Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи наукових досліджень

Мета опанування дисципліни: формування у студентів цілісної системи знань про сучасну науку «Бухгалтерський облік, контроль, аналіз і аудит», основи методології та методики економічних наукових досліджень з бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту, виховання у студентів навичок: вирішувати практичні питання дослідницьким шляхом; брати участь у науково-дослідницькій роботі; впроваджувати в практичну діяльність передові досягнення світової науки, техніки і культурного прогресу; вироблення творчих навичок у застосуванні наукових методів для розв’язання виробничих завдань; оволодіння методикою і технікою оформлення результатів наукових досліджень.
Завдання дисципліни: оволодіння методологією наукових досліджень та технічної творчості, забезпечення засвоєння методичних підходів, що використовуються при науково-дослідницькій роботі, формування уявлення та конструктивного мислення у студентів.
Результати навчання:
Після опанування дисципліни студент буде знати: основи методології та організації наукових досліджень; методику та техніку оформлення результатів наукового дослідження; порядок впровадження в практичну діяльність результати наукових досліджень; як підготувати доповіді на семінарські та практичні заняття; порядок підготовки наукових робіт, які можуть бути надруковані або прийнята до друку офіційних фахових видань. Після опанування дисципліни студент буде вміти: проводити впровадження в практичну діяльність  передові досягнення світової науки і техніки; самостійно розв’язувати наукові завдання у виробничих умовах; формувати висновки за результатами проведених на підприємстві наукових досліджень; впроваджувати наукові розробки в практику; брати участь у науково-дослідній роботі підприємства; брати участь у науково-дослідній роботі галузі, до якої входить підприємство; брати участь у науково-дослідній роботі ВНЗ за профілем; впроваджувати в практичну діяльність підприємства передові досягнення національної та світової науки і техніки; самостійно виконувати та організовувати творчу працю з наукових проблем у виробничих умовах; формувати висновки за результатами проведених на підприємстві наукових досліджень; самостійно впроваджувати наукові розробки в практику.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Основи наукознавства (загальні поняття про науку закономірності її розвитку). Бухгалтерський облік, контроль, аналіз та аудит як наука та об’єкт дослідження. Історія розвитку бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту як єдиної системи знань – науки. Основні напрями наукових досліджень з бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. Методика вибору теми наукових досліджень. Методи наукового дослідження (дослідницької роботи). Організація НДРС та організація праці дослідника. Основи методології наукових досліджень. Специфічні методи дослідження, які застосовуються бухгалтерській науці: монографічний, статистичний, розрахунково-конструктивний, графічний та ін. Інформаційна база наукових досліджень з бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. Організація дослідницької роботи. Методика і техніка оформлення результатів дослідження. Літературне опрацювання, ілюстрації та опанування. Завершення роботи, відзиви, рецензії.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (вибіркова)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо- професійної  програми «Облік і аудит».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (вибіркова)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо- професійної  програми «Облік і аудит».

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (вибіркова)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (вибіркова)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6О02 «Облік і аудит», 6О03 «Податковий менеджмент» (вибіркова)

Остання редакція: 30.11.21

Публікаціі з предмету

  • Основи наукових досліджень (071) (284 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О01 «Облік, аудит і оподаткування» (вибіркова)04 Жовтня 2019 р.
  • Основи наукових досліджень (78,5 KB)паспорт навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень». Бакалаврського рівня підготовки.12 Липня 2017 р.