Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Просторова організація економіки

Мета дисципліни «Просторова організація економіки» – поглибити знання про сучасні глобалізаційні закономірності розвитку суспільства, методологічні та прикладні аспекти просторової організації господарства, умови та фактори стійкого розвитку соціально-економічних систем та механізми його забезпечення, стратегічні напрями та концептуальні пріоритети просторового розвитку України в контексті її інтеграції в світовий економічний простір. Курс «Просторова організація економіки» тісно пов’язаний з іншими дисциплінами економічного спрямування:  економічною теорією, менеджментом, регіональною економікою, управлінням економічним потенціалом міста, стратегічним плануванням соціально-економічного розвитку міста,  економічною статистикою, економікою праці та ін.

Практичну спрямованість дисципліни потрібно розглядати як важливий складник формування у студентів основних компетенцій.

До важливих знаннєвих компетенцій слід віднести володіння культурою просторового мислення, розуміння теоретичних аспектів просторової організації господарства, основних підходів до вироблення стратегії просторового розвитку економіки країни з урахуванням впливу національних та глобальних чинників.

До практичних компетенцій слід віднести оволодіння навичками дослідження просторових процесів розвитку господарства, впливу проблемних територій на функціонування цілісних просторових систем, ефективності функціонування спеціальних економічних зон, різних форм міжрегіонального та транскордонного співробітництва.

Остання редакція: 08.05.18

Публікаціі з предмету

  • Просторова організація економіки (374 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Просторова організація економіки»11 Липня 2016 р.
  • Просторова організація економіки (74 KB)Паспорт з навчальної дисципліни «Просторова організація економіки»11 Липня 2016 р.