Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методика викладання права

   1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємоз′вязок з іншими дисциплінами навчального плану.

  Курс «Методика викладання права» ( 5 кредитів) є завершальним у пакеті психолого-педагогічної підготовки бакалаврів права, як викладачів юридичних дисциплін, основною метою якого є визначення та обґрунтування компетентності сучасного викладача юридичних дисциплін. Основною відмінністю предмета є приділення значної уваги навчанню активним та інтерактивним прийомам і методам викладання права,  які базуються на компетентнісному й інноваційних підходах, а також а також розглядаються і вивчаються у логічному і міжпредметному зв’язку, зокрема з історією, філософією, суспільствознавством, педагогікою, психологією, логікою, економікою, риторикою, статистикою, соціологією та інформатикою.

   2. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни.

   Сучасний викладач має усвідомлювати рівні своєї професійної компетенції. В ході реалізації Болонської декларації з’явилися системи освітніх інструментаріїв з метою підвищення конкурентоспроможності фахівців. Це такі, як інструментальні компетенції, що вимагають наступні вміння: здатність розуміти та генерувати ідеї, міркувати та тлумачити правові норми, створювати презентацію, здатність проектувати стратегію навчання, приймати рішення та вирішувати проблеми; комунікативні компетенції (здатність до аналізу та синтезу; вміння організовувати та прогнозувати, навички оперувати інформацією); міжособистісні (здатність працювати в команді; здатність співпрацювати з експертами в інших предметних областях; здатність працювати на міжнародному рівні; здатність до критики, самокритики); системні (здатність застосовувати знання на практиці; адаптуватися до нових ситуацій, здатність до розробки проектів і керівництво ними, здатність до ініціативи).

   3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

   З метою поглиблення професійної підготовки майбутнього викладача права навчальним планом підготовки бакалавра передбачено з вивченням МВП у VI–VII семестрах виконання курсової роботи з циклу психолого – педагогічних дисциплін  та проходження педагогічної практики в навчальних закладах різних типів системи неперервної юридичної освіти. Форма організації навчання: лекції, практичні заняття, практикуми, тренінги.

   4. Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за модулями.

   Структура курсу передбачає два модулі

   І. Модуль.Правова освіта в системі сучасної освітньої галузі:

  • формування правового мислення (методика критичного мислення, моделювання юридичних міркувань і тлумачення правових норм);
  •  організація навчального процесу з права;
  • методи, прийоми і засоби навчання, методика організації самостійної роботи, контролю знань, умінь, навичок.

   ІІ. Модуль. Сучасні технології активізації навчання праву. Практикум.

  • педагогічні технології навчання праву;
  • впровадження тренінгових та ігрових моделей у навчальний процес.
  • застосування активних та інтерактивних методів навчання (диспути, дебати, моделювання кейсу, ситуативний аналіз; ігри для інтенсивного навчання, імітаційні ігри) у правовій освіті.

      5. Викладацький склад.

          Викладач курсу: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології КНЕУ – Чужикова Вікторія Григорівна.

      6. Основна література.

  1. Чужикова В. Г. Методика викладання права: навч. посіб. / В. Г.  Чужикова – К. : КНЕУ, 2009. – 425 с.
  2. Чужикова В. Г., Ковальчук Г. О. Методика викладання права. Кейси для юристів : навч. посіб. / В. Г.  Чужикова, Г. О. Ковальчук. – К. : КНЕУ, 2011. – 270 с.
Остання редакція: 11.06.13

Публікаціі з предмету