Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кафедра інформаційного менеджменту

Кафедра інформаційного менеджменту була заснована у 1964 році під назвою кафедра «Проектирования и организации вычислительных установок и систем», потім отримала назву кафедра «Інформаційного менеджменту».

За час існування кафедри на всіх формах навчання було підготовлено понад 50000 випускників.

Базовими принципами роботи кафедри є принцип відповідності змісту дисциплін передовим досягненням економічної, інформаційної науки і розвитку інформаційних технологій.

Місією кафедри є розвиток інформаційного менеджменту – науки про інформаційні процеси в економіці та ефективне управління ними в умовах інформаційного суспільства та економіки знань, а також формування у студентів відповідних компетенцій з алгоритмізації та програмування.

Кафедра бере активну участь у міжнародній програмі EC Tempus  у рамках проекту «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» («BUSEEG-RU-UA») 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES. Кафедра  приймала участь в проекті програми Розвитку ООН, за финансовим сприянням Уряду Японии, щодо навчання переселенців за фахом "Frontend-developer"Підтримує зв'язок з міжнародною асоціацією з аудиту і контролю інформаційних систем ISACA (Information System Audit and Control Association), яка спеціалізується на розробці та формалізації єдиних ефективних підходів до оцінювання й управління ІТ-процесами й ІТ-системами.

Положення про кафедру інформаційного менеджменту

Детальніше про кафедру »

Кафедра інформаційного менеджменту була заснована у 1964 році під назвою кафедра «Проектирования и организации вычислительных установок и систем», потім отримала назву кафедра «Інформаційного менеджменту».

Засновником кафедри став перший завідувач кафедри, видатний учений та організатор науки, доктор економічних наук, професор Куценко Степан Петрович, який у 1972-1975 рр. був ректором Київського інституту народного господарства. Саме Він заклав підвалини і визначив генеральну стратегію розвитку кафедри на багато років наперед – системотехнічні, організаційно-економічні та управлінські аспекти створення і функціонування інформаційно-обчислювальних систем. Йому належить ідея, яка у подальшому була підтримана іншими ученими і підтвердилась реальним розвитком науки і практики - ідея формування та становлення специфічної галузі економіки - індустрії інформації.

За час існування кафедри на всіх формах навчання було підготовлено понад 50000 випускників.

Базовими принципами роботи кафедри є принцип відповідності змісту дисциплін передовим досягненням економічної, інформаційної науки і розвитку інформаційних технологій.

Метою кафедри є комплексне дослідження проблем, пов’язаних з процесами інформатизації будь-яких соціально-економічних систем і суспільства в цілому. Здобутки за даними напрямами наукових досліджень знаходять свої відображення у науках (дисциплінах) кафедри, та викладаються студентам.

Міжнародні зв'язки

Кафедра бере активну участь у міжнародній програмі EC Tempusу рамках проекту «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» («BUSEEG-RU-UA») 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES.

Підтримує зв'язок з міжнародною асоціацією з аудиту і контролю інформаційних систем ISACA (Information System Audit and Control Association), яка спеціалізується на розробці та формалізації єдиних ефективних підходів до оцінювання й управління ІТ-процесами й ІТ-системами.

Викладачі кафедри є авторами низки навчальних посібників і монографій з проблем застосування методів, моделей та нових інформаційних технологій.

Наукова школа

У рамках наукової школи, започаткованої професором Куценком С.П., починаючи з кінця 60-х років минулого століття було захищено багато кандидатських і докторських дисертацій, виховано провідних фахівців для економіки країни, науки та навчальних закладів не тільки України, республік колишнього Радянського Союзу, а й багатьох інших країн, таких як Польща, Чехословаччина, Угорщина, Німеччина, Куба, Болгарія, Китай, Корея, країни Латинської Америки та Африки, Арабські країни.

Основні положення економіки та організації інформаційно-обчислювального обслуговування, розроблені С.П. Куценком, є актуальними й понині. Продовжуючи розвивати його наукові ідеї в нових соціально-економічних умовах, кафедра стала провідною в Україні з питань економіки та організації інформаційного бізнесу, інформаційного менеджменту, управління проектами інформатизації, інформаційного маркетингу, інформаційної безпеки, управління інформаційними ресурсами й управління інформаційними технологіями, електронної комерції, розробки програмних і інтелектуальних систем, створення систем електронного бізнесу та систем моніторингу в економіці.

Результати наукової роботи знайшли відображення в монографіях, наукових статтях і доповідях на республіканських та міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах, а результати учбового процесу – підручниках, посібниках і навчально-методичних посібниках для самостійного вивчення.

Високий науковий рівень, методологічний і методичний потенціал кафедри перетворив її у провідний центр підготовки фахівців та наукових досліджень у галузі інформатизації економіки, інформаційного менеджменту.

Наукові праці кафедри

Навчально-методична робота

Високий науковий рівень та методологічний потенціал кафедри перетворив її у провідний центр підготовки фахівців та наукових досліджень у галузі інформатизації економіки, інформаційного менеджменту та систем моніторингу в економіці.

Кафедра постійно шукає і знаходить шляхи щодо поліпшення та активізації навчального процесу як з дисциплін бакалаврського, так і магістерського рівня – впроваджуються активні методи навчання, зокрема, проблемні лекції, дидактичні ігри, тренінги, семінари-дискусії, робота в малих групах та ін. Навчально-методична робота кафедри спрямована на постійне вдосконалення навчального процесу. З цією метою проводиться систематична робота з написання підручників, навчальних посібників та інших методичних матеріалів з дисциплін, що викладаються на кафедри. 

Це такі науки (дисципліни) кафедри як «Алгоритмізація та програмування», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Web-дизайн», «Web-програмування», «Web-технології та Web-дизайн», «Управління проектами інформатизації», «Адміністрування інформаційних систем і мереж», «Моніторинг ІТ», «Операційні системи», «Технологія створення програмних продуктів», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера», «Інтернет-технології в бізнесі», «Інформаційний менеджмент», «Створення власного ІТ-бізнесу», та ін.

Кафедра має достатній кадровий потенціал для забезпечення викладання дисциплін магістерської програми: професори, д.е.н. Галіцин В.К., Суслов О.П.; професори кафедри к.е.н. Лазарєва С.Ф., Бєгун А.В.; доценти к.е.н. Дем’яненко В.В., Камінський О.Є., Потапенко С.Д., Щедріна О.І.; ст. викладачі к.е.н. Агутін М.М., Самченко Н.К, ст. викл. Ус Р.Л., а також асистенти кафедри Корзаченко О.В., Бойко А.С.

Слід зазначити, що кафедра має великий досвід підготовки магістрів даного профілю. Вперше кафедра започаткувала аналогічну магістерську програму ще в 1995 році – «Менеджмент інформаційної діяльності», яка з 2000 року іменувалася – «Інформаційний менеджмент». У 2007 році усі магістерські програми на факультеті інформаційних систем і технологій були об’єднані в одну – «Моделювання та інформаційні технології в економіці», зі спеціалізацією по кафедрах. Пакет спеціалізації кафедри мав назву «Інформаційний менеджмент».

Отже кафедра має не тільки необхідний кадровий потенціал, а й величезний досвід підготовки відповідних фахівців. Багато хто з випускників магістерської програми нині вже працюють керівниками ІТ-відділів, ІТ-директорами підприємств, ІТ-менеджерами й керівниками проектів у сфері інформатизації. Випускниця магістерської програми «інформаційний менеджмент» 2007 року Чезганова Анна є переможницею конкурсу ІТ-директорів в Україні  в 2012 році.

На кафедрі широко практикується виконання науково-дослідних робіт для надання допомоги виробництву.

 

Кількість баз практики з якими кафедра уклала договори на проходження практики на довготривалу перспективу складає 12 провідних підприємств (організацій) ІТ-індустрії м. Києва. Серед них: Міністерство економічного розвитку і торгівлі (департамент інформатизації), Національний Банк України, ПАТ “КБ Надра”, ТОВ “Група стратегічного консалтингу”, ТОВ “Ельфа-лабораторія”, ТОВ “Сучасні рекламні технології”, ТОВ “Максимум IT“та ін.

Інноваційний розвиток кафедри

Кафедра реалізує свою місію через участь у ініціативах університету з реалізації "Програми інноваційного розвитку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана на період до 2015 року " шляхом досягнення стратегічних цілей за такими напрямками:

І. Розвиток наукових досліджень та удосконалення організації науково-дослідницької діяльності кафедри. Стратегічна ціль– утвердження університету як провідного національного та міжнародного науково-дослідницького центру

ІІ.Інноваційний розвиток освітньої діяльності кафедри на основі компетентнісного підходу. Стратегічна ціль– забезпечення особистісного та професійного зростання студентів шляхом формування сучасних компетенцій у національному та світовому вимірах

ІІІ. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку дослідницького університету.Стратегічна ціль – усебічний розвиток креативного ресурсу професорсько-викладацького корпусу дослідницького університету.

ІV. Поглиблення та підвищення ефективності міжнародного співробітництва університету. Стратегічна ціль– формування міжнародного іміджу Університету як глобально орієнтованого освітньо-наукового центру

V. Розвиток системи взаємодії університету з підприємницьким сектором та державними установами. Стратегічна ціль– інтеграція інтелектуального ресурсу університету з вітчизняним бізнес-середовищем

VІ. Розбудова ефективної системи керування університетом та створення сучасної інфраструктури дослідницького університету. Стратегічна ціль– створення сучасної інфраструктури та системи керування, спрямованих на забезпечення ефективної діяльності дослідницького університету

 

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Безпека інтелектуальних інформаційних систем

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

використання організаційних, структурних, математичних та економічних засобів безпеки інтелектуальних інформаційних систем, оволодіння методологією оцінки рівня інформаційної безпеки систем в умовах невизначеності, умінню оцінювати показники безпеки в інтелектуальних інформаційних системах різноманітної структури

Технологія захисту інформації

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

сучасні засоби захисту інформації,методи планування та організації безпеки складових інтелектуальних інформаційних систем, механізми внутрішньої та зовнішньої безпеки складових інтелектуальних інформаційних систем, інструменти оцінювання рівня інформаційної безпеки

Електронна комерція (Кафедра інформаційного менеджменту)

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:     розробляти й аналізувати алгоритми розв'язання задач обробки соціально-економічної інформації підприємств та організацій, що здійснюють свою діяльність в умовах електронної комерції; оцінювати складність зазначених алгоритмів та обирати для їх реалізації відповідний інструментарій; програмувати та налагоджувати програмні модулі у середовищах спеціалізованих мов програмування – PHP, HTML та JavaScript; реалізувати комплексні виробничі ситуації, які пов’язані з проектуванням, програмуванням та документуванням проектів електронної комерції; застосовувати методологію структурного та об’єктно-орієнтованого підходу у процесі створення програмного забезпечення, що призначене для вирішення типових задач підприємств та організацій, які здійснюютьсвою діяльність в умовах електронної комерції

Економіка та організація інформаційного бізнесу

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

організація власної справи в ІТ-сфері; планування діяльності інформаційного підприємства; організація роботи та управління діяльністю фірми в ІТ-галузі; аналіз діяльності підприємства інформаційного бізнесу; розробка стратегії розвитку підприємства інформаційного бізнесу; розроблення консультаційних проектів у сфері інформатизації

Інтернет-технології в бізнесі

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

Основи Інтернет-технологій. Моделі ведення бізнесу в Інтернет.  Сучасні технології та засоби створення корпоративних Інтернет-рішень.  Проектування Інтернет-ресурсу. Засоби та технології керування інформаційним контентом Інтернет-ресурів

Інформаційна безпека

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

Безпека інформаційних систем, політика інформаційної безпеки,  безпека в Інтернет, нормативно - правова і методична база інформаційної безпеки,  класифікація і оцінка погроз безпеки інформації.  Технічні методи захисту інформації

Інформаційний менеджмент

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

передпроектний аналіз і моделювання економічних об’єктів і задач; організація та аналіз діяльності ІТ-підрозділу (підприємства); розроблення консультаційних проектів у сфері інформатизації; планування діяльності ІТ-підрозділу (підприємства); організація роботи підрозділу (фірми) у галузі інформаційної діяльності; створення системи управління ІТ-підрозділом (підприємством); захист інформації та програм, а також аналіз ефективності функціонування ІТ-інфраструктури, управляти інноваціями й інноваційною діяльністю будь-якого рівня (продуктового, технологічного і стратегічного), зокрема у сфері високих технологій

Інструментальні засоби прикладного програмування

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

характеристика інтегрованого середовища розробки прикладних програм – Delphi, програмування засобами середовища розробки Delphi, створення  клієнт-додатків засобами Delphi, технології спільного використання ресурсів, серверні засоби обміну даними, генератори звітів, адаптація прикладних програм

Компютерні мережі

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:
сформулювати у слухачів необхідний обсяг теоретичних знань про появу, генезис та перспективи розвитку комп’ютерних мереж, рівні мережевої моделі взаємодії відкритих систем та протоколи, які їх об’єднують, моделі теорії масового обслуговування в комп’ютерних мережах, практичних навичок використання локальних, муніципальних, корпоративних, національних та глобальних комп’ютерних мереж, їх інтеграцію з засобами телекомунікацій, методів маршрутизації та комутації, технологій та засобів передачі даних, налаштування мережевих операційних систем, мереж з заданою якістю обслуговування, програмно-керованих комп’ютерних мереж та прикладних додатків, які реалізують різні мережеві сервіси

Моделі та структури даних

Після опанування дисципліни студенти повинні набути таких компетенцій: досліджувати і аналізувати інформаційні потоки на об'єкті; дати формальний опис економічних показників і документу як одиниці інформації, дати аналітичний і графічний опис структур даних, виконувати структурне перетворення даних, будувати моделі даних

Моделі управління інформаційними технологіями

Після опанування дисципліни студенти повинні набути таких компетенцій: досліджувати ІТ-процеси підприємства; розробляти пропозиції щодо їх удосконалення; аналізувати мету, задачі та практику управління інформаційними технологіями на підприємстві; досліджувати механізми управління інформаційними технологіями на підприємстві та здійснювати їх аудит, обґрунтовувати доцільність використання міжнародних стандартів ІТ-індустрії, передового досвіду управління інформаційними технологіями,  найпоширеніших корпоративних методологій управління інформаційними технологіями для створення ефективної інформаційної інфраструктури підприємства, обґрунтовувати доцільність використання інструментальних (програмних) засобів управління інформаційними технологіями в певних умовах; управляти діяльністю інформаційного підприємства (підрозділа), формувати пропозиції щодо удосконалення ІТ-інфраструктури підприємства

Моделювання бізнес процесів

Після опанування дисципліни студенти повинні набути таких компетенцій: визначати роль і місце бізнес-процесів у архітектурі сучасного підприємства; класифікувати бізнес-процеси, визначати мету і завдання їх моделювання; визначати етапи виконання проекту з моделювання бізнес-процесів; обґрунтовувати доцільність застосування певних підходів, методик та інструментальних (програмних) засобів моделювання бізнес-процесів в умовах реального об’єкта; розробляти моделі бізнес-процесів з використанням пакету AllFusion Process Modeler, аналізувати їх на коректність, досліджувати механізми управління бізнесом на основі сформованої моделі діяльності компанії, розробляти пропозиції щодо удосконалення бізнес-процесів

Моніторинг ІТ-технологій

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій: Вивчати, оцінювати й аналізувати: рівень (стан) інформатизації й/або автоматизації об’єкта; рівень (стан) інформатизації й/або автоматизації того чи іншого процесу; вплив ІТ-інфраструктури на бізнес-процеси організації; резерви підвищення ефективності функціонування інформаційних технологій і систем в організації, розробляти систему показників для оцінювання роботи ІТ-підрозділу та його програмно-апартного комплексу, організовувати та керувати проведенням внутрішнього і зовнішнього ІТ-аудиту, організовувати та проводити інвентаризацію (склад, параметри, настройки, активність, номери версій і т

Обєктно-орієнтоване програмування

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій: складові  та зміст об'єктно-орієнтованого підходу; базові інгредієнти об'єктно-орієнтованого програмування; технологію побудови програмної системи в JDK,  JBuilder; основні конструкції мови Java; класи та методи мови Java; організацію вводу і виводу даних ;технологію програмування розподільних завдань

Основи програмування та алгорітмічні мови

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

основи теорії алгоритмів, типи даних, виразів та операцій, стандартні функції мови, особливості реалізації введення-виведення даних, функції об’єктно-орієнтованої системи введення-виведення, засоби програмування лінійних, р

Прикладне програмування

Після опанування дисципліни студенти будуть вміти: розробляти й аналізувати алгоритми розв'язання економічних задач; оцінювати складність алгоритмів з метою ефективної реалізації програмного продукту; програмувати та налагоджувати програмні модулі з використанням інтегрованого середовища мови C ; застосовувати методологію структурного та об’єктно-орієнтованого підходу у процесі створення програмного забезпечення

Операційні системи

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій: моделі, методи та способи побудови язикового процесора, кінцевих автоматів, структури, принципи роботи сучасних операційних систем, методи керування процесами, пам’яттю, файловою системою та іншими ресурсами комп’ютерів, моделі комп’ютерівз різними операційними системами

Системи моніторингу

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

Вивчати, оцінювати й аналізувати: рівень (стан) інформатизації й/або автоматизації об’єкта; рівень (стан) інформатизації й/або автоматизації того чи іншого процесу; вплив ІТ-інфраструктури на бізнес-процеси організації; резерви підвищення ефективності функціонування інформаційних технологій і систем в організації

Технологія створення програмних продуктів

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

класифікація програмного забезпечення; концептуальні основи побудови пакетів прикладних програм; правила застосування мовних засобів пакетів прикладних програм; формування вимог до пакетів прикладних програм, що створюються; використання інструментальних засобів розробки пакетів прикладних програм; основні підходи до створення програмних систем обробки даних в архітектурі клієнт-сервер; проектування та розробка програмного забезпечення, що орієнтоване на використання баз даних, що створені за допомогою сучасних систем управління базами даних

Технологія створення програмних та інтелектуальних систем

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни. Після опанування дисципліни студенти будуть вміти: реалізувати сучасні моделіприкладного компонентів програмного забезпечення; реалізувати сучасні інтерфейси користувача;застосовувати сучасні технологій інтеграції компонент програмних додатків; застосовувати сучасні генератори звітів як необхідного компонента побудови прикладного програмного забезпечення економічного профілю

Управління проектами інформатизації (Кафедра інформаційного менеджменту)

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій: аналізувати середовище управління проектом інформатизації, визначати заінтересовані сторони і вплив соціоекономічних факторів. Визначати фази проекту інформатизації та його життєвий цикл, визначати тип, склад й структуру проекту інформатизації після проведення системних досліджень

Управління інформаційними ресурсами

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

передпроектний аналіз і моделювання економічних об’єктів і задач, інформаційно-аналітична підтримка бізнес-процесів; аналіз діяльності підприємства (підрозділу) інформаційного обслуговування (інформаційної служби); розроблення консультаційних проектів у сфері інформатизації; планування діяльності інформаційного підприємства (підрозділу – інформаційної служби); організація роботи фірми (підрозділу) у галузі інформаційної діяльності; створення системи управління інформаційним підприємством (підрозділом); захист інформації та програм; робота з базами і сховищами даних; інформаційне обслуговування працівників організації

Штучний інтелект в управлінні економічними системами

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни: вибирати та обґрунтовувати моделі представлення знань в конкретній економічній ситуації; проектувати склад та структуру систем інтелектуальної обробки економічної інформації; будувати стратегії вирішення задач в системах штучного інтелекту,  застосовувати декларативні мови програмування для реалізації фрагментів систем інтелектуальної обробки економічної інформації

Управління проектами інтелектуальних інформаційних систем (Кафедра інформаційного менеджменту)

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій: оцінювати обсяги робіт по проекту; організовувати працю та раціонально розподілити роботи між виконавцями, формувати проектну команду та ефективно управляти нею на всіх етапах життєвого циклу, щоб забезпечити успішне виконання ІТ-проекту;управляти змінами (предметною областю) при здійсненні проектів інтелектуальних ІС;ефективно управляти часовими характеристиками проектів інтелектуальних ІС; визначати вартість проектів інтелектуальних ІС, ефективно управляти вартістю проекту на всіх етапах життєвого циклу; управляти якістю проектів інтелектуальних ІС відповідно до вимог стандартів ISO 9000;ефективно управляти ризиком в проектах інтелектуальних ІС;укладати контракти й організовувати тендери на здійснення проектів інтелектуальних ІС;розробляти управлінські рішення у відповідь на зміни ситуації у ході робіт по проекту;створювати інформаційну систему управління проектом інтелектуальних ІС на базі спеціального програмного засобу УП

Теорiя алгоритмiв

Метою дисципліни є знайомство з засадничими поняттями математичного апарату, потрібного для постановки та розв’язування задач аналізу і оптимізації (за критеріями, побудованими за відповідними характеристиками інформаційних та управляючих систем певної області) алгоритмів

Адмiнiстрування iнформацiйних систем i мереж

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів необхідних теоретичних знань і поглиблених практичних навичок у галузі використання сучасних комп’ютерних систем та мереж, з методів адміністрування, оцінювання, побудови та управління комп’ютерними мережами та системами різного рівня складності в організаціях та на підприємствах під час їх створення, впровадження та експлуатації

Web-дизайн та Web-програмування

Процеси впровадження нових інформаційних технологій впливають на всі сфери діяльності окремого підприємства та економіки в цілому. Формується новий економічний простір —Інтернет-ринок, як система нових економічних відносин. Інтернет-технології стають ефективним інструментом бізнесу. Розробка систем електроної комерції потребує глибоких знань Web-технологій, і зокрема методів проектування програмного забезпечення при розробці Web-додатків

Технологiї i засоби створення багатокористувацьких систем

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами знань та навичок застосування сучасних технологій створення прикладного програмного забезпечення. Зокрема використання компонентного підходу до розробки програмного забезпечення, створення програмного забезпечення в архітектурі файл-сервер, клієнт-сервер та багато ланцюгового програмного забезпечення

Алгоритмізація та програмування

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами знань та практичних навичок з алгоритмізації типових процедур обробки соціально-економічної інформації, технології проектування та програмування, програмування власних програмних продуктів мовою С++, формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок використання структурної та об¢єктно - орієнтованої методології програмування

Компютерна схемотехніка та архітектура компютерів

Дисципліна вивчає склад комп’ютерів, структура процесорів, апаратну реалізацію обчислень, основні інтерфейси та взаємодії компонентів обчислювальної системи, апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних систем; структура комп’ютерних систем. 

Архітектура обчислювальних систем

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами системи знань про основні принципи архітектури і організації комп’ютерних систем, їх багаторівнених структур, про організацію апаратного та програмного забезпечення. Зокрема,  оволодіння основними знаннями про архітектуру комп’ютерів на цифрово-логічному рівні, на рівні операційної системи, базовими принципами роботи основних елементів апаратного забезпечення, розуміння основних тенденцій розвитку та фундаментальних принципів функціонування комп’ютерних систем

Веб-технології та Веб -дизайн

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок створення Web–сайтів, з програмування в Web, проектування та розробки систем електронної комерції.

Алгоритми і структури даних
Архітектура ІТ-підприємств

Метою викладання дисципліни «Архітектура ІТ-підприємств» є формування у студентів системи професійних знань з теоретичних основ побудови архітектури ІТ-підприємства, що включає його місію і стратегію, бізнес-архітектуру, архітектуру додатків і технологічну архітектуру, та вмінь використовувати провідні методи і засоби проектування, побудови архітектури підприємства

Методи штучного інтелекту

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок створення фрагментів інтелектуальних систем призначених для вирішення різнобічних економічних задач, реалізації проектних рішень засобами обчислювальної техніки.

Математична логіка та теорія алгоритмів

Метою вивчення науки є ” Математична логіка та теорія алгоритмів”є опанування фундаментальними поняттями теорії алгоритмів, формування практичних навичок розробки алгоритмів розв’язання прикладних задач а також формування математичної та інформаційної культури студентів напрямку підготовки  "Системний аналіз"

Створення власного ІТ-бізнесу
Технології розподілених систем та паралельні обчислення (Кафедра інформаційного менеджменту)

Метою  вивчення дисципліни є набуття студентами навичок із застосування сучасних моделей створення програмних продуктів, документування процесу створення програмних виробів, розробки та використання інформаційних ресурсів, застосування технологій інтеграції складових елементів програмного забезпечення, використання сучасних серверів баз даних та методів побудови користувацького інтерфейсу програм

Технологія створення програмних продуктів

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами знань про застосування сучасних технологій створення програмних продуктів на прикладі прикладного  програмного забезпечення.

Крос-платформне програмування (Кафедра інформаційного менеджменту)
Моніторинг ІТ

Основними завданнями дисципліни є набуття студентами навичок з побудови систем моніторингу різних типів та їх алгоритмів, формування їх інформаційної бази, здійснення аналізу, оцінювання та діагностики стану об’єктів моніторингу, оцінювання якості та ефективності моніторингу, формування інформаційної бази для прийняття управлінських рішень

Програмування та алгоритмічні мови

Метою вивчення дисципліни "Програмування та алгоритмічні мови" є набуття студентами знань та практичних навичок з алгоритмізації типових процедур обробки соціально-економічної інформації, технології проектування та програмування, програмування власних програмних продуктів мовою С++, формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок використання структурної та об¢єктно-орієнтованої методології програмування

Технології хмарних обчислень (Кафедра Інформаційного менеджменту)

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців: сформувати у слухачів необхідний обсяг теоретичних і практичних знань про появу, розвиток і використання технологій хмарних обчислень, моделей розгортання хмар: приватна хмара, публічна хмара, гібридна хмара, громадська хмара; основні моделі надання послуг хмарних обчислень: Software as a Service (SaaS) (ПО-як-послуга), Platform as a Service (PaaS), Інфраструктура як сервіс (Infrastructure as a Service, IaaS), інші хмарні сервіси (XaaS), розробку веб-додатків для використання в хмарному середовищі

Технології захисту інформаційних систем

Метою опанування дисципліни являється формування теоретичних знань і практичних навичок із захисту інформації економічних об’єктів різноманітної структури, використання програмних, математичних, організаційних, технічних і правових засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу в комп’ютерних інформаційних системах

Управління ІТ-проектами
Технології програмування

Метою вивчення дисципліни "Технології програмування" є набуття студентами знань та практичних навичок з алгоритмізації типових процедур обробки соціально-економічної інформації, технології проектування та програмування, програмування власних програмних продуктів мовою С++, формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок використання структурної та об¢єктно-орієнтованої методології програмування

Технології створення електронних документів
Системи експертного оцінювання
Системне програмування та операційні системи
Дисципліни магістерського рівня
Інформаційний менеджмент (магістр. рівень)

Метою вивчення дисципліни “Інформаційний менеджмент” є передпроектний аналіз і моделювання економічних об’єктів і задач; інформаційно-аналітична підтримка бізнес-процесів; аналіз діяльності підприємства (підрозділу) інформаційного обслуговування; розроблення консультаційних проектів у сфері інформатизації; планування діяльності інформаційного підприємства (підрозділу); організація роботи фірми (підрозділу) у галузі інформаційної діяльності; створення системи управління інформаційним підприємством (підрозділом); захист інформації та програм; робота з базами і сховищами даних; інформаційне обслуговування працівників організації

Управління проектами інтелектуальних інформаційних систем

Метою вивчення дисципліни “Управління проектами інтелектуальних інформаційних систем” є формування необхідних теоретичних знань і практичних навичок з методології управління проектами і опанування відповідного інструментарію для успішного управління проектами інтелектуальних ІС

Моніторинг і аудит інформаційних технологій

Метою вивчення дисципліни є навчити студентів сучасним методам оцінки ризиків використання конфіденційної інформації в інформаційних системах (ІС) та їх мінімізації за рахунок застосування нових комп'ютерних технологій. 

Моніторинг процесів економічної діяльності
Ситуаційне управління інформаційною безпекою

Мета дисципліни: засвоєння теоретичних і практичних знань ситуаційного управління інформаційною безпекою економічних структур в умовах діяльності суб’єктів господарювання. 

Управління документообігом

Метою дисципліни є формування у студентів вмінь використовувати основні принципи електронного документообігу, аналізувати інформаційно-технологічні та організаційні аспекти запровадження електронного документообігу, використовувати нормативно-правову базу України щодо електронного документообігу, розуміти базові категорії та технології і методи щодо життєвого циклу електронного документа, технологій електронного цифрового підпису, сучасних технологій поточного сканування та шифрування електронного документу

Управління портфелями ІТ-проектів

Метою вивчення науки (дисципліни) «Управління портфелем ІТ-проектів» є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок, заснованих на стандартних процесах Управління портфелем ІТ-проектів, а також опанування відповідної методології Управління портфелем ІТ-проектів різних типів і видів

Забезпечення надійності функціонування комп’ютерних систем
Економічне обгрунтування ІТ-проектів

Мета вивчення дисципліни «Економічне обґрунтування ІТ-проектів»- формування у студентів необхідних теоретичних знань, опанування відповідного інструментарію і практичних навичок з питань обґрунтування ефективності ІТ-проектів різних типів та видів, а також оцінювання ефективності використання інформаційних технологій на підприємствах/організаціях різного рівня і виду економічної діяльності, через виконання студентами комплексу творчих кейсів, з метою набуття ними цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності менеджера ІТ-проекту; виконання ділових ігор і завдань для самостійної роботи над вивченням окремих тем дисципліни, що слугує засобом формування у студентів здатностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів

Захист інформації

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення з теоретичними положеннями і практичним досвідом, які пояснюють вибір ефективного рішення із варіантів захисту інформації в процесі функціонування інформаційних управляючих системи та технологійпідприємств; оволодіння технічними навичками і прийомами захисту, пов'язаними з використанням економіко-математичних моделей і методів їх розрахунків, а також: 1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок; 2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності менеджера у сфері захисту інформаційних ресурсів; 3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів

Технології хмарних обчислень

Мета дисципліни сформувати у слухачів необхідний обсяг теоретичних і практичних знань про появу, розвиток і використання технологій «хмарних» обчислень, моделі розгортання «хмар»: приватне «хмара», публічне «хмара», гібридне «хмара», громадське «хмара»; основні моделі надання послуг «хмарних» обчислень: SoftwareasaService(SaaS) (ПЗ-як-послуга), PlatformasaService(PaaS), Інфраструктура як сервіс (InfrastructureasaService, IaaS), інші хмарні сервіси (XaaS)

Розклад занять викладачів

Розклад занять викладачів на перший семестр поточного року.