Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут енциклопедичних досліджень з економіки

Загальна інформація

Нагальна потреба в узагальненні та систематизації накопичених у різних галузях економіки знань викликала необхідність підготовки сучасної довідково-енциклопедичної літератури, яка висвітлюватиме сучасний стан світової економічної науки і водночас слугуватиме довідником як для фахівців, так і широкого загалу.

Для координації енциклопедичних робіт та обґрунтування комплексу заходів щодо підготовки й видання довідково-енциклопедичної літератури на рівні міжнародних стандартів створено Інститут енциклопедичних досліджень з економіки (далі ІЕД), який є структурним підрозділом ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Метою діяльності Інституту є науково-дослідницька робота з уніфікації сучасної економічної термінології для підготовки й видання економічної енциклопедії та інших науково-довідникових видань міжнародного рівня.

Історія

ІЕД створено в лютому 2009 року згідно з наказом ректора ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана на підставі ухвали Вченої ради університету. З часу свого заснування ІЕД очолює д.е.н., доцент О.А. Швиданенко.

Структура ІЕД

 • Дирекція
 • Сектор енциклопедичних досліджень за економічними напрямками
 • Сектор науково-інформаційного забезпечення
 • Сектор з організаційно-методичного забезпечення
 • Сектор наукового та літературного редагування
 • Сектор співробітництва і громадських звязків

Напрями діяльності

З метою організації, проведення та координації науково-дослідних робіт з підготовки та видання енциклопедій, енциклопедичних словників, тематичних збірників, а також інших енциклопедичних та науково-довідникових видань ІЕД здійснює такі наукові та організаційно-координаційні види діяльності:

 1. НАУКОВІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:
  • Організація та проведення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень у сфері економічної науки.
  • Розвиток та уніфікація сучасної економічної термінології для одержання нових наукових знань.
  • Сприяння науково-технічному прогресові, підвищенню інтелектуального та культурного потенціалу суспільства.
  • Розроблення концепцій, принципів подання, критеріїв відбору та методичних засад підготовки енциклопедичних матеріалів.
  • Створення бібліографічного та іконографічного забезпечення енциклопедичних та науково-довідникових видань.
 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КООРДИНАЦІЙНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:
  • Формування з провідних науковців університетів та інших вищих навчальних закладів і наукових установ редакційних колегій та авторських колективів для підготовки енциклопедичних видань, їх організаційне та інформаційно-технічне забезпечення діяльності, координація роботи членів редколегій з авторами статей.
  • Розроблення графіків підготовки матеріалів щодо формування окремих енциклопедичних і довідкових видань та контроль за їх дотриманням.
  • Наукове та літературне редагування матеріалів енциклопедичних та довідкових видань.
  • Створення баз даних для підготовки та друку енциклопедичних і науково-довідникових видань.
  • Забезпечення збереження (конфіденційності) інформації й захисту інтелектуальних прав.
  • Створення та супроводження енциклопедичних та науково-довідникових видань на електронних носіях.
  • Підготовка матеріалів для одержання грифу Міністерства освіти і науки України.
  • Участь у конкурсах наукових робіт (проектів, заявок тощо) в економічній галузі.
  • Проведення наукових конференцій, круглих столів та інших заходів для популяризації діяльності ІЕД.
  • Налагодження, підтримання та розвиток наукового співробітництва із зарубіжними університетами, науково-дослідними інститутами, установами (організаціями), світовими центрами підготовки енциклопедичних та довідникових видань для розвязання науково-дослідних проблем з уніфікації сучасної економічної термінології, сприяння інтеграції ІЕД у світовий науково-дослідницький простір.
Остання редакція: 26.12.11
Загальна інформація