Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація і методика контролю та аудиту

Мета опанування дисципліни: оволодіння студентами базовимитеоретичними знаннями та набуття практичних навичок організації і методики здійснення контролю та аудиту (незалежної перевірки систем обліку, внутрішнього контролю і фінансової звітності) та виконання інших видів аудиту та аудиторських послуг (супутніх робіт), праці аудиторів.

Завдання дисципліни: розуміти функціонування контролю та аудиту, бути обізнаним з організацією, плануванням та методикою виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення поточних та підсумкових документів аудиторай використання результатів аудиторської перевірки у процесі прийняття управлінських рішень суб’єктами господарювання.

Результати навчання. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знати законодавчо-нормативну базу аудиторської діяльності, вміти організувати аудиторську фірму, планувати та контролювати її роботу; Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, здійснювати організацію і методику аудиту у відповідності до них; види супутніх послуг та володіти необхідними навичками для організації і методики їх виконання; специфіку аудиторської перевірки акціонерних товариств, малих підприємств, банків, інвестиційних фондів та інших суб'єктів господарської діяльності; типові помилки і порушення, що виникають в обліковій системі суб'єктів господарювання; організаційні і методичні засади аудиту ефективності використання державних коштів; основні напрями та виконувати контроль якості аудиторів (аудиторських фірм); вміти планувати роботи з аудиту; складати плани аудиту конкретних напрямів діяльності суб'єктів господарювання; складати звіт незалежного аудитора; здійснювати зовнішній і внутрішній аудит фінансової та податкової звітності господарюючих суб'єктів, а також окремих видів залишків, класів операцій, тощо; організовувати роботу аудиторів та аудиторських фірм.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Контроль та аудит в системі управління суб’єктів господарювання, Аудит та контроль основних бізнес-процесів підприємств і оцінка ризиків діяльності, Методика і організація контролю та аудиту активів підприємств, Методика і організація контролю та аудиту власного капіталу та зобов’язань, Методика і організація контролю та аудиту доходів, витрат та фінансових результатів, Методика і організація контролю та аудиту окремих форм фінансової звітності, її завершення та узагальнення отриманих результатів, Спеціалізовані сфери аудиту, завдання з огляду фінансової звітності та супутні послуг», Проблеми та перспективи розвитку організації і методики контролю та аудиту в Україні.

                  

Робоча програма навчальної дисципліни «Організація і методика контролю та аудиту» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Організація і методика контролю та аудиту» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Організація і методика контролю та аудиту» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

Остання редакція: 05.01.22

Публікаціі з предмету

  • Організація і методика контролю та аудиту 8О01,8О06 (магістерський рівень в.о.) (186,4 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Організація і методика контролю та аудиту» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит», магістерських програм 8О01 «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» та 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»06 Лютого 2019 р.
  • Організація і методика контролю та аудиту 8О03 (магістерський рівень в.о.) (197,1 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Організація і методика контролю та аудиту» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит», магістерської програми 8О03 «Облік і контроль в секторі загального державного управління»06 Лютого 2019 р.
  • Організація і методика контролю та аудиту 071, робоча програма (магістерський рівень в.о.) (73,3 KB)робоча програма навчальної дисципліни «Організація і методика контролю та аудиту» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит», магістерських програм 8О01 «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю», 8О03 «Облік і контроль в секторі загального державного управління», 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»18 Грудня 2018 р.