Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу

 

Мета опанування дисципліни— формування у фахівців базових знань з теорії та практики корпоративної соціальної відповідальності бізнесу і набуття ними відповідних професійних компетенцій, які забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки.

          Завдання дисципліни:  ознайомлення майбутніх фахівців   із   загальними   закономірностями   взаємодії бізнесу і суспільства, з основами реалізації інструментарію формування та функціонування КСВ в організації.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

-         ідентифікувати, аналізувати і ранжувати очікування зацікавлених сторін організації з позицій концепції КСВ;

-         забезпечувати дотримання принципів Глобального договору у сфері праці спираючись на стандарти МОП, Європейського Союзу і національного законодавства;

-         оцінювати матеріали аналізу у сфері КСВБ для формування пропозицій щодо удосконалення програм розвитку КСВБ;

-         матеріалізувати основні принципи прийняття етичних управлінських рішень;

-         збирати й оцінювати інформацію з КСВ для прийняття рішень і формування пропозицій до програм розвитку організації;

-         проводити аналіз нефінансової звітності організації і готувати необхідну інформацію для її формування;

-         розробляти систему моніторингу ефективності діяльності організації у сфері КСВ за допомогою сучасного методичного інструментарію та оцінювати результативність програм КСВБ;

-         розробляти та впроваджувати процедури здійснення соціального аудиту;

-         аналізувати нефінансові ризики, пов'язані з діяльністю організації та розробляти заходи із запобігання або зниження їх негативного впливу.

Остання редакція: 28.03.19

Публікаціі з предмету