Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Машинне навчання

Навчальна дисципліна «Машинне навчання» знайомить магістрантів з основними напрямками в теорії навчання машин і закладає необхідну теоретичну базу для розуміння і розробки нових алгоритмів машинного навчання. Реалізується як цикл лекційних,  практичних і лабораторних занять, які знайомлять студентів з теоретичними основами та алгоритмами машинного навчання, їх можливими практичними реалізаціями і застосуванням при вирішенні реальних завдань. В рамках даного курсу студенти повинні отримати уявлення про завдання, які вирішуються в процесі машинного навчання і принципи побудови деяких основних класифікаторів.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягають як у засвоєнні теоретичних основ однного із сучасних наукових напрямків у галузі комп’ютерних технологій та штучного інтелекту, оволодіння технологією розв’язання широкого класу задач за допомогою методів, підходів та алгоритмів машинного навчання, так і в набутті практичних умінь та навичок їх застосування при дослідженні соціально-економічних та інших систем та розв’язуванні завдань фахового спрямування, аналізу та синтезу складних соціально-економічних та інформаційних систем, розробки, планування та реалізації заходів, спрямованих на вирішення проблемних ситуацій в сучасному інформаційному просторі.

Методичне забезпечення з навчальної дисципліни для освітньої програми:

Машинне навчання (для спец. Комп'ютерні науки)

Машинне навчання (для спец. Системний аналіз)

Остання редакція: 14.01.21

Публікаціі з предмету

  • Машинне навчання (магістерський рівень в.о.) (214 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Машинне навчання» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 8і09 «Системи штучного інтелекту»09 Січня 2019 р.