Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія та організація статистичних проектів

Мета навчальної дисципліни – набути теоретичні знання і практичні навички формування програм і проектів, спрямованих на вдосконалення статистичної методології і статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів, та впровадження проектних рішень у практичну діяльність. Завдання – опанувати сучасні методи формування статистичних проектів та програм, структуризації проектів, планування ресурсів і витрат, складання проектного бюджету, оцінювання ризиків і наслідків.

Після опанування курсу студент має вміти: застосовувати сучасні методи, технології і засоби збору та обробки інформації щодо розробки та реалізації проектів; здійснювати моніторинг і оцінювання стану проекту, що реалізується; застосовувати сучасний інструментарій управління проектами, спираючись на програмне забезпечення; розробляти на основі проектного підходу конкретні заходи щодо оптимізації функцій управління проектами – управління часом, вартістю, якістю, ризиками тощо; узагальнювати вітчизняний і зарубіжний досвід управління проектами, застосовувати їх у власній діяльності; приймати науково обґрунтовані рішення щодо управління проектами та забезпечувати їх виконання.

Остання редакція: 22.09.11