Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кірданов Михайло Григорович

Кафедра: Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 23 роки
Біографія:

ORCID: 0000-0002-3809-284X

Web of Science*: К-6454-2018

Доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу.

Освіта: вища економічна. У 1991 р. закінчив Київський інститут народного господарства, спеціальність «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності».

Науковий ступінь: кандидат економічних наук з 2002 року. Дисертацію захистив 24 травня 2002 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 при Київському національному економічному університеті за спеціальністю 08.06.04. – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тема дисертації - Облік та аналіз витрат на виробництво (на прикладі підприємств взуттєвої промисловості України).

Вчене звання: доцент. Вчене звання доцента кафедри обліку підприємницької діяльності присвоєно рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2007 р., протокол № 3/21-Д.

Досвід педагогічної роботи - 23 роки. У 1991-1993 роках стажист кафедри обліку та аудиту в промисловості Київського інституту народного господарства, з 1999 року і дотепер робота в КНЕУ на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри обліку і оподаткування (обліку в промисловості, обліку підприємницької діяльності).

Навчання в аспірантурі КНЕУ у 1996-1999 роках.

У 2004-2009 роках працював заступником декана обліково-економічного факультету КНЕУ, у 2011-2014 роках - заступником завідувача кафедри обліку підприємницької діяльності з наукової роботи.

Був офіційним опонентом кандидатської дисертації Демченко Т.А. на тему "Облік, аналіз та оцінка оборотних активів (на прикладі промислових підприємств фармацевтичної галузі)" (січень 2009 р., спеціалізована вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

У 2014-2018 рр.був науковим керівником аспіранта Ломової І.О. (тема дисертації: "Облік та контроль запасів на підприємствах ресторанного господарства").

 Автор 27 наукових праць, у тому числі у співавторстві - 1 навчальний посібник (з грифом МОНУ), 1 навчально-методичний посібник (з грифом МОНУ) (GoogleАкадемія - https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=MI3Ow8wAAAAJ).

Загальний список наукових та науково-методичних праць складає 40 робіт.                                                                                                                                                                     

Ключові праці: 1. Бухгалтерський облік: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни з грифом МОН (лист №14/182-1078 від 24.05.2004). К.: КНЕУ, 2005. 217 с.                                           

2. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні: навчальний посібник з грифом МОН (лист №14/18 Г-467 від 20.02.2008). К.: "А.С.К.", 2009. 976 с.                                                                    3. Викладання питань теорії бухгалтерського обліку на магістерському освітньому ступені. Збірник матеріалів міжнародної наукової інтернет-конференції «Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту» (листопад 2017 р.). - К.: КНЕУ, 2017. – С. 107-109.                                                                                         

4. Дистанційна форма навчання: реалізація компетентнісного підходу в опануванні основ бухгалтерського обліку. Збірник матеріалів Vміжнародної науково-практичної конференції «Облік, аналіз та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку», присвяченої 90-річчю від дня народження д.е.н., проф. Сопка В.В (грудень 2018 р.). - К.: КНЕУ, 2018. – С. 35-37.                                                                                                       

5. Проблеми вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія) за дистанційної форми навчання. VМіжнародна науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (листопад 2019 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С. 12-14.           

У 2016/2017 навчальному році підвищував кваліфікацію у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» за програмою «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (108 год).   Є учасником науково-дослідної роботи кафедри за затвердженою темою НДР.

Відзначений подяками ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2014 та 2018 роках.

Дисципліни, що викладаються:

- лекції і практичні заняття з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для спеціальності «Облік і оподаткування» на денній формі навчання.                                                   

 - у 2016/2017 навчальному році практичні заняття з дисципліни «Облікова політика» для спеціальності «Облік і оподаткування» на денній формі навчання.                                                 

- у 2016/2017 навчальному році лекції і практичні заняття з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктом господарювання» для спеціальності «Облік і оподаткування» на денній формі навчання магістерського рівня.

- у 2017/2018 навчальному році лекції і практичні заняття з дисципліни «Фінансовий облік - ІІ» для спеціальності «Облік і оподаткування» на денній формі навчання. Проводив практичні заняття з цієї дисципліни для спеціальності «Облік і оподаткування» на денній формі навчання у 2018/2019 навчальному році.

- з 2018/2019 навчального року практичні заняття з міжпредметного тренінгу з дисциплін «Фінансовий облік – І, ІІ» і «Інформаційні системи і технології в обліку» для спеціальності «Облік і оподаткування» на денній формі навчання.

- у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках лекції і практичні заняття з дисципліни «Облік і аудит» для спеціальності «Туризм» на денній формі навчання.

- у 2017/2018 навчальному році підготовка дистанційного курсу з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для спеціальності «Облік і оподаткування» дистанційної форми навчання.                                               

- у 2019/2020 і 2020/2021 навчальних роках участь у підготовці дистанційного  курсу з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для спеціальності «Облік і оподаткування» денної форми навчання.                                                                                                                                                                                           

Сфера наукових інтересв - теоретичні засади бухгалтерського обліку, облік витрат діяльності.