Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління регіональним розвитком

Мета дисципліни. Вивчення дисципліни «Управління регіональним розвитком» особливо актуальне для студентів, які навчаються на спеціальності «Міжнародна економіка і менеджмент», оскільки озброює майбутніх фахівців найсучаснішими знаннями в нинішній непростий історичний період, який характеризується зростанням частоти екстремальних ситуацій у розвитку суспільств — швидкими економічними і соціальними змінами типів систем, активною глобалізаційною трансформацією, появою геоекономічних регіонів, регіонально-просторових систем і мереж, головною ознакою яких є інтернаціоналізація економічних і соціальних процесів. Глобалізація і регіоналізація сьогодні  є визначальними в соціально-економічному розвитку  не лише країн чи їх блоків, але й окремих регіонів, підприємств та конкретної людини, і врахування цього феномену вимагає нових знань та нових наукових підходів до дослідження економічних і соціальних трансформацій.

Практичну спрямованість дисципліни слід розглядати як важливий складник формування у студентів основних компетенцій — інформаційної, функціональної, навчально-пізнавальної, ціннісно-смислової, комунікативної соціальної тощо.

Набуття таких компетенцій дозволить майбутнім фахівцям-економістам навчитися:

  • володіти культурою просторового мислення, аналізувати інформацію щодо просторової організації економіки та здійснювати діагностику регіональної соціально-економічної ситуації (підприємницького клімату);
  • самостійно оцінювати можливості вирішення економічних і соціальних проблем регіонів в сучасних умовах глобалізації та регіоналізації господарства;
  • моделювати різні ситуації, виробляти стратегію досягнення мети,  прогнозувати можливий розвиток соціально-економічних процесів в регіонах під впливом національних та глобальних чинників;
  • розвивати творче мислення та швидко пристосовуватись до стрімких змін, що відбуваються в світі, завдяки здобутим під час навчання знаннєвим і практичним компетенціям.
Остання редакція: 25.04.16

Публікаціі з предмету