Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Внутрішній аудит

Мета опанування дисципліни: засвоєння студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень і набуття практичних навиків проведення внутрішнього аудиту на підприємстві; підготовка кваліфікованих кадрів для роботи у сфері інформаційного забезпечення ефективного корпоративного управління.

Завдання дисципліни: ознайомити студентів з основними положеннями нормативно-правових актів, якими регулюється професійна діяльність внутрішніх аудиторів; розкрити особливості організації служби внутрішнього аудиту на підприємстві; розвинути у студентів практичні навики проведення внутрішнього аудиту.

Результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знати правові основи внутрішнього аудиту в Україні, концептуальні основи внутрішнього контролю та управління ризиками підприємства, організаційні та методичні аспекти проведення внутрішнього аудиту на підприємстві; вміти організовувати роботу служби внутрішнього аудиту на підприємстві, оцінювати стан системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками та ефективність корпоративного управління, надавати рекомендації з їх поліпшення; вирішувати завдання, які стоять перед внутрішнім аудитором, зокрема, оцінювати якість інформації, що генерується в системі обліку, аналізувати її та робити обґрунтовані висновки.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: «Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти, суб’єкти та роль у корпоративному управлінні», «Нормативно-правове забезпечення внутрішнього аудиту», «Організація служби внутрішнього аудиту», «Внутрішній аудит корпоративного управління», «Внутрішній аудит бізнес-процесів підприємства», «Внутрішній аудит ризиків підприємства», «Внутрішній аудит фінансової звітності».

Робоча програма навчальної дисципліни «Внутрішній аудит» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Диджитал-облік», "Облік і аудит"

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Внутрішній аудит» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Диджитал-облік», «Облік і аудит»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Внутрішній аудит» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування»

Остання редакція: 05.01.22

Публікаціі з предмету

  • Внутрішній аудит 6.030509 (245 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Внутрішній аудит» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,  спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»24 Червня 2019 р.
  • Внутрішній аудит 071 (245,5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Внутрішній аудит» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік, аудит та оподаткування»24 Червня 2019 р.
  • Внутрішній аудит 6.030509 (99 KB)паспорт з дисципліни «Внутрішній аудит»  (освітній ступінь бакалавр, спеціальність 6.030509 «Облік і аудит»)13 Жовтня 2017 р.
  • Внутрішній аудит 8О02 (104 KB)паспорт з дисципліни «Внутрішній аудит у банках» (освітній ступінь магістр, спеціальність 8.03050902 «Облік і аудит», магістерська програма «Облік і аудит в управлінні банками»)13 Жовтня 2017 р.
  • Внутрішній аудит 8О03 (109,5 KB)паспорт з дисципліни «Внутрішній аудит в секторі загального державного управління» (освітній ступінь магістр, спеціальність 8.03050903 «Облік і аудит», магістерська програма «Облік і контроль в секторі загального державного управління»)13 Жовтня 2017 р.
  • Внутрішній аудит 8О06 (113,5 KB)паспорт науки «Внутрішній аудит корпорацій» (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»)13 Жовтня 2017 р.