Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

Мета опанування дисципліни: набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів фінансової звітності та їх Тлумачень, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням фінансових звітів транснаціональними корпораціями та учасниками ринку цінних паперів.
Завдання дисципліни: надання студентам розуміння основних положень Міжнародних стандартів фінансової звітності щодо складу фінансової звітності, підходів до визнання та розкриття статей фінансових звітів, вибору та встановлення облікових політик і облікових оцінок, а також стосовно методики формування як фінансових звітів компаніями недержавної форми власності, так і консолідованих фінансових звітів групи підприємств.
Результати навчання:
Після вивчення дисципліни студент повинен:
- знати: статус МСФЗ у світі та в Україні; процес розробки та прийняття МСФЗ; призначення та основні положення концептуальної основи фінансової звітності за МСФЗ; основні вимоги МСФЗ щодо визнання та методів оцінки елементів фінансових звітів суб’єктів господарювання, а також їхніх форм та форматів; методи оцінки окремих активів, зобов’язань, доходів та витрат за принципами і правилами, передбаченими міжнародними стандартами; моделі обліку активів, зобов’язань, капіталу та результатів діяльності, що використовуються з метою підготовки фінансових звітів за МСФЗ; облік та порядок відображення у фінансових звітах інструментів міжнародного інвестиційного ринку та похідних фінансових інструментів; методику складання консолідованої фінансової звітності для групи компаній; порядок обліку впливу змін валютних курсів та цінових змін на показники фінансових звітів; основні методично-організаційні засади процесу трансформації фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність, складену за вимогами міжнародних стандартів;
- уміти: обирати серед передбачених МСФЗ методи оцінки та моделі обліку активів, зобов’язань, доходів та витрат, які б найкращим чином відповідали особливостям діяльності суб’єкта господарювання та поставленим перед ним цілям; застосувавати принципи підготовки фінансових звітів за МСФЗ до визнання, оцінки та подання статей (елементів)  фінансових звітів; формувати окремі фінансові звіти суб’єктів господарювання за вимогами МСФЗ; формувати консолідовані фінансові звіти групи компаній; відображати у фінансових звітах суб’єктів господарювання вплив змін валютних курсів та цінових змін; застосовувати методику трансформації фінансової звітності, складеної за П(С)БО України, у фінансову звітність за МСФЗ.
Зміст дисципліни розкриваэться в таких темах: Сутність Міжнародних стандартів фінансової звітності та основні процедуриїх впровадження. Склад і структура фінансових звітів транснаціональних компаній та учасників ринку цінних паперів та основні вимоги до їх подання. Додаткові розкриття інформації у фінансовій звітності. Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи підприємства у фінансовій звітності. Особливості визнання, оцінки та розкриття інформації про зобов’язання підприємства. Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття інформації про доходи і витрати підприємства. Порядок обліку та відображення в фінансовій звітності  фінансових інструментів. Визнання, оцінка та відображення в фінансовій звітності інвестора інвестицій в спільні та асоційовані підприємства. Особливості обліку об’єднання бізнесу та методика формування консолідованих фінансових звітів. Методика відображення у фінансовій звітності впливу зміни валютних курсів та цінових змін.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійних програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійних програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент».

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік, контроль та оподаткування агробізнесу».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік, контроль та оподаткування агробізнесу».

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 8О01 «Облік і аудит» (обов’язкова)

Остання редакція: 30.11.21

Публікаціі з предмету