичного застосування його методів і технологій;
  • набуття навичок стратегічного фінансового контролінгу;
  • оволодіння інструментарієм оперативного фінансового контролінгу;
  • освоєння методичних прийомів трансфертного ціноутворення та контролінгу витрат;
  • освоєння механізмів бюджетування та бюджетного контролю у сфері бізнесу;
  • оволодіння інструментарієм контролінгу поведінки;
  • ознайомлення із сучасними методами фінансової діагностики підприємств та їх рейтингування.

    Вивчення дисципліни передбачає поглиблену практичну підготовку студентів на основі вирішення практично-орієнованих кейсів, аналітичних ситуацій, організації роботи з емпіричними даними у міні-групах.

 

     Лекції з дисципліни:

1. Тема "Оперативний контролінг"

Остання редакція: 23.10.18

Публікаціі з предмету