Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управлінський облік

Мета опанування дисципліни: формування знань та вмінь організації та методики управлінського обліку.
Завдання дисципліни: вивчення принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в управлінні діяльністю підприємства; набуття вмінь застосувати відповідні методи та прийоми в процесі обліку, бюджетування та аналізу доходів, витрат і фінансових результатів з метою прийняття ефективних управлінських рішень.
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: особливості організації управлінського обліку, відмінності від фінансового обліку; доходи, витрати,  їх класифікацію та поведінку; методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг (як вітчизняні, так і зарубіжні); методи обліку за  повними, неповними і нормативними витратами; методику і техніку аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку; особливості аналізу релевантної інформації для прийняття управлінських рішень; аналіз інформації для прийняття інвестиційних рішень; методи бюджетування і контролю; організацію обліку за центрами відповідальності. Студент повинен вміти: здійснювати групування витрат за різними ознаками і напрямками; визначити функцію витрат; вести облік витрат на виробництво і калькулювати собівартість продукції за різними методами; аналізувати взаємозв’язок  і залежність витрат, обсягу діяльності  і прибутку; аналізувати релевантну інформацію для прийняття управлінських рішень; аналізувати інформацію для прийняття інвестиційних рішень; складати операційні і фінансові бюджети; організувати і вести облік за центрами відповідальності.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Мета, зміст та організація управлінського обліку. Класифікація і поведінка витрат. Облік і калькулювання за повними витратами. Облік і калькулювання за змінними витратами. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Облік і калькулювання за нормативними витратами. Облік і контроль результатів діяльності за центрами відповідальності. Бюджетування і контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Аналіз релевантності інформації для прийняття поточних управлінських рішень. Аналіз інформації для прийняття інвестиційних рішень.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Управлінський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійних програм «Облік і аудит», «Диджитал-облік».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійних програм «Облік і аудит», «Диджитал-облік».

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Управлінський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування». 

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Управлінський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу». 

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу». 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік, аудит та оподаткування»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітніх програм «Управління персоналом та економіка праці»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Управлінський облік» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О01 «Облік, аудит і оподаткування» (обов’язкова)

Остання редакція: 30.11.21

Публікаціі з предмету

  • Управлінський облік (071) (63,1 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Управлінський облік» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О01 «Облік, аудит і оподаткування» (обов’язкова)04 Жовтня 2019 р.
  • Управлінський облік (6.030509) (66,4 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Управлінський облік» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» (обов’язкова)03 Грудня 2018 р.
  • Управлінський облік (051) (54,4 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Управлінський облік» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6У02 «Управління персоналом та економіка праці» (вибіркова)03 Грудня 2018 р.
  • Управлінський облік (81 KB)паспорт науки «Управлінський облік». Бакалаврського рівня підготовки.12 Липня 2017 р.