Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Компаративна статистика

А Н О Т А Ц І Я    Д И С Ц И П Л І Н И

 

наука «КОМПАРАТИВНА СТАТИСТИКА»

Освітній ступінь: магістр

Мета науки: формування наукового світогляду і творчих навичок магістрантів щодо статистичного аналізу  схожості та відмінностей різних існуючих видів економічних систем у їх взаємозв'язку та взаємодії, поглиблення фахових компетенцій з методології та інструментарію міжнародних порівнянь.

Завдання науки: вивчення загальної методології проведення міжнародних порівнянь, набуття практичних навичок адаптації та застосування існуючих баз даних для комплексного оцінювання і прогнозування соціально-економічних процесів та явищ в конкретних процесах управління, пробудження інтересу до наукових досліджень у цій сфері, формування свідомого ставлення до розвитку власного потенціалу.  

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

         - використовувати інформаційні технології для здійснення порівняльного аналізу соціально-економічних моделей (світові статистичні технології збору інформації);

       -     застосовувати світові статистичні технології на різних етапах порівняльного аналізу різних соціально-економічних моделей;

       - користуватися сучасними інформаційними технологіями (інтернет-сервісами, програмою SPSSта іншими інформаційними системами та програмами) для здійснення порівняльного аналізу різних соціально-економічних моделей;

       - формувати системи статистичних індикаторів та порівнювати економічні системи;

 - здійснювати порівняльний аналізрізних соціально-економічних систем;

       - застосовувати статистичні технології прогнозування інформації дл соціально-економічних процесів;

- робити експертну оцінку наслідків управлінських рішень та їх можливого впливу на економічну систему;

- здійснювати міждержавний порівняльний аналіз;

- надавати узагальнену оцінку ефективності функціонування економічної системи.

Остання редакція: 10.11.16

Публікаціі з предмету