Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

Мета опанування дисципліни: набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів фінансової звітності та їх Тлумачень, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням фінансових звітів транснаціональними корпораціями та учасниками ринку цінних паперів.
Завдання дисципліни: надання студентам розуміння основних положень Міжнародних стандартів фінансової звітності щодо складу фінансової звітності, підходів до визнання та розкриття статей фінансових звітів, вибору та встановлення облікових політик і облікових оцінок, а також стосовно методики формування як фінансових звітів компаніями недержавної форми власності, так і консолідованих фінансових звітів групи підприємств.
Результати навчання:
Після вивчення дисципліни студент повинен:
- знати: статус МСФЗ у світі та в Україні; процес розробки та прийняття МСФЗ; призначення та основні положення концептуальної основи фінансової звітності за МСФЗ; основні вимоги МСФЗ щодо визнання та методів оцінки елементів фінансових звітів суб’єктів господарювання, а також їхніх форм та форматів; методи оцінки окремих активів, зобов’язань, доходів та витрат за принципами і правилами, передбаченими міжнародними стандартами; моделі обліку активів, зобов’язань, капіталу та результатів діяльності, що використовуються з метою підготовки фінансових звітів за МСФЗ; облік та порядок відображення у фінансових звітах інструментів міжнародного інвестиційного ринку та похідних фінансових інструментів; методику складання консолідованої фінансової звітності для групи компаній; порядок обліку впливу змін валютних курсів та цінових змін на показники фінансових звітів; основні методично-організаційні засади процесу трансформації фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність, складену за вимогами міжнародних стандартів;
- уміти: обирати серед передбачених МСФЗ методи оцінки та моделі обліку активів, зобов’язань, доходів та витрат, які б найкращим чином відповідали особливостям діяльності суб’єкта господарювання та поставленим перед ним цілям; застосувавати принципи підготовки фінансових звітів за МСФЗ до визнання, оцінки та подання статей (елементів)  фінансових звітів; формувати окремі фінансові звіти суб’єктів господарювання за вимогами МСФЗ; формувати консолідовані фінансові звіти групи компаній; відображати у фінансових звітах суб’єктів господарювання вплив змін валютних курсів та цінових змін; застосовувати методику трансформації фінансової звітності, складеної за П(С)БО України, у фінансову звітність за МСФЗ.
Зміст дисципліни розкриваэться в таких темах: Сутність Міжнародних стандартів фінансової звітності та основні процедуриїх впровадження. Склад і структура фінансових звітів транснаціональних компаній та учасників ринку цінних паперів та основні вимоги до їх подання. Додаткові розкриття інформації у фінансовій звітності. Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи підприємства у фінансовій звітності. Особливості визнання, оцінки та розкриття інформації про зобов’язання підприємства. Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття інформації про доходи і витрати підприємства. Порядок обліку та відображення в фінансовій звітності  фінансових інструментів. Визнання, оцінка та відображення в фінансовій звітності інвестора інвестицій в спільні та асоційовані підприємства. Особливості обліку об’єднання бізнесу та методика формування консолідованих фінансових звітів. Методика відображення у фінансовій звітності впливу зміни валютних курсів та цінових змін. 

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 8О01 «Облік і аудит», 8О07 «Податковий менеджмент» (обов’язкова)

Остання редакція: 09.11.20

Публікаціі з предмету