Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ризик-менеджмент у страхуванні

«Ризик-менеджмент у страхуванні» є вибірковою і дуже популярною дисципліною серед студентів.

Дисципліна «Ризик-менеджмент у страхуванні» спрямована на підготовку бакалаврів зі спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Фінанси»), які повинні знати теорію та методологію управління ризиком для використання цих знань у процесі безпосередньої роботи у будь-якому бізнесі або для здійснення господарських та інших стосунків фізичних осіб з різноманітними суб’єктами фінансової ситеми.

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

Мета опанування дисципліни– формування у студентів стійких знань з теорії і практики моніторингу, аналізу та оцінки сукупності ризиків суб’єктів господарювання.

У процесі викладання дисципліни вирішуються такі завдання:

-         набуття навичок та умінь з аналізу динаміки та структури ризику;

-         розгляд основних методів мінімізації ризиків;

-         вивчення порядку диверсифікації ризику;

-         оволодіння навичками аналізу страхового ризику;

-         засвоєння алгоритму побудови системи управління ризиками на підприємстві (організації).

Предметом дисципліни є специфічна сфера грошових відносин, що виникають у процесі моніторингу, аналізу та оцінки сукупності ризиків суб’єктів господарювання.

Дисципліна «Ризик-менеджмент у страхуванні» має тісний структурно-логічний взаємозв’язок з такими науками (дисциплінами) як «Теорія ймовірностей», «Статистика», «Менеджмент», «Страхування», «Соціальне страхування», «Страховий менеджмент», «Основи актуарних розрахунків».

Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент буде знати:

§        економічну природу ризик-менеджменту, його функції, фактори, принципи, базові правила, завдання у сучасних умовах розвитку економіки;

§        основні підходи до побудови системи ризик-менеджменту;

§        методологічні аспекти оцінки ризику в страхуванні;

§        методологічні підходи щодо управління ризиком, особливо шляхом страхування;

§        характер взаємовідносин сторін (страхової компанії та страхувальника) за договором страхування щодо оптимізації ризику;

§        порядок укладення та ведення страхової угоди;

§        економічну сутність портфелю ризиків страховика, вимоги до його формування, стадії управління ним у сучасних умовах розвитку економіки;

§        основні підходи до класифікації ризиків страховика;

§        методологічні аспекти збалансування страхового портфелю страховика;

§        структуру та тенденції розвитку світового ринку ризиків та їх вплив на вибір стратегії та тактики ризик-менеджменту у вітчизняній страховій сфері;

§        необхідність та механізм застосування співстрахування та перестрахування в управлінні ризиком;

§        особливості класифікацій ризиків особистого, майнового та страхування відповідальності;

§        методологічні аспекти оцінки ризику в особистому, майновому та страхуванні відповідальності;

§        особливості класифікацій ризиків інвестиційної діяльності та втрати платоспроможності страховика;

§        методологічні аспекти оцінки ефективності управління інвестиційною діяльністю та рівня платоспроможності страховика.

буде вміти:

§        систематизувати інформацію теоретико-прикладного характеру для поглибленого розуміння сучасних проблем ризикології та ризик-менеджменту в страхуванні;

§        розрізняти ризики за їх страховою та нестраховою природою;

§        розрізняти особливості страхових відносин в залежності від специфічних характеристик ризику, що прийнятий на страхування;

§        оцінювати та обирати оптимальні методи управління як нестраховими, так і страховими ризиками;

§        оцінювати стан та визначати напрямки вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює управління ризиком у вітчизняній страховій діяльності;

§        аналізувати сучасний стан освоєння ринку потенційних ризиків вітчизняним ринком страхування;

§        обґрунтовувати управлінські рішення щодо оптимізації ризиків особистого, майнового та страхування відповідальності;

§        обґрунтовувати управлінські рішення щодо оптимізації ризиків інвестиційної діяльності та втрати платоспроможності страховика;

§        використовувати знання зі ризик-менеджменту у страхуванні для вирішення професійних завдань.

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

Знання та вміння, набуті при вивченні даної дисципліни, використовуються при організації ефективної комплексної системи управління ризиками суб’єкта господарювання; нейтралізації та мінімізації його збитків; убезпечення його майна, доходів та витрат шляхом застосування самострахування, хеджування та страхування; примноження його прибутків від різних видів діяльності. Вони можуть бути використані випускниками на посадах менеджерів у страхових і нестрахових організаціях, ризик-менеджерів, фінансових аналітиків, фінансових консультантів, експертів, андерайтерів, актуаріїв, економістів, держслужбовців профільних установ, науковців.

 

Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами.

Тема 1. Сутність, принципи та роль ризику в глобальній економіці.

Тема.2. Характеристики ризиків.

Тема 3. Принципи аналізу економічного ризику.

Тема 4. Класифікації ризиків та їх види.

Тема 5. Методи кількісного та якісного аналізу ризиків.

Тема 6. Антикризове управління ризиками.

Тема 7. Методи мінімізації ризику.

Тема 8. Оцінка ризику при прийнятті управлінських рішень.

Тема 9. Превенція, мінімізація та хеджування ризиків.

Тема 10. Диверсифікація ризику та самострахування.

Тема 11. Страхування ризиків.

Тема 12. Комплексна система управління ризиками на підприємстві.

 

Викладацький склад: к.е.н., доц. Колотило О.Д.

 

Основна література:

1.         Круи М.,  Галай Д.,Марк.Р. Основы риск-менеджмента.- М.: Юрайт. 2011. 

2.         Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. - К: Ника-Центр, 2005.

3.         Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: навч. посіб. – К.: ІОЦ «Видавництво «Політехніка», 2004.

 

Завідувач кафедри страхування                                                                      О.О.Гаманкова

Остання редакція: 16.03.16

Публікаціі з предмету

  • Ризик-менеджмент у страхуванні (Фінанси та страхування) (764.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент у страхуванні» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації  «Фінанси та страхування». Тип дисципліни: вибіркова01 Жовтня 2019 р.
  • Ризик-менеджмент у страхуванні (Банківська справа) (807 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент у страхуванні» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації  «Банківська справа». Тип дисципліни: вибіркова01 Жовтня 2019 р.
  • Ризик-менеджмент у страхуванні (104.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент у страхуванні»26 Вересня 2017 р.