Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аудит

Мета опанування дисципліни: оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями та вивчення практичного досвіду аудиторської діяльності для забезпечення  системи управління підприємств та зовнішніх користувачів необхідною інформацією, опанування змісту Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та набуття практичних навичок проведення аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) і виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт з економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності).

Завдання дисципліни: засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту як притаманного для ринкової економіки інституту незалежного фінансового контролю; вивчення законодавчих та нормативних актів, що регулюють аудиторську діяльність; набуття навичок по застосуванню методів і прийомів аудиту, виконанню аудиторських процедур; засвоєння теоретичних основ та набуття практичних навичок застосування спеціальних програмних продуктів та інформаційних систем у процесі виконання аудиторських завдань.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знати теоретичні засади функціонування аудиту, законодавчі та нормативні акти, що регулюють аудиторську діяльність та роль аудиту в системі управління; уміти розробляти загальну стратегію та  план проведення аудиту за окремими його видами; виконувати комплекс аудиторських процедур з аудиту фінансової звітності та надання інших аудиторських послуг; оформляти аудиторську документацію та підсумкові документи аудитора; використовувати спеціальні програмні продукти у процесі аудиторської перевірки.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Сутність і загальна характеристика аудиту та його види. Організаційні засади аудиторської діяльності та її регулювання. Професійна етика аудиторів та контроль якості. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінки. Умови домовленостей про здійснення аудиту. Оцінка системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту. Аудиторський ризик та суттєвість. Планування та етапи аудиту. Аудиторські докази та їх документування. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи. Аудит окремих рахунків, господарських процесів та фінансової звітності. Оцінка аудитором подальших подій та безперервності діяльності підприємства. Узагальнення результатів аудиту. Повідомлення інформації аудитором найвищому управлінському персоналові. Аудит в системі державного фінансового контролю.

Робоча програма навчальної дисципліни «Аудит» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Диджитал-облік»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Аудит» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Диджитал-облік»

Робоча програма навчальної дисципліни «Аудит» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Аудит» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Аудит» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування»

Робоча програма навчальної дисципліни «Аудит» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит і оподаткування агробізнесу»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Аудит» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит і оподаткування агробізнесу»

Остання редакція: 05.01.22

Публікаціі з предмету

 • Аудит 071 (342 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Аудит» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік, аудит та оподаткування»24 Червня 2019 р.
 • Вступ до спеціальності (модуль 2) 071 (319,5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (модуль 2) для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Диджитал-облік», спеціалізації «Диджитал-облік»06 Лютого 2019 р.
 • Вступ до спеціальності (модуль 2) 071 (робоча програма) (49,5 KB)робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (модуль 2) для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Диджитал-облік», спеціалізації «Диджитал-облік»18 Грудня 2018 р.
 • Аудит 6503 (95 KB)паспорт з дисципліни «Аудит» (з напряму підготовки 6503 «Міжнародна економіка»)13 Жовтня 2017 р.
 • Аудит 6509 (136 KB)паспорт навчальної дисципліни «Аудит» (для спеціальності 6509 «Облік і аудит») .Дисципліна бакалаврського рівня.13 Жовтня 2017 р.
 • Аудит 8O06 (Аудит державних фінансів) (107,5 KB)паспорт дисципліни «Аудит державних фінансів» (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8O06 «Аудит та державний фінансовий контроль»)13 Жовтня 2017 р.
 • Аудит 8O06 (Аудит спеціалізованих сфер та супутні послуги) (185,5 KB)паспорт дисципліни «Аудит спеціалізованих сфер та супутні послуги» (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8O06 «Аудит та державний фінансовий контроль»)13 Жовтня 2017 р.
 • Аудит 8Е09 (99,5 KB)паспорт дисципліни «Аудит публічних фінансів» (освітній ступінь магістр, 074 «Публічне управління та адміністрування», магістерська програма 8Е09 «Державне управління економікою»)13 Жовтня 2017 р.
 • Аудит 6508 (102,5 KB)паспорт дисципліни «Аудит» (з напряму підготовки 6508 «Фінанси»). Дисципліна бакалаврського рівня.13 Жовтня 2017 р.
 • Аудит спеціалізованих сфер та супутні послуги (95 KB)паспорт дисципліни «Аудит спеціалізованих сфер та супутні послуги» (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8O06 «Аудит та державний фінансовий контроль»)07 Липня 2016 р.
 • Аудит державних фінансів (88 KB)паспорт науки «Аудит державних фінансів» (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8O06 «Аудит та державний фінансовий контроль»)07 Липня 2016 р.