Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут фінансового контролінгу

Інститут створено згідно із наказом ректора від 28.10.2009 року №673 на підставі Ухвали Вченої ради Університету від 25 червня.2009 року.

Положення та звітність Інституту

Мета діяльності Інституту - науково-практичні дослідження у сфері фінансового контролінгу та їх імплементація у практичну діяльність підприємств і організацій, а також у навчальний процес.

Інститут репрезентує філософію  фінансового контролінгу у широкому розумінні, згідно з чим його слід інтерпретувати як «мозковий центр» компанії, що забезпечує інформаційно-методичну підтримку фінансових рішень та координацію окремих підсистем управління. Для досягнення цілей оптимізації фінансових рішень і максимізації вартості компанії фінансовий контролер оперує технологіями бюджетування, стратегічного планування, управлінського обліку, фінансової діагностики, ризик-менеджменту, фінансової комунікації, внутрішнього консалтингу та контролю.

Основні завдання Інституту:

 • здійснення інноваційної діяльності та  проведення наукових досліджень у сфері корпоративних фінансів та контролінгу;
 • міжнародне наукове співробітництво з університетами-партнерами, фірмами, фондами на основі реалізації спільних науково-дослідних проектів та програм у сфері фінансового контролінгу;
 • координація реалізації міждисциплінарних та міжкафедральних наукових досліджень у сфери корпоративних фінансів та контролінгу;
 • організація проведення науково-практичних семінарів, конференцій та круглих столів з актуальних питань розвитку корпоративних фінансів та контролінгу; 
 • впровадження наукових результатів досліджень у навчальний процес з метою поглибленої підготовки фахівців з фінансового контролінгу;
 • підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників шляхом залучення їх до виконання науково-дослідних проектів, створення умов для накопичення наукових знань, інтелектуальної власності магістрантами, аспірантами і докторантами;
 • трансфер наукових розробок у рамках наукової і виробничої кооперації та співробітництва з бізнес-середовищем, формування інноваційного підприємницького середовища.

Науково-практичні розробки Інституту

 • Концепція постановки фінансового контролінгу у сфері бізнесу.
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання фінансово-інвестиційних та кредитних ризиків суб’єктів господарювання.
 • Методика фінансової діагностики та планування антикризових заходів на підприємствах.
 • Методика розрахунку ставки дисконтування.
 • Програма запровадження вартісно-орієнтованого управління на підприємстві.
 • Методичні вказівки щодо запровадження контролінгу витрат в компанії.
 • Методичні вказівки щодо впровадження нових підходів до оцінки кредитних ризиків згідно з положеннями європейського законодавства та Базель 2.
 • Методичні рекомендації із запровадження стратегічного планування, бюджетування та бюджетного контролю на підприємствах.

Наукові дослідження та заходи ІФК

Згідно з планом науково-дослідних робіт, починаючи з 2010 р. Інститут здійснює дослідження за темою «Формування концепції фінансового контролінгу в Україні». Починаючи з 2011 р. у рамках наукового співробітництва з кафедрою контролінгу Justus-Liebig-Universitat Gieben (Німеччина) співробітники Інституту здійснюють емпіричні дослідження за темою  „Шанси та проблеми фінансового контролінгу в Україні“. Інститутом також налагоджена співпраця з кафедрою фінансів та контролінгу Georg-August-Universitat Gottingen (Німеччина). Спільно з німецькими колегами досліджується проблематика вартісно-орієнтованого контролінгу на підприємствах, що функціонують у країнах з перехідною економікою.

Інститутом започатковано дискусійні «круглі столи», які стали платформою для професійного діалогу між науковцями та практиками у сфері корпоративних фінансів і контролінгу.  На базі Інституту систематично проводяться круглі столи, на яких обговорювалися актуальні проблеми розвитку фінансового контролінгу. Такі заходи стали логічним продовженням започаткованого в 2008 р.  під час  проведення міжнародного симпозіуму «Контролінг у бізнесі: теорія і практика» циклу наукових дискусій з питань фінансового контролінгу.

Співробітники Інституту:


Бабяк Наталія Дмитрівна

кандидат економічних наук, професор
Докладніше »

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Амортизаційна політика та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств». З  2006 р. - доцент кафедри фінансів підприємств. Є співавтором 3 навчальних посібників, має більше 20 наукових статей і навчально-методичних публікацій. Сфера науково-практичних компетенцій:  корпоративні фінанси, стратегічний фінансовий контролінг, контролінг витрат. Консультант з питань фінансового контролінгу у корпоративному секторі. Член НП «Об’єднання контролерів». Контактна інформація: natali.babyak@gmail.com

 

Стащук Дмитро Михайлович 

кандидат економічних наук, ст. викладач

Докладніше »

У 2010р. закінчив магістратуру КНЕУ за магістерською програмою «Фінансовий контролінг».  Працював фінансовим аналітиком у рейтинговому агентстві. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Рейтингування банків у системі прийняття фінансово-інвестиційних рішень» . Сфера науково-практичних інтересів – контролінг ризиків та рейтингування суб’єктів господарювання. Неодноразовий переможець всеукраїнських конкурсів наукових робіт  з проблематики ризик-менеджменту.

Контактна інформація: dstaschuk@gmail.com

 

 

Нагорний Євгеній Олександрович

Докладніше »

У 2012 році закінчив магістратуру КНЕУ за магістерською програмою «Управління міжнародним бізнесом». Працює на посаді провідного фахівця з управління науковими проектами. Сфера науково-практичних інтересів – контролінг інвестиційних проектів та державно-приватне партнерство. Здобувач кафедри корпоративних фінансів та контролінгу. Має сім наукових статей та є учасником багатьох науково – практичних конференцій. Співавтор навчального посібника «Державно-приватне партнерство». 
Контактна інформація: zhekon.ref@gmail.com

Остання редакція: 19.04.20