Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вступ до спеціальності (Кафедра обліку і оподаткування)

Мета опанування дисципліни: набуття майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю; формування у студентів цілісної системи знань про майбутню професію обліковця-аналітика, набуття умінь орієнтуватися в послідовних етапах отримання бухгалтерської освіти в класичному університеті, засвоєнні базових понять і категорій обліково-аналітичної науки та практики з метою широкого використання здобутих  знань для отримання конкурентоспроможної освіти на першому бакалаврському рівні.
Завдання дисципліни: полягає у широкому ознайомленні студентів з обраним напрямом в галузі обліку, аудиту й оподаткування; формуванні сучасного економічного й обліково-аналітичного мислення та навичок для подальшого їх використання в опануванні сукупності навчальних дисциплін, що в кінцевому підсумку формують повноцінного фахівця в галузі обліку й оподаткуванні; виробленні критичного ставлення та вміння  правильно орієнтуватися та використовувати теоретичні положення економічної науки та практики для успішного розв’язання поставлених завдань, отримання повноцінної освіти  за обраною спеціальністю; набутті вміння орієнтуватися у мінливих умовах у галузі обліку й аудиту, а також застосувати отриманні  знання  при вирішенні конкретних ситуативних завдань, що будуть виникати в процесі навчання за обраною спеціальністю.
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати: широке коло питань за обраним напрямом в галузі обліку і оподаткування в загальних рисах, перелік професійних курсів і спецкурсів необхідних для формування професійних знань і навичок, розуміння наукової етики та академічної культури;
вміти: правильно орієнтуватися та використовувати теоретичні положення економічної науки та практики для успішного розв`язання поставлених завдань отримання повноцінної освіти  за обраною спеціальністю,  застосувати отримані знання у виборі пріоритетів при постановці та вирішенні конкретних практичних завдань; відтворювати цитований текст та посилатися на використані літературні джерела згідно встановлених вимог та стандартів; самостійно творчо працювати.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Природа та основні проблеми економіки. Ринок та його рушійні сили. Ринкове середовище. Економічна поведінка споживача та виробника. Роль держави в економічному відтворенні. Суспільне відтворення: національний та глобальний вимір. Університетська освіта в контексті вимог Європейського освітнього простору вищой освіти. Фахова підготовка в КНЕУ: Характеристика спеціальності. Компетентнісний підхід у викладанні дисциплін. Академічна доброчесність. Планування індивідуального розвитку. Тренінг "Вступ до спеціальності".

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6О02 «Облік і аудит», 6О03 «Податковий менеджмент» (обов’язкова)

Остання редакція: 09.11.20

Публікаціі з предмету

  • Вступ до спеціальності 071 (57.4 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6О02 «Облік і аудит», 6О03 «Податковий менеджмент» (обов’язкова)04 Жовтня 2019 р.
  • Вступ до спеціальності 071 (92 KB)паспорт дисципліни «Вступ до спеціальності» (тренінг-курс)20 Липня 2017 р.