Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аудит (каф. аудиту)

Наука «Аудит» є нормативною для освітнього ступеня бакалавр спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». У практичній діяльності за допомогою аудиту реалізується одна з найважливіших функцій управління –функція незалежного фінансового контролю (експертизи) фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва.

Мета науки –оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) і виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт) для забезпечення системи управління підприємств та зовнішніх користувачів необхідною інформацією, визначення ролі аудиту для розвитку сучасних ринкових відносин, а також вивчення практичного досвіду аудиторської діяльності, опанування змісту Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також Кодексу етики бухгалтерів.

Основні завдання науки «Аудит»: засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту як притаманного для ринкової економіки інституту незалежного фінансового контролю, а також інших видів перевірок фінансово-господарської діяльності господарюючих суб'єктів; вивчення законодавчих та нормативних актів, що регулюють аудиторську діяльність, Міжнародних  стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг; засвоєння методики і техніки проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг, набуття навичок по застосуванню методів і прийомів аудиту, виконанню аудиторських процедур; набуття практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення поточних та підсумкових документів аудитора; набуття необхідних знань та практичних навичок щодо використання результатів аудиторської перевірки у процесі прийняття управлінських рішень, організації взаємодії аудиторів та менеджерів різних рівнів управління; засвоєння теоретичних основ і набуття практичних навичок застосування спеціальних програмних продуктів та інформаційних систем у процесі виконання аудиторських завдань.

Остання редакція: 09.11.15

Публікаціі з предмету

 • Аудит 6503 (95 KB)паспорт з дисципліни «Аудит» (з напряму підготовки 6503 «Міжнародна економіка»)13 Жовтня 2017 р.
 • Аудит 6509 (136 KB)паспорт навчальної дисципліни «Аудит» (для спеціальності 6509 «Облік і аудит») .Дисципліна бакалаврського рівня.13 Жовтня 2017 р.
 • Аудит 8O06 (Аудит державних фінансів) (107.5 KB)паспорт дисципліни «Аудит державних фінансів» (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8O06 «Аудит та державний фінансовий контроль»)13 Жовтня 2017 р.
 • Аудит 8O06 (Аудит спеціалізованих сфер та супутні послуги) (185.5 KB)паспорт дисципліни «Аудит спеціалізованих сфер та супутні послуги» (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8O06 «Аудит та державний фінансовий контроль»)13 Жовтня 2017 р.
 • Аудит 8Е09 (99.5 KB)паспорт дисципліни «Аудит публічних фінансів» (освітній ступінь магістр, 074 «Публічне управління та адміністрування», магістерська програма 8Е09 «Державне управління економікою»)13 Жовтня 2017 р.
 • Аудит 6509 (855 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Аудит» (з напряму підготовки 6509 «Облік і аудит»)13 Жовтня 2017 р.
 • Аудит 6508 (597 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Аудит» (з напряму підготовки 6508 «Фінанси»)13 Жовтня 2017 р.
 • Аудит 6503 (1.3 MB)– методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Аудит» (з напряму підготовки 6503 «Міжнародна економіка»)13 Жовтня 2017 р.
 • Аудит 6508 (102.5 KB)паспорт дисципліни «Аудит» (з напряму підготовки 6508 «Фінанси»). Дисципліна бакалаврського рівня.13 Жовтня 2017 р.
 • Аудит спеціалізованих сфер та супутні послуги (95 KB)паспорт дисципліни «Аудит спеціалізованих сфер та супутні послуги» (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8O06 «Аудит та державний фінансовий контроль»)07 Липня 2016 р.
 • Аудит державних фінансів (88 KB)паспорт науки «Аудит державних фінансів» (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8O06 «Аудит та державний фінансовий контроль»)07 Липня 2016 р.