Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Банківська статистика (варіативна)

 

                    Банківська статистика

Мета науки: набуття теоретичних знань і практичних навичок успішного застосування статистичної методології та методики досліджень кількісної сторони масових процесів та явищ, які відбуваються у банківській діяльності, з метою виявлення якісних особливостей, взаємозв’язків та закономірностей.

 Завдання науки:

·        засвоєння студентами теоретичних  основ статистичного аналізу процесів, що відбуваються в банківський сфері;

·        формування у студентів достатнього уявлення про методологічні засади статистичного аналізу процесів що відбуваються в банківський сфері;

·        набуття необхідних знань і вмінь застосування статистичних методів для всебічної кількісної оцінки стану та розвитку банківської системи в країні;

·        отримання практичних навичок застосування та адаптації статистичних методів аналізу функціонування банківської системи та прийняття відповідних обґрунтованих управлінських рішень.

Професійні компетенції, що мають бути сформовані за результатами вивчення науки:

·        класифікувати дані, що характеризують банківську діяльність;

·        застосувати методи статистичного аналізу;

·        здійснювати статистичну оцінку ефективності банківської діяльності;

·        здійснювати статистичне оцінювання змін в структурі доходів і витрат банку;

·        використовувати статистичні методи для оцінювання наявності та використання ресурсів комерційних банків;

·        застосувати пакети прикладних програм для розв 'язання задач кількісного оцінювання результатів банківської діяльності.

 

Остання редакція: 26.01.16

Публікаціі з предмету

  • Банківська статистика (538.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Банківська статистика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і02«Соціально-економічна статистика»  19 Лютого 2019 р.
  • Банківська статистика (95.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни “Банківська статистика”10 Листопада 2016 р.