Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі

Мета опанування дисципліниформування загальних, глобальних та спеціальних компетенцій з питань бухгалтерського обліку і оподаткування об’єктів інтелектуальної власності задля глибшого розуміння: їхекономічної природи, структури, механізмів і принципів захисту, методів оцінки та загалом факторів, що впливають на практику використання об’єктів інтелектуальної власності в бізнесі.
Завдання дисциплінипоглиблення й розширення теоретичних і практичних знань і вмінь з облікового забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі, з врахування міжнародної практики.
Результати навчання:
Після вивчення дисциплінии студент повинен:
знати: еволюцію становлення та розвитку системи інтелектуальної власності; сутність, принципи та функції об’єктів інтелектуальної власності та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності; основні аспекти практичного застосування способів захисту інтелектуальної власності та податкових наслідків; основні підходи до обрання відповідних методів облікової оцінки об'єктів інтелектуальної власності; порядок використання бухгалтерського обліку об’єктів інтелектуальної власності в цифровому середовищі.
вміти: відображати в обліку й оцінювати об'єкти інтелектуальної власності; аналізувати переваги і недоліки різних методів облікової оцінки об'єктів інтелектуальної власності; здійснювати реєстрацію прав на об’єкти інтелектуальної діяльності; виявляти проблемні аспекти в процесі аналізу різні форми захисту об’єктів інтелектуальної власності з метою відображення в облікових документах, пропонувати способи їх вирішення та оцінювати очікувані результати; демонструвати критичне бачення щодо створення, визнання в бухгалтерському обліку, використання в господарській діяльності і відображення в фінансовій звітності об’єктів інтелектуальної власності.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Сутність інтелектуальної власності як об'єкта бухгалтерського обліку. Об'єкти інтелектуальної власності в системі облікових рахунків. Захист об’єктів інтелектуальної власності та їх податкові наслідки. Облікове забезпечення використання об’єктів інтелектуальної власності в цифровому середовищі. Міжнародне співробітництво щодо захисту об’єктів інтелектуальної власності для цілей бухгалтерського обліку. Бухгалтерська оцінки об’єктів інтелектуальної власності. Облікове забезпечення управління портфелем інтелектуальної власності. Актуальні питання бухгалтерського обліку об’єктів інтелектуальної власності й їх відображення в фінансовій звітності.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 8О01 «Облік і аудит» (вибіркова)

Остання редакція: 30.11.21

Публікаціі з предмету