Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управлінський облік

Мета опанування дисципліни: формування знань та вмінь організації та методики управлінського обліку.

Завдання дисципліни: вивчення принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в управлінні діяльністю підприємства; набуття вмінь застосувати відповідні методи та прийоми в процесі обліку, бюджетування та аналізу доходів, витрат і фінансових результатів з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Результати навчання:

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: особливості організації управлінського обліку, відмінності від фінансового обліку; доходи, витрати,  їх класифікацію та поведінку; методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг (як вітчизняні, так і зарубіжні); методи обліку за  повними, неповними і нормативними витратами; методику і техніку аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку; особливості аналізу релевантної інформації для прийняття управлінських рішень; аналіз інформації для прийняття інвестиційних рішень; методи бюджетування і контролю; організацію обліку за центрами відповідальності. Студент повинен вміти: здійснювати групування витрат за різними ознаками і напрямками; визначити функцію витрат; вести облік витрат на виробництво і калькулювати собівартість продукції за різними методами; аналізувати взаємозв’язок  і залежність витрат, обсягу діяльності  і прибутку; аналізувати релевантну інформацію для прийняття управлінських рішень; аналізувати інформацію для прийняття інвестиційних рішень; складати операційні і фінансові бюджети; організувати і вести облік за центрами відповідальності.

Зміст дисципліни розкриваэться в таких темах: Мета, зміст та організація управлінського обліку. Класифікація і поведінка витрат. Облік і калькулювання за повними витратами. Облік і калькулювання за змінними витратами. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Облік і калькулювання за нормативними витратами. Облік і контроль результатів діяльності за центрами відповідальності. Бюджетування і контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Аналіз релевантності інформації для прийняття поточних управлінських рішень. Аналіз інформації для прийняття інвестиційних рішень.

Остання редакція: 23.04.18

Публікаціі з предмету

  • Управлінський облік (81 KB)паспорт науки «Управлінський облік». Бакалаврського рівня підготовки.12 Липня 2017 р.
  • Управлінський облік (6.030509) (133.3 KB)матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Управлінський облік»12 Липня 2017 р.