Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація вибіркових обстежень

наука «Організація вибіркових обстежень»

Освітній ступінь: магістр

Мета науки: набути теоретичні знання іпрактичні навички формування вибіркових сукупностей, результати обстеження яких спроможні забезпечити необхідну точність даних з мінімальними витратами.

Завдання науки: полягають у вивченні студентами загальної методології проведення вибіркових обстежень, методичних положень формування основи вибірки та способів добору одиниць сукупності  для обстеження,  оптимізації дизайну вибірки, забезпечення надійності результатів вибіркових обстежень.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

-         знати теоретичні основи формування основ вибірки;

-         визначати методологічні особливості реалізації окремих етапів формування вибіркових сукупностей;

-         обирати методичні підходи до оптимізації дизайну вибірки в умовах обмежених ресурсів;

-         вибирати економічно ефективні способи розміщення вибірки і визначати мінімально необхідний обсяг вибіркової сукупності;

-         оцінювати точність і надійність результатів обстеження при  різних дизайнах вибірки;

-         використовувати непрямі методи оцінювання параметрів сукупності, які отримані за даними різних вибірок і базуються на ідеї композиційного оцінювання;

-         визначати оптимальну частку заміщення при проектуванні повторних вибіркових обстежень;

-         набути навички контролю та коригування результатів вибіркових обстежень та поширення їх на генеральну сукупність.

 

 

наука«Методологія наукових досліджень в статистиці»

Освітній ступінь: магістр

Мета науки:   здобуття студентами теоретичних знань та практичних навичок методів і способів збору, обробки та аналізу соціально-економічної інформації при проведенні наукових досліджень.

Завдання науки: полягають увизначенні загальної методології проведення наукових досліджень; побудові інформаційного забезпечення наукового дослідження; виборі статистичних методів наукового дослідження та обґрунтуванні отриманих результатів; формулюванні наукових гіпотез та їх доведенні статистичними методами; визначенні методів прогнозування та пошуку рішень; визначенні зміст і порядку оформлення наукових результатів.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

-         вибирати та формулювати проблему дослідження;

-         шукати необхідну наукову інформацію;

-         обирати методологічну основу дослідження

-         реферувати літературні джерела;

-         брати участь в науковій дискусії;

-         формулювати об’єкт і предмет дослідження;

-         формулювати і перевіряти наукові гіпотези;

-         формувати комплекс методик для дослідження обраного предмету;

-         збирати емпіричні дані;

-         проводити обробку та інтерпретацію емпіричних даних;

-         оформлювати  наукові звіти;

-         представляти результат дослідження на наукових конференціях та

 семінарах.

 

 

Остання редакція: 26.01.16

Публікаціі з предмету

  • Організація вибіркових обстежень (535.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Організація вибіркових обстежень» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми (спеціалізації) 8і04«Соціально-економічна статистика»  19 Лютого 2019 р.
  • Організація вибіркових обстежень (73.5 KB)паспорт науки «Організація вибіркових обстежень»10 Листопада 2016 р.