Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародні стандарти фінансової звітності

Навчальна дисципліна "Міжнародні  стандарти  фінансової звітності" – цесукупність принципів, методів, форм, прийомів ведення обліку та складання фінансової звітності, які виникають при реалізації завдань фінансового обліку. МСФЗ розробляє і приймає Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності.
Мета вивчення навчальної дисципліни –  набуття здобувачами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів фінансової звітності та їх Тлумачень, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням фінансових звітів транснаціональними корпораціями та учасниками ринку цінних паперів.
Завдання навчальної дисципліни полягає у формуванніу  здобувачів цілісної системи знань щодо методології обліку та складання звітності у відповідності з міжнародними стандартами. У результаті вивчення дисципліни здобувачі повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи організації, методику й технології ведення обліку та складання фінансової звітності, навчитися проводити авторські дослідження, зокрема, в частині збору інформації, теоретичних посилок та робочих гіпотез, вибору методики та методів проведення  аналізу фінансової звітності з метою прийняття подальших фінансових та інвестиційних рішень.
Предметом навчальної дисципліни виступають призначення, структура та основні вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності щодо визнання, оцінки, подання та розкриття елементів фінансових звітів.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", освітньо-професійної програми «Корпоративні фінанси».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", освітньо-професійної програми «Корпоративні фінанси».

Остання редакція: 30.11.21