Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Одним з основних чинників впливу науково-технічного прогресу на всі сфери діяльності людини є широке використання інформаційних систем та комп’ютерних технологій. Серед найбільш важливих середовищ, в яких інформаційні системи відіграють вирішальну роль, особливе місце займає сфера управління. Неможливість систем управління своєчасно надавати реальну інформацію про економічний стан, а відповідно відсутність ефективного управління компанією, негативно впливає на економічне становище. Досвід господарювання зарубіжних промислових компаній в умовах ринкової економіки довів, що найбільш надійним способом покращення стану обліку і управління є впровадження сучасних інформаційних систем. Інформаційні системи за функціональним призначенням, значимістю і цінністю використання  мають забезпечувати управлінські служби підприємства повною, достовірною і оперативною інформацією, для практичної реалізації комплексу управлінських процесів з фінансового обліку, управлінського обліку, контрольно-аналітичних процесів, задач внутрішнього аудиту і моделювання господарської діяльності і прийняття управлінських рішень як цілісної і комплексної інформаційної системи. Пріоритетною та основною інформаційною базою такої системи управління на підприємстві є інформаційна система бухгалтерського обліку з поглибленням дієвих функцій, розвитком та розгалуженням у окремі конкретні підсистеми (модулі) за видами управлінської діяльності на підприємстві.

Мета опанування дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо створення та застосування інформаційних систем (ІС) в обліку з використанням нових програмних засобів, інформаційних технологій (ІТ) та засобів телекомунікації. Вивчення навчальної дисципліни дасть змогу майбутнім фахівцям оволодіти сучасними методами обробки інформації із застосуванням широкого діапазону технологічних, програмних та організаційних засобів, розуміння інформаційних взаємозвязків задач обліку і аудиту.

Завдання дисципліни: одержати необхідні знання з теорії та практики використання інформаційних систем і технологій в сфері бухгалтерського обліку. А саме: розуміння базових теоретичних основ створення та функціонування інформаційних систем в економіці, їх ролі в сучасному конкурентному бізнес-середовищі; розуміння сутності сучасних інформаційних технологій, тенденцій їх розвитку та найбільш перспективних сфер застосування у професії бухгалтера; розуміння методологічних основ організації обліку в умовах автоматизованої системи накопичення та обробки інформації; навички з використання прикладних програмних рішень у професійній діяльності бухгалтера; здатність оцінювати ефективність функціонування інформаційних систем і технологій в обліку.

Результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: знатисутність, місце та роль інформаційних систем і технологій в управлінській діяльності; необхідність створення інформаційних систем обліку, їх роль в управлінні економічним об’єктом; визначати інформаційні потреби користувачів обліково-економічної інформації. Розуміти базові теоретичні основи створення та функціонування інформаційних систем в економіці, їх роль в сучасному конкурентному бізнес-середовищі. Уміти  демонструвати знання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), визначати переваги і недоліки таких технологій при застосуванні їх у професійній діяльності бухгалтера; оцінювати методи та технології обробки облікової інформації. Розуміти сутність сучасних інформаційних технологій, тенденції їх розвитку та найбільш перспективні сфери застосування у професії бухгалтера. Демонструвативміння працювати з інформаційною базою, навички використання сучасних програмних засобів для автоматизованого розв'язання задач фінансового та управлінському обліку; застосовувати отримані знання на практиці. Мати навички з використання прикладних програмних рішень у професійній діяльності бухгалтера.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах:Концептуальні основи  інформаційних систем, їх місце та роль в управлінській діяльності. Інформаційні технології  та їх класифікація. Організація облікового процесу в умовах застосування інформаційних технологій. Облік оборотних і необоротних активів в умовах застосування інформаційних технологій. Облік праці та її оплати в умовах застосування інформаційних технологій. Облік капіталу і облік довгострокових  та поточних зобов'язань. Облік доходів, витрат, фінансових результатів та складання регламентної звітності в умовах застосування інформаційних технологій. Інформаційні системи і технології в управлінському обліку. Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті. Безпека інформаційних економічних систем.

Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

Остання редакція: 11.05.21